Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar

Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) a hazai és nemzetközi közigazgatási szakemberek képzésének bázisintézménye, amely 2019-ben kezdte meg működését az Államtudományi és Közigazgatási, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karok összevonásával. Az egyesített kar kiemelt feladata, hogy egységes szemlélet alapján biztosítsa a szakmai utánpótlást a kormányzati és közigazgatási szervek számára, továbbá a külképviseleteken, illetve a hazai közigazgatás külügyi és európai integrációs érintettségű területein. A munkáltatók igényeinek megfelelően kialakított, gyakorlat- és problémaorientált elemekből álló képzési programjai mind a hazai közigazgatás, mind a nemzetközi és európai uniós intézmények nemzetközi feladatainak ellátásához szükséges ismeretekkel és készségekkel felruházzák a hallgatókat.

Az egyedülálló, magyar és angol nyelvű képzési kínálat, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek és gyakornoki programok versenyképes tudást nyújtanak a végzettek számára.

Az ÁNTK Budapest egyik legújabb és legmodernebb oktatási campusán, a Ludovika Campuson működik, amelyhez egy 600 férőhelyes, kiválóan felszerelt kollégium tartozik.

(6 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A közösség ügyeinek intézése

A szakon alapvetően kormányzati és közigazgatási karrierre készítjük fel hallgatóinkat. Olyan közigazgatás-szervező szakembereket képzünk, akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára. A végzett hallgatók az állami és önkormányzati szektor valamennyi területén el tudnak helyezkedni. A közigazgatás-szervező alapképzés a közigazgatási feladatkörök túlnyomó többségére képesítést ad.

A hallgatók képzésük során elsősorban közigazgatási folyamatok szervezésére, fejlesztésére, hatósági jogalkalmazásra, valamint az alapvető államháztartási feladatokban való részvételre kapnak teljes körű felkészítést. Olyan elméleti, tudományos alapozó (pl. államelméleti, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) ismereteket szereznek, amelyek lehetővé teszik, hogy tanulmányaikat az NKE mesterképzésein folytathassák.

A képzés során a hallgatók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

 • általános igazgatási szakirány

Főbb tantárgyak: E-közszolgálat elmélete, Alapjogok a közszolgálatban, Közszolgálati stratégiai emberi erőforrásmenedzsment, Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek.

 • nemzetközi közigazgatási szakirány, amelynek célja, hogy emelt szintű nemzetközi és európai tudásanyagot adjon át, amellyel a tisztviselő a kormányzati karrierje során magas szinten tudja a feladatát ellátni

Főbb tantárgyak: Az EU jogrendszere, A magyar külügyi igazgatás, Diplomáciai kapcsolatok joga, Európai kormányzati és közigazgatási rendszerek.

 • adóigazgatási szakirány, amely professzionális adószakértői karrierre készít fel.

Főbb tantárgyak: Az adóigazgatás és adóeljárás alapjai, Nemzetközi adójog és Uniós vámjog I-II., Adózás és integritás, Felszámolási és végrehajtási ismeretek.

(6 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A nemzetközi kapcsolatok szolgálatában

Az itt tanulók olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyekkel alkalmassá válnak a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataiban, különösen az Európai Unió és az európai országok igazgatási szerveivel való együttműködésben nemzetközi ügyintézői, szervezői és kapcsolattartói, a nemzetközi szervezetekben pedig menedzseri feladatok hatékony ellátására. A szakon végzett hallgatók tanulmányaikat folytathatják az ÁNTK mesterképzési szakjain, többek között a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakon, vagy elhelyezkedhetnek az ágazati minisztériumok és háttérintézményeik nemzetközi kapcsolattartással és tervezéssel foglalkozó szervezeti egységeinél.

Főbb tantárgyak: Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Diplomáciatörténet, Nemzetközi jog,Mikro- és makroökonómia, Integrációtörténet és európai uniós intézmények

(6 féléves nappali munkarendű képzés)

A védelmi igazgatás szolgálatában

A szak alapvető célja az, hogy olyan ismereteket és kompetenciákat nyújtson a hallgatóknak, amelyek birtokában különböző munkaköröket tudnak ellátni a védelmi igazgatás különböző területein.

Az alapszakon végzettek az ÁNTK nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szakán, valamint a kar más mester szakjain folytathatják tanulmányaikat, vagy elhelyezkedhetnek Magyarország regionális, megyei szintű vagy helyi igazgatási szerveinél, a biztonságpolitika különböző alapfeladatait ellátó munkakörökben.

A biztonság- és védelempolitikai szakreferensek elhelyezkedhetnek Magyarország megyei/ fővárosi szintű vagy helyi igazgatási szerveinél, a honvédségi és rendvédelmi szerveknél, polgári cégeknél biztonsággal összefüggő munkakörökben. Csatlakozhatnak a Magyar Honvédség tartalékos és szerződéses állományához, elláthatnak nemzetközi szervezetekben referensi, nemzetközi ügyintézői, szervezői és kapcsolattartói feladatokat.

A szak törzsanyagát a hadtudomány, a politikatudomány, az állam-és jogtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, gazdaság- és történettudományok diszciplínái képezik. A hallgatók szakmai gyakorlatot szereznek a magyar védelmi igazgatási intézményeknél.

Főbb tantárgyak: Nemzetközi kapcsolatok elmélete,Biztonsági tanulmányok, Nemzetközi intézmények, Katonai stratégia.

(10 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A professzionális állammenedzsment utánpótlása

Az államtudományi doktori címet adó szak célja az állam és a kormányzás átfogó tudásanyagával ötéves osztatlan képzésben felkészíteni a hallgatókat akár professzionális állami vezetői karrierre is. Az államtudományi mesterszak elsősorban államtudománnyal foglalkozik, de jelentős arányban tartalmaz jogtudományi, gazdaságtudományi, politikatudományi ismeretet, rendszerismeretet, infokommunikációs ismeretet, közigazgatástant is. Magas óraszámban biztosítjuk a gyakorlati felkészítést hallgatóink számára, de az osztatlan képzés megteremti a lehetőséget arra is, hogy a kiemelt témák tudományos elemzésének képességére is szert tegyenek. A tantárgyak elosztásánál kiemelt cél volt, hogy az ismeretek egymásra épüljenek, és a jellemzően egy, másfél éves tárgyakkal kiegyenlített legyen a hallgatókra nehezedő teher. Emellett külön figyelem irányul a vezetői készségek kialakítására, fejlesztésére és a hallgatók pszichológiai felkészítésére.

A mesterszak arra készíti fel végzettjeinket, hogy alapjaiban ismerjék meg, mit jelent az állam nemzeti, európai és nemzetközi keretekben, ugyanakkor ne csak ismerjék, hanem képesek legyenek bármelyik ágazatában tervezési, stratégiai, elemzési, jogi és vezetői feladatok ellátására.

A képzést sikeresen teljesítők az állami működés minden területén és szintjén dolgozhatnak. Átfogó tudásuk az igazgatás bármely területén hasznosítható, ugyanakkor képesek lesznek arra is, hogy a politikai döntéshozók munkáját a legmagasabb szinten segítsék. Ez az egyetlen képzés hazánkban, amely közvetlen képesítést ad vezetői beosztásra az állami tisztviselői rendszerben.

A mesterképzést sikeresen teljesítők okleveles államtudományi mester szakképzettséget és államtudományi doktori címet szereznek.

A szakot másoddiplomás képzésként teljesítő hallgatók korábbi képzésükön teljesített tárgyaikat bizonyos feltételek fennállása mellett elismertethetik, ez esetben a képzés akár rövidített időkeretben is elvégezhető. A kreditátviteli eljárás menetéről a Kar ad bővebb tájékoztatást.

A hallgatók a 12 hetes igazgatási vagy egyéb jogalkalmazási szakmai gyakorlatot a magyar államigazgatásban vagy az Európai Unió intézményében teljesíthetik.

Főbb tantárgyak: Államtan, Politikaelmélet, Alkotmánytan, Kormányzástan, Közigazgatástan

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Okleveles közgazdászok a közszolgálatban

A gazdaságtudományi képzési területen alapított közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak hatékonyan támogatja a közszektor, kiemelten az államháztartás gazdálkodási és pénzügyi-számviteli területeinek szakember-utánpótlását.

Leendő hallgatóink az okleveles közgazdász szakképzettség birtokában képesek lesznek a közszektor intézményeiben, a központi és a helyi igazgatásban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító szervezetekben a közpolitikai, közgazdálkodási keretekben történő elemzésre, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására. Megismerik a gazdaság szerveződési szintjeit, a költségvetési gazdálkodást, a közmenedzsmentet, a kormányzást, a társadalmi-közpolitikai problémákat és megoldási alternatíváikat, az európai integrációt, valamint az erőforrás-felhasználást érintő témaköröket.

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak karrierképzés, amely megfelelő mesterképzési opciót kínál a közigazgatásban dolgozók és az NKE alapképzésein végzettek számára is. A mesterszak alapját elsősorban az alapszakokon folytatott közgazdasági és közmenedzsmenthez tartozó oktatás jelenti, így a képzésre főként az államtudományi, a gazdaságtudományi és a társadalomtudományi képzési területek alapképzésein végzetteket várjuk.

Főbb tantárgyak: Közgazdaságtan, Gazdaságpolitika, Államháztartási számvitel, Komplex gazdasági elemzés

(4 féléves levelező munkarendű képzés)

Karrierképzés a közszolgálatban

A képzés a kormányzati karrier magasabb szintjeire készít fel, ezért főként a már a közigazgatásban dolgozóknak ajánljuk. Várjuk a közigazgatás-tudományi doktori képzésre készülőket is. A hallgatók az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett jártasságot szereznek a közmenedzsment különböző területein is. Megismerkednek a közigazgatási kommunikáció szervezésével, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenzióival és működési gyakorlatával. Olyan témákban is mélyebb ismeretekre tehetnek szert, mint például a költségvetési jog és az államháztartás működése, a közszolgálati ágazati rendszerek működése, közigazgatási szervezetfejlesztés és -irányítás, az infokommunikációs rendszerek és adatbázisok működtetése. A hazai jogrendszerben való jártasságuk mellett nemzetközi joggal kapcsolatos tanulmányokat is folytathatnak, megismerve az Európai Unió és a magyar közpolitika, közjog kapcsolatát. Mindezen tudás birtokában képesek lesznek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, valamint szakirányú területeken speciális feladatok elvégzésére, továbbá a kormányzati szintű döntések előkészítésére.

A közigazgatási mesterszakot kiemelten ajánljuk az NKE közigazgatás-szervező és nemzetközi igazgatási alapképzésén végzetteknek, valamint a társadalomtudományi és politikatudományi alapképzettséggel rendelkezőknek.

A mesterképzéssel párhuzamosan lehetőség van szakirányú továbbképzés elvégzésére is, így a mesterdiploma mellé egy extra szakképesítést is szerezhetnek a hallgatók.

Főbb tantárgyak között szerepelnek összehasonlító jellegű tantárgyak, mint pl. Összehasonlító alkotmányjog, Összehasonlító közigazgatás, Összehasonlító közszolgálat, kommunikációs készségfejlesztés, mint pl. Közszolgálati Kommunikációmenedzsment, Vezetőfejlesztés,Vezetői kommunikáció és médiaszereplés, továbbá Integritásmenedzsment, Adat- és kibervédelem, HR menedzsment a közszolgálatban.

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A köz szolgálata nemzetközi térben

A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak egyesíti a közigazgatási, rendészeti és katonai-védelmi képzési területek nemzetközi vonatkozásait, magában foglalja a biztonság- és védelempolitika, az európai és nemzetközi igazgatás, valamint a rendészeti vezetőképzés ismeretanyagát.

A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a szakemberek képesek nemzetközi szervezeteknél és az Európai Unió intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatokat ellátni.

Az első évet követően a hallgatók az alábbi szakirányok közül választhatnak:

 • Európa-tanulmányok szakirány
 • Nemzetközi közigazgatási szakirány
 • Biztonsági tanulmányok szakirány
 • Rendészeti tanulmányok szakirány

Főbb tantárgyak: A magyar külügyi igazgatás, Nemzetközi politikai gazdaságtan, Nemzetközi jog és nemzetközi szervezetek, Az Európai Unió joga és politikái, Interkulturális tárgyalások, Diplomáciai protokoll

(4 féléves nappali munkarendű képzés)

A nemzetközi kapcsolatok szakértője/ Expert in International Relations

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak tantervét a Külgazdasági és Külügyminisztériummal egyeztetve, a gyakorlati igényekre tekintettel alakítottuk ki, és a szak oktatási és szakmai gyakorlati elemeit a minisztériummal szoros együttműködésben valósítjuk meg.

A külkapcsolati pályára felkészítő, gyakorlatorientált képzés tematikája igazodik a külügyi igazgatás követelményeihez. Meghatározó szerepet játszik a szak struktúrájában a gazdaságdiplomácia, és hangsúlyosan szerepelnek benne külgazdasági témák. A szak nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok, valamint Európa-tanulmányok specializációt tartalmaz.

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak versenyképes ismeretek és készségek megszerzésére ad lehetőséget, így azok számára is vonzó lehet, akik nem a közszolgálatban, hanem tudományos pályán vagy a versenyszférában, nemzetközi területen képzelik el a jövőjüket.

A szak angol nyelvű formája a felsorolt szakmai ismereteken túl elősegíti a szaknyelvi szókincs fejlődését, valamint széles multikulturális közeget biztosít a kapcsolatok építéséhez és a tanulmányok folytatásához.

Főbb tantárgyak: A nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia története, Európai eszme- és politikatörténet, Kormányzati rendszerek összehasonlító elemzése, Összehasonlító civilizációs tanulmányok, Összehasonlító alkotmányjog, Kutatásmódszertan, A külkapcsolati munka gyakorlati kérdései, Geopolitika és a nemzetközi viszonyok elmélete, Gazdaságdiplomácia

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A biztonságpolitika szakértői

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a honvédelmi közigazgatási intézményrendszer tevékenységében és nemzetközi kapcsolataiban, különösen a NATO, az Európai Unió, az ENSZ és az EBESZ, valamint a Magyarországgal szövetséges országok és partnerállamok biztonság- és védelempolitikai szerveivel való együttműködésben, továbbá nemzetközi szervezetek biztonságpolitikai tevékenységében nemzetközi szervezői és kapcsolattartói, szakértői, elemzői, stratégiai tervezői, döntés-előkészítői feladatokat hatékonyan ellátni. A képzés fontos feladata személyi utánpótlás képzése a Honvédelmi Minisztérium, valamint más tárcák részére biztonság- és védelempolitika területén.

A képzés során hallgatók tanulmányozzák a nemzetközi és hazai biztonságpolitikát, a nemzetközi biztonsági intézményeket, tanulnak nemzetközi és hadijogot, biztonságelméleteket, katonai diplomáciát, hadműveleti elméletet, NATO és EU biztonság- és védelempolitikát. Megismerkednek a regionális biztonsági kérdésekkel, az aktuális konfliktusokkal és válságövezetekkel, elsajátítják a biztonsági elemzés elméleti és módszertani kérdéseit, a döntéshozatal és hadügyi kommunikáció technikáit. A tanulmányok fontos része az angol és egy másik nyelv magas szintű ismerete. Szakmai gyakorlatot szereznek minisztériumokban, kormányhivatalokban, nagykövetségeken és nemzetközi szervezeteknél. A mester diploma után lehetőség van doktori fokozatot szerezni az NKE Hadtudományi Doktori Iskolájában.

Főbb tantárgyak: Biztonságpolitika, Nemzetközi biztonsági szervezetek, Nemzetközi és hazai válságkezelés, Védelempolitika

(3 féléves nappali munkarendű képzés)

In the service of the international community – at home and/or abroad

A szak három féléves mesterképzés, amely a nemzetközi karrierre készülő fiatalokat és a közszolgálatban dolgozókat készíti fel nemzetközi szervezetek és az uniós intézmények, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatás, továbbá a közigazgatási szervek nemzetközi feladatainak ellátására. A képzésre külföldről is jelentős számban érkeznek hallgatók. Az így létrejövő multikulturális környezet kiváló lehetőséget teremt a kommunikációs képességek fejlesztésére és a jövőbeni szakmai kapcsolatok kiépítésére.

A képzés fontos sarokpillére a kompetenciaalapú, gyakorlatorientált oktatás, amelyben a hallgatók nem csupán lexikális tudást szereznek, hanem olyan készségeket, képességeket is, amelyeket feladataik elvégzése, napi munkájuk művelése során eredményesen használhatnak.

Főbb tantárgyak: International Organisations – Law and Policy-making, International political economy, Regional Security Challenges, EU Sectoral Policies, EU Common Foreign and Security Policy (CFSP)

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Otthon a világgazdaságban

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés célja a felkészült külgazdasági szakemberek képzése és kibocsátása, akik – korábbi tanulmányaikra is építve, azokat a képzés során elsajátított speciális ismeretekkel kiegészítve – magas színvonalon képesek ellátni nemzetközi elemzői, gazdasági kapcsolatépítői, döntéstámogatói és képviseleti feladatokat.

A képzést sikeresen elvégző hallgatók a tanulmányaik során elsajátított, illetve elmélyített nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, világgazdasági, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális, gazdaságdiplomáciai, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek lesznek a külgazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein külgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére döntéselőkészítői, illetve elemzői munkakörökben. A végzett hallgatók a fentiekben leírtakhoz hasonló jellegű feladatok ellátására a hazai vállalati szektor magas fokon nemzetköziesedett környezetében is alkalmasak lesznek.

A képzés elsősorban azokat a készségeket és kompetenciákat fejleszti, amelyek a fenti feladatok ellátására alkalmassá teszik a végzett hallgatót: nemzetközi folyamatok elemzése, makrogazdasági és vállalati szintű folyamatok együttes átlátó képessége, gazdaságstatisztikai és gazdaságmatematikai módszertani készségek, regionális és helyi gazdasági, társadalmi és kulturális sajátosságokban való jártasság, exportértékesítési készségek, az integrációs folyamatok többszintű kormányzásának átlátási képessége, a gyakorlatban használható idegennyelv-ismeret.

Az első évet követően a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • Külgazdasági elemző
 • Európai gazdasági elemző

Főbb tantárgyak: Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Nemzetközi pénzügyek, Erőközpontok és régiók a világgazdaságban, Az Európai Unió gazdasági szakpolitikái

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

A kibertér védelmezője

A szak elsősorban a közszolgálatban dolgozó, kiberbiztonságért felelős szakemberek képzését tűzi ki célul, akik a nemzetközi kapcsolatok, az állami és önkormányzati szervezetek információbiztonsága és a létfontosságú informatikai rendszerek védelme területén terveznek elhelyezkedni. Ezek mellett természetesen a piaci kihívásokra is felkészülnek a hallgatóink. A területet megalapozó jogi és informatikai ismeretek elsajátítása után a hallgatók a biztonságszervezés alapjaival, a kockázatértékeléssel és a fizikai védelemmel, majd az információbiztonság alapjaival ismerkednek meg. A továbbiakban a kiberbiztonság nemzetközi, katonai és rendészeti területein tesznek szert a mélyebb ismeretekre, így például a kiberdiplomácia, a kiberhadviselés, vagy éppen a digitális nyomrögzítés is szerepel a tantárgyak között. Olyan speciális területeket is megismernek a képzésben részt vevők, mint a villamosenergetikai és a pénzintézeti rendszerek védelme vagy a kibervédelem pszichológiai aspektusa.

A kiberbiztonsági mesterszakot az informatikai, az államtudományi, rendészeti és katonai alapszakokon végzetteknek egyaránt ajánljuk.

Főbb tantárgyak: A hazai és nemzetközi szervezetek feladatai a kibervédelemmel összefüggésben, Közszolgálati információs rendszerek védelme, Kritikus információs infrastruktúra védelem, Hírszerzés a kibertérben

(4 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Kormányzás vezetői utánpótlása

A képzés célja a kormányzati igazgatás és közigazgatás számára vezetői utánpótlás képzése, vezetői karrierképzési lehetőség biztosítása. A képzés elsősorban az államtudományi, jogi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára kínál lehetőséget a tanulmányok mesterszinten történő folytatására, továbbá vezetői karriermotivációt a közszolgálati hivatásterületeken.

A kormányzás és vezetés mesterképzés célja, hogy az államkormányzással kapcsolatos tudást komplexen, az állami erőforrásokat rendszerszemlélettel kezelni tudó, magas szintű tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatot ellátni képes szakembereket képezzünk. A szakon végzettek képesek lesznek az állami feladatokat nemzetközi és regionális összefüggésekben is értelmezni, a közpolitikai stratégiai tervezést és hatáselemzést átfogó ágazati, szakpolitikai költségvetési-gazdasági szemlélettel kezelni. A hallgatóink elsajátítják a kormányzati modelleket, technikákat, az alapvető közjogi és közigazgatási jogi kereteket, az államszervezet, az államigazgatás hatékony változásmenedzsmentjét, megtanulják az állami tevékenységet összehasonlító módszerrel és nemzetközi modellek szerint is szervezni. Olyan szakembereket képzünk, akik az állami működést meghatározó és befolyásoló társadalmi és politikai, gazdasági és emberi tényezők átfogó ismeretének és megismerésének képességével felkészülnek a kormányzati és a közszférában ellátandó vezetői szakfeladatokra.

A kormányzás és vezetés mesterszakot kiemelten ajánljuk az NKE közigazgatás-szervező és nemzetközi igazgatási alapképzésen végzetteknek, valamint a társadalomtudományi és politikatudományi alapképzettséggel rendelkezőknek.

Főbb tantárgyak: Nemzetstratégiai alapkérdések, A stratégiai kormányzás és közpolitikai tervezés, A kormányzás intézményi alapjai és folyamata, Vezetői személyiségfejlesztés – önismereti tréning

(2 féléves nappali és levelező munkarendű képzés)

Okleveles projektszakértők a közszolgálatban

A képzés célja az Európai Unió közvetlen és közvetett forrásainak felhasználásához és nemzetközi projektek sikeres lebonyolításához szükséges emelt szintű – közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai és program menedzsment – tudás átadása a fejlesztési programok, operatív programok és a konkrét beavatkozások –konstrukciók, fejlesztési projektek – előkészítését és lebonyolítását végző szakértői kör számára.

Az uniós programok megvalósításának sikere alapvetően függ az előkészítésben és megvalósításban érintett teljes intézményrendszer munkatársainak szakmai felkészültségétől, valamint a magyar érdekek megfelelő szintű érvényesíthetőségétől az európai uniós intézményekben. Mindezekre való tekintettel a megfelelő létszámú humán erőforrás rendelkezésre állása és tudásszintje kritikus jelentőségű. Jelenleg ma Magyarországon nincs olyan felsőoktatási képzés, amely átfogó, megfelelő és teljes körű tudásanyagot biztosítana a fejlesztéspolitikai intézményrendszerbe belépni kívánó személyek részére. Ebből kifolyólag a rendszerben dolgozó kollégák már a tényleges munkavégzés közben ismerik csak meg az uniós fejlesztéspolitika mechanizmusait, gondolkodásmódját, azaz a rendszert magát. A célunk egy olyan uniós fejlesztéspolitikai szakértő réteg képzése, akik már a belépés pillanatában átlátják a rendszer egészét és az operatív feladatokba való bevonásuk azonnal lehetséges. A végrehajtásban résztvevő, széttagoltan elhelyezkedő szervezeti egységek – melyek dolgozóinak összlétszáma kb. 3 000 főre tehető – akkor képesek igazán hatékony, a kedvezményezettek adminisztrációs terheit csökkentő, valamint a folyamatokat felgyorsító munkavégzésre, ha egységes szakmai felkészültséggel és tudásszinttel rendelkeznek. Az említett kört jelentősen meghaladó azon személyek köre, akik olyan projekteket hajtanak végre, amelyek EU forrásokból kerülnek finanszírozásra. Ezen projektek szakszerű és szabályos végrehajtása érdekében ugyancsak kiemelt jelentőségű a megfelelő szaktudás rendelkezésre állása.

Főbb tantárgyak: EU állami támogatási szabályok, Program és projektmenedzsment, Program pénzügyi menedzsment, Kvalitatív tervezési-elemzési módszerek

A nappali munkarendű hallgatók jelentős része támogatott, az egyetemmel kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés keretében folytatja tanulmányait.

A kar által meghirdetett szakokra az általános felvételi feltételek vonatkoznak az alábbi kivételekkel:

Az államtudományi osztatlan mesterképzésen az egyetem által létrehozott bizottság pályaorientációs alkalmassági beszélgetés keretében vizsgálja
a jelentkező pálya iránti elkötelezettségét, közéleti tájékozottságát. A nem megfelelt minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárásból.

A mesterképzésre jelentkezők esetében az egyetem által létrehozott bizottság szóbeli motivációs beszélgetés keretében vizsgálja – a felvételi eljárás során megjelölt képzés vonatkozásában – az alábbi szempontokat: közigazgatási szakmai gyakorlat, szakmai és közéleti tevékenység, jelentős közigazgatási szakmai, tanulmányi, kutatási, publikációs, tudományos tevékenység, szakmai tájékozottság, személyes, verbális képességek, a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása, elhivatottság, pályaorientáció.

További információ: felvi.hu

 • a felvételizők kizárólag a Felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezésüket 2020. február 15-ig
 • az elektronikus felvételi a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata
 • a felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét
 • díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül a jelentkezőnek jelentkezésekor – a jelentkezési helyek számától függően -kiegészítő díjat kell fizetnie.
 • lépései:
  • regisztráció
  • jelentkezési helyek kitöltése
  • jelentkezési sorrend/sorrendmódosítás
  • E-felvételi jelentkezés kitöltése
  • kiegészítő eljárási díj befizetése
  • hitelesítés
 • fel kell tölteni valamennyi, már rendelkezésre álló dokumentumot
 • amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, úgy azokat későbbi időpontig fel lehet tölteni
 • a benyújtásra az E-felvételibe való feltöltéssel vagy postai úton kerülhet sor
  • E-felvételi esetén a dokumentumok szkennelt példányát kell feltölteni a jelentkezéshez
  • míg postai benyújtás estén fekete-fehér, A4-es formátumú fénymásolatot kell csatolni
 • a másolatokat mindig csak 1 példányban kell feltölteni
 • a dokumentumok a hitelesítő adatlap „Csatolt dokumentumok” pontjában ellenőrizhetők
 • a jelentkező az elektronikus felületen benyújtotta jelentkezését
 • az űrlapot hitelesítette
 • kötelezően benyújtandó dokumentumok
  • érettségi bizonyítvány (alapképzésre történő jelentkezéskor)
  • felsőfokú oklevél (mester- és doktori képzésre történő jelentkezéskor)
  • a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolása
 • pontszámításhoz beküldendő további dokumentumok
  • középiskolai bizonyítvány
  • felsőfokú tanulmányok igazolása
 • többletpontokat igazoló dokumentumok
  • nyelvtudást igazoló dokumentum
  • tanulmányi és művészeti versenyeredmény igazolása
  • felsőoktatási szakképzést igazoló dokumentum
  • szakképesítést igazoló dokumentum
  • sporteredmény igazolása
  • hátrányos helyzet igazolása
  • fogyatékosság igazolása
  • gyermekgondozás
 • az Egyetem által meghatározott további speciális dokumentumok
 • alap-, osztatlan képzések és felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra
  • tanulmányi pontok (maximum 200 pont)
   • magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó két tanult év végi eredményének összege és megszorozva kettővel (100 pont)
   • az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy %-os eredményeit átlagolják, majd kerekítik (100 pont)
  • érettségi pontok (maximum 200 pont)
   • két érettségi vizsgatárgy %-os eredményei alapján számolt pont
  • többletpontok (maximum 100 pont)
   • emelt szintű érettségi:
    • vizsgatárgyanként 50 pont (legalább 45%-os emelt szintű érettségi után kapható)
   • nyelvvizsga: (nyelvtudásért maximum 40 többletpontot lehet összeszedni, még akkor is, ha a nyelvvizsga eredmények összesen meghaladják ezt a határt)
    • középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 28 pont
    • felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 35 pont
 • mesterképzés esetén a felvételi összpontszám: 100 pont
  • motivációs beszélgetés (legfeljebb 40 pont)
  • oklevél minősítése (legfeljebb 50 pont)
  • többletpontok (legfeljebb 10 pont)
 • minimumpontszám, amit a felvételizőnek el kell érni
  • alapképzés: 280 pont
  • mesterképzés: 50 pont

A 2019. évi felvételi ponthatárok a jogelőd karok tekintetében az alábbi linken találhatóak:

Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK) – felvételi ponthatárok

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NETK) – felvételi ponthatárok

*(Forrás: Oktatási Hivatal)

További információkért keresse az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82., 1. emelet O-126. számú iroda

E-mail: felveteli.antk@uni-nke.hu

Telefon: +36 1 432 9000/20119