Rendészettudományi Kar

Magyarországon kizárólag az NKE Rendészettudományi Karán (RTK) képeznek rendészeti felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket. Az itt végzettek iránt hosszú távon is prognosztizálható a kereslet, hiszen folyamatos a megrendelői igény a rendészeti ágazat szervei, így különösen a rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati rendészeti szféra részéről.

A nappali képzések többsége szigorú fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz kötött. A vizsgálat negatív kimenetele jó tanulmányi eredmények elérése esetén sem teszi lehetővé a rendészeti képzésre történő felvételt.


Az egyetemre történő biztos bejutás érdekében azt javasoljuk a jelentkezőknek, hogy olyan képzéseket is jelöljenek meg, amelyekhez nem kapcsolódnak alkalmassági vizsgálatok.

Az RTK otthona a Ludovika Campus, ahol kollégiumi elhelyezést is biztosítunk a hallgatóknak. A rendészeti speciális képzés a Rendészeti Oktatási Épületben, valamint a campus sportlétesítményeiben zajlik.

A civil szakirányok kivételével az első évfolyamos nappali munkarendre felvett hallgatók rendészeti alapfelkészítésen vesznek részt, melynek első öt hete (intenzív szakasz) mind fizikailag, mind mentálisan megterhelő, ennek során alapvetően gyakorlati foglalkozásokon (lőkiképzés, alaki, testnevelés) vesznek részt a hallgatók. Az intenzív szakasz célja a fizikai állóképesség növelése, a rendészeti szocializáció alapjainak lerakása, a karon és a rendvédelmi szerveknél elvárt alapvető szolgálati érintkezési és magatartási szabályok elsajátítása. A hallgatók szoros napirend szerint élnek. A napirend része a reggeli ébresztő (06.00), a reggeli torna, a szabadidő korlátozása, a tanórán kívüli elfoglaltságok és a takarodó (22.00). Aki az alapfelkészítést egészségügyi vagy mentális okokból nem teljesíti, esetleg időközben rájön, hogy nem a rendészeti képzés érdekli, az a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak, valamint a szabad kapacitások függvényében kérheti átvételét az egyetem más, nem rendészeti és katonai képzést folytató alapszakjaira.

A civil szakirányok kivételével az első évfolyamos nappali munkarendre felvett hallgatók rendészeti alapfelkészítésen vesznek részt. Az alapfelkészítés első öt hete (intenzív szakasz) mind fizikailag, mind mentálisan megterhelő, ennek során alapvetően gyakorlati foglalkozásokon (lőkiképzés, alaki, testnevelés) vesznek részt a hallgatók. Az intenzív szakasz célja a fizikai állóképesség növelése, a rendészeti szocializáció alapjainak lerakása, a karon és a rendvédelmi szerveknél elvárt alapvető szolgálati érintkezési és magatartási szabályok elsajátítása. A hallgatók szoros napirend szerint élnek. A napirend része a reggeli ébresztő (06.00), a reggeli torna, a szabadidő korlátozása, a tanórán kívüli elfoglaltságok és a takarodó (22.00). Aki az alapfelkészítést egészségügyi vagy mentális okokból nem teljesíti, esetleg időközben rájön, hogy nem a rendészeti képzés érdekli, az a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak, valamint a szabad kapacitások függvényében kérheti átvételét az egyetem más, nem rendészeti és katonai képzést folytató alapszakjaira.

(8 féléves képzés)

Az egyik legnépszerűbb rendészeti tevékenység a nyomozói munka, ennek ellenére a legfrissebb statisztikák szerint nagy hiány van jól képzett bűnügyi és gazdaságvédelmi nyomozókból hazánkban. Az RTK ezt a hiányt igyekszik pótolni. Olyan bűnügyi szakemberek képzése a cél, akik szakmai és vezetői felkészültségük alapján alkalmasak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bűnügyi szolgálatainál beosztott tiszti, beosztott vezetői feladatok ellátására, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, és kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek. A képzés eredményeként évről évre felkészült szakemberek csatlakoznak a rendőrséghez és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Az itt tanulók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

 • adó- és pénzügyi nyomozó szakirány
 • bűnüldözési szakirány,
 • gazdasági nyomozó szakirány,
 • kiber nyomozó szakirány,

A szakon végzett szakemberek különböző típusú bűncselekmények kapcsán végeznek nyomozói munkát a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szervezeti egységeinél, amely a bűncselekmények elkövetőinek felderítését és a bizonyítékok összegyűjtését jelenti. A hallgatók elsajátítják az ehhez szükséges kriminalisztikai és jogi ismereteket, emellett megfelelő fizikai és pszichológiai felkészítést kapnak. A rendőri szakirányokon végzettek a rendőrség városi kapitányságain, megyei főkapitányságain helyezkedhetnek el nyomozóként. Az adó és pénzügyi nyomozó szakirányon végzettek a NAV regionális bűnügyi igazgatóságain a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozását végzik. A szakon közös főbb tantárgyak: kriminalisztika, kriminológia, kriminálpszichológia, büntetőjog, intézkedéstaktika, Robotzsaru, társadalomtudományi tantárgyak. Szakirányok főbb tantárgyai: Adó- és pénzügyi nyomozó: gazdasági szakismeretek, vámjog és külkereskedelem-technika, adóztatás, adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek Bűnüldözési: bűnügyi szolgálati ismeretek Gazdasági nyomozó: gazdaságvédelmi ismeretek, pénzügyi jog Kiber nyomozó: infokommunikációs hálózatok és távközlési rendszerek, nyílt és titkos információgyűjtés a kibertérben, vagyon- és szellemi tulajdon elleni bűncselekmények nyomozása a kibertérben

(8 féléves képzés)

Ezen a szakon a rendőrség és a NAV számára készítenek fel vezetői készségekkel és szakterületi speciális ismeretekkel rendelkező szakembereket. A hallgatók megismerkedhetnek a rendészeti igazgatásban alkalmazott elvekkel, eljárásokkal és eszközökkel. A szakon közös főbb tantárgyak: kriminalisztika, kriminológia, kriminálpszichológia, büntetőjog, intézkedéstaktika, Robotzsaru, társadalomtudományi tantárgyak. Az itt tanulók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

Határrendészeti rendőr szakirány

A rendőrségen belül 2008-tól önálló határrendészeti szolgálat ág látja el az államhatár őrzését, a határforgalom ellenőrzését, a határrend fenntartását és az illegális migráció elleni fellépéssel járó feladatokat. Mindez azért is nagy felelősség, mert Magyarország az EU schengeni külső határokkal rendelkező tagállamaként nemcsak az ország, hanem az Európai Unió külső határainak ellenőrzéséért is felelős.

Ezen a szakirányon a gyakorlati ismeretek megszerzése többhetes kötelező gyakorlatokon történik olyan helyszíneken, mint például a schengeni külső határokon működő határrendészeti kirendeltségek és a városi rendőrkapitányságok határrendészeti osztályai, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, a Készenléti Rendőrség, a Pénzjegynyomda Zrt.

A szakirány főbb tantárgyai: határellenőrzés, határőrizet, határforgalom-ellenőrzés, határrendészeti igazgatás

A végzett hallgató elsősorban a schengeni külső határszakaszon (román, ukrán horvát, szerb) működő határrendészeti kirendeltségeken, a Készenléti Rendőrségnél, vagy nemzetközi forgalmat bonyolító repülőtereken általában alosztályvezetőként, vagy előadóként tud elhelyezkedni.

Igazgatásrendészeti rendőr szakirány

Az igazgatásrendészet területén a rendőrségnél polgári (civil) ruhás szolgálat keretében az itt dolgozók olyan feladatokat látnak el, mint például a szabálysértési eljárások lefolytatása, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezése, fegyverengedélyezési eljárás lefolytatása, a polgári felhasználású robbanóanyagok és pirotechnikai termékek engedélyezése, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek (pl. mezőőr, halászati őr, természetvédelmi őr, közterület-felügyelő) tevékenységének engedélyezése, kábítószer, pszichotrop anyagok legális forgalmának, tárolásának ellenőrzése.

A szakirány főbb tantárgyai: Igazgatásrendészeti jog, szabálysértési jog.

A szakirányokon végzettek általában a városi rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályain helyezkedhetnek el.

Közlekedésrendészeti rendőr szakirány

Magyarországon a baleset-megelőzés törvényből fakadóan állami feladat, amely szervezett formában a rendőrség irányítása mellett, egyes állami szervek és társadalmi szervezetek együttműködésével valósul meg. A közlekedésrendészet területén dolgozók részt vesznek a forgalomszervezésben, a forgalomirányításban, a forgalom-ellenőrzésben, a közlekedési balesetek helyszíni szemléjében és vizsgálatában, de feladatuk a közlekedési szabályszegőkkel szembeni fellépés, illetve szankcionálás is. Mivel a közterületi intézkedések azonnali döntéseket igényelnek, a végzett hallgatóknak naprakész jogszabályi ismeretekkel kell rendelkezniük.

A szakirány főbb tantárgyai: közlekedésrendészeti ismeretek, KRESZ és vezetéstechnika, forgalomszervezés és irányítás, forgalomellenőrzés, balesetelemzés, közlekedéskriminológia, csapatszolgálati szakismeret, közrendvédelmi ismeretek.

A végzést követő jellemző beosztások közlekedésrendészeti területen: balesetvizsgáló, balesetmegelőzési előadó. Későbbiek során baleset helyszíni szemle bizottság vezető.

Közrendvédelmi rendőr szakirány

A rendőrség közrendvédelmi szerveinek fő feladata a közrendet sértő személyekkel szembeni nyílt rendőri fellépés, illetve szankcionálás. A közrendvédelem területéhez tartozik például a járőr- és őrszolgálat, a körzeti megbízotti szolgálat, a rendezvénybiztosítás vagy a csapatszolgálati tevékenység. A közrendvédelmi terület naprakész és széles körű jogszabályi tudást igényel, így például a hallgatók büntetőjogi, szabálysértési jogi és közigazgatási jogi ismereteket is szereznek a képzés során.

A szakirány főbb tantárgyai: közrendvédelmi szakismeretek, közrendvédelmi vezetői ismeretek, közlekedésrendészeti ismeretek, csapatszolgálati szakismeretek.

A végzést követő jellemző beosztások közrendvédelmi területen: városi rendőrkapitányságon előadó, főelőadó, kiemelt főelőadó, később jellemzően vezetői karriert futnak be a szakirányon végzettek.

Vám- és pénzügyőr szakirány

Az itt végzett hallgatók elsősorban olyan speciális vámpolitikai, vámeljárásjogi, kereskedelmi vámtarifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokkal kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, amelyekkel el tudják látni Magyarország európai uniós tagságából eredő, a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatalra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat.

Többek között megismerik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységét, az ellenőrzést végző szervezeti egységek felépítését, szolgálati rendjét, működését, irányítását, és gyakorlati tapasztalatokat szereznek a különböző szakmai tevékenységekkel kapcsolatban.

A szakirány főbb tantárgyai: vámjog és vámeljárás, jövedéki jog, vámtarifa, adóztatás, gazdasági szakismeret.

A szakirányon végzettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában kezdik meg szolgálatukat általában a megyei (fővárosi) adó és vámigazgatóságokon, kivételes esetben a központi irányításban. A kezdő tisztek többségében vám és jövedéki ellenőrzési, illetve hatósági, rendészeti tevékenységet látnak.

(6 féléves képzés)

A bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó szakiránya nappali és levelező munkarenden is csak a rendőrség, vagy az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya számára kerül meghirdetésre.

A levelező munkarendes képzésekre csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományából lehet jelentkezni. A bűnügyi nyomozó, a gazdaságvédelmi nyomozó és az informatikai nyomozó szakirányok államilag finanszírozott képzésekre csak a rendőrség vagy az Országgyűlési Őrség állományából, a pénzügyi nyomozó szakirányra a NAV hivatásos állományából lehet jelentkezni. A polgári pályázók számára a 8 féléves bűnügyi alapképzési szak nyújt ilyen jellegű képzést.

A hallgatók elsajátítják a szükséges kriminalisztikai és jogi ismereteket, emellett megfelelő fizikai és pszichológiai felkészítést kapnak. A rendőri szakirányokon végzettek a rendőrség városi kapitányságain, megyei főkapitányságain helyezkedhetnek el nyomozóként. Az adó és pénzügyi nyomozó szakirányon végzettek a NAV regionális bűnügyi igazgatóságain a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozását végzik.

Az itt tanulók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

• bűnügyi hírszerző,
• bűnügyi nyomozó,
• gazdaságvédelmi nyomozó,
•informatikai nyomozó,
• pénzügyi nyomozó.

Szakon közös főbb tantárgyak: alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog, büntetőeljárásjog, kriminalisztika, kriminológia, pszichológia, bűnügyi szolgálati ismeretek, lőkiképzés, intézkedéstaktika.

A szakirányok főbb tantárgyai:

Bűnügyi hírszerző: humán információszerzés, technikai bűnügyi hírszerzés
Gazdaságvédelmi nyomozó: gazdaságvédelmi ismeretek, pénzügyi jog
Informatikai nyomozó: informatika, infokommunikációs hálózatok
Pénzügyi nyomozó: gazdasági szakismeretek, vámjog és külkereskedelem-technika, adóztatás, adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek.

(6 féléves képzés)

Ezen a szakon a közterületi rendőrjárőröket irányító rendőrtisztektől a büntetés-végrehajtás alsó és középvezetőin keresztül a migrációs szakemberek felkészítéséig széles skálán folyik a képzés. A hallgatók megismerkedhetnek a rendészeti és a migrációs igazgatásban alkalmazott elvekkel, eljárásokkal és eszközökkel.

A rendészeti igazgatási szak szakirányai (kivéve a biztonsági, a büntetés-végrehajtási, közrendvédelmi, valamint a migrációs szakirányt) csak levelező munkarendben indulnak. A képzésekre a rendvédelmi szervek hivatásos állományából lehet jelentkezni. A rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába készülő polgári pályázóknak a rendészeti alapképzési szak szakirányai biztosítanak lehetőséget.

Szakon közös főbb tantárgyak: alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog, büntetőeljárásjog, kriminalisztika, kriminológia, pszichológia, lőkiképzés, intézkedéstaktika.

Az itt tanulók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

Migrációs szakirány (civil képzés)

A migrációs szakirány a migráció története, elmélete és kutatása mellett a külföldiekkel kapcsolatos idegenrendészeti és menekültügyi hatósági tevékenységre készít fel. Az itt megszerzett tudás megfelelő alapot kínál arra, hogy a hallgatók az oklevél megszerzését követően a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársaként migrációs ügyintézői feladatokat lássanak el.

A szakirány főbb tantárgya: migrációelmélet, idegenrendészet, menekültügy, állampolgársági ismeretek.

Elhelyezkedési lehetőségek: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon rendvédelmi igazgatási jogviszonyban, illetve – a szükséges feltételek megléte esetén – hivatásos szolgálati jogviszonyban.

Büntetés-végrehajtási szakirány

A büntetés-végrehajtási szervezet legfontosabb feladata a törvényben meghatározott és a bíróság által kiszabott büntetések, intézkedések foganatosítása.

A szakirányon a hallgatói állomány gyakorlati és elméleti képzés keretében szerzi meg mindazon speciális szolgálati, jogi, őrzésvédelmi, pszichológiai, igazgatási és pedagógiai ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy büntetés-végrehajtási tisztként teljesítsenek szolgálatot. A szakirányra nappali és levelező munkarendben is kizárólag a büntetés-végrehajtás állományában dolgozók jelentkezhetnek.

Szakirány a főbb tantárgyai: büntetés-végrehajtási (bv) jog, bv. biztonság, bv. nevelés, bv. pszichológia

A szakirányon végzettek általában valamely büntetés-végrehajtási intézetben reintegrációs tiszti, illetve biztonsági tiszti kezdik meg pályafutásukat.

Biztonsági szakirány (civil képzés)

Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt a magánbiztonsági szolgáltatások iránti igény hazánkban és világszerte egyaránt, valamint egyre több önkormányzati rendészet jött létre. A magánbiztonsági vállalkozások és önkormányzati rendészeti szervek érdemben támogatják a rendőrségnek a közrend és közbiztonság megteremtésére irányuló munkáját. A hallgatók a biztonsági szakirányon belül választhatják a magánnyomozó és elektronikus információbiztonsági, illetve az önkormányzati rendészeti specializációt is. A végzős hallgatók jó eséllyel elhelyezkedhetnek magánbiztonsági cégeknél, önkormányzati rendészeti szerveknél, nemzetbiztonsági szolgálatoknál, vagy kezdhetnek meg személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet.

A szakirány főbb tantárgyai: adat- és titokvédelem, személy- és vagyonvédelem, objektumvédelem, biztonságtechnika, létesítményvédelem

 • a magánnyomozó és elektronikus információbiztonsági specializáción: információvédelem, üzleti hírszerzés és elhárítás
 • önkormányzati rendészeti specializáción: közterület-felügyelet, természeti területek védelme

Végzett hallgatóink a partnereink által felajánlott komoly állásajánlatok között válogathatnak, többen egyből vezetői megbízást kapnak. Számos hallgatónknak a Magánbiztonsági és Önkormányzati Tanszék segített megfelelő munkahelyet találni, ennek érdekében szakmai napokat, állásbörzéket rendezünk. Már házon belüli munkáltatónk is van a Ludovika Biztonsági Szolgálat révén, amelynek vezetője 2014-ben végzett nappali munkarendes képzésen. Számos volt hallgatónk tölt be biztonsági vezetői beosztást az ország különböző pontjain a legnagyobb magánbiztonsági cégeknél és önkormányzati rendészeti szervezeteknél és egyéb vállalatoknál.

Határrendészeti szakirány

Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség, vagy az Országgyűlési Őrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A rendőrségen belül 2008-tól önálló határrendészeti szolgálat látja el az államhatár őrzését, a határforgalom ellenőrzését, a határrend fenntartását és az illegális migráció elleni fellépéssel járó feladatokat. Mindez azért is nagy felelősség, mert Magyarország az EU schengeni külső határokkal rendelkező tagállamaként nemcsak az ország, hanem egyben a térség határainak ellenőrzéséért is felelős.

A szakirány főbb tantárgyai: határellenőrzés, határőrizet, határforgalom-ellenőrzés, határrendészeti igazgatás

A végzett hallgató elsősorban a schengeni külső határszakaszon (román, ukrán horvát, szerb) működő határrendészeti kirendeltségeken, a Készenléti Rendőrségnél, vagy nemzetközi forgalmat bonyolító repülőtereken általában alosztályvezetőként, vagy előadóként tud elhelyezkedni.

Igazgatásrendészeti szakirány

Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség, vagy az Országgyűlési Őrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

Az igazgatásrendészet területén a rendőrségnél polgári (civil) ruhás szolgálat keretében dolgozók olyan feladatokat látnak el, mint a szabálysértési eljárások lefolytatása, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezése, fegyverengedélyezési eljárás lefolytatása vagy a polgári felhasználású robbanóanyagok és pirotechnikai termékek engedélyezése.

A szakirány főbb tantárgyai: Igazgatásrendészeti jog, szabálysértési jog.

A szakirányokon végzettek általában a városi rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztályain helyezkedhetnek el.

Közlekedésrendészeti szakirány

Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség,vagy az Országgyűlési Őrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

Magyarországon a baleset-megelőzés törvényből fakadóan állami feladat, amely szervezett formában a rendőrség irányítása mellett, egyes állami szervek és társadalmi szervezetek együttműködésével valósul meg. A közlekedésrendészet területén dolgozók részt vesznek a forgalomszervezésben, a forgalomirányításban, a forgalom-ellenőrzésben, a közlekedési balesetek helyszíni szemléjében és vizsgálatában, de feladatuk a közlekedési szabályszegőkkel szembeni fellépés, illetve szankcionálás is.

A szakirány főbb tantárgyai: közlekedésrendészeti ismeretek, KRESZ és vezetéstechnika, forgalomszervezés és irányítás, forgalomellenőrzés, balesetelemzés, közlekedéskriminológia, csapatszolgálati szakismeret, közrendvédelmi ismeretek.

A végzést követő jellemző beosztások közlekedésrendészeti területen: balesetvizsgáló, balesetmegelőzési előadó. Későbbiek során baleset helyszíni szemle bizottság vezető.

Közrendvédelmi szakirány

Nappali és levelező munkarenden is induló képzés, amelyre csak a rendőrség, vagy az Országgyűlési Őrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A közrendvédelmi szervek fő feladata a közrendet sértő személyekkel szembeni nyílt rendőri fellépés, illetve szankcionálás. Idetartozik például a járőr- és őrszolgálat, a körzeti megbízotti szolgálat, a rendezvénybiztosítás vagy a csapaterős tevékenység.

A szakirány főbb tantárgyai: közrendvédelmi szakismeretek, közrendvédelmi vezetői ismeretek, közlekedésrendészeti ismeretek, csapatszolgálati szakismeretek.

A végzést követő jellemző beosztások közrendvédelmi területen: városi rendőrkapitányságon előadó, főelőadó, kiemelt főelőadó, később jellemzően vezetői karriert futnak be a szakirányon végzettek.

Vám- és jövedéki igazgatási szakirány

Levelező munkarendű képzés, amelyre csak a NAV hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A hallgatók olyan speciális vámpolitikai, vámeljárásjogi, kereskedelmi vámtarifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokkal kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, amelyekkel el tudják látni hazánk uniós tagságából eredő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat.

Megismerik a NAV ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységét, a szervezeti egységek felépítését, szolgálati rendjét, működését, irányítását, és gyakorlati tapasztalatokat szereznek a különböző szakmai tevékenységekkel kapcsolatban.

A szakirány főbb tantárgyai: vámjog és vámeljárás, jövedéki jog, vámtarifa, adóztatás, gazdasági szakismeret.

A szakirányon végzettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában kezdik meg szolgálatukat általában a megyei (fővárosi) adó és vámigazgatóságokon, kivételes esetben a központi irányításban. A kezdő tisztek többségében vám és jövedéki ellenőrzési, illetve hatósági, rendészeti tevékenységet látnak.

(levelező munkarendű 6 féléves képzés)

A képzés zárt, a szakra jelentkezés korlátozott, csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására törvényben feljogosított szervek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik. A jelentkezők humán felderítő, technikai felderítő, illetve terrorelhárítási specializációra kerülnek besorolásra.

A képzés célja olyan polgári nemzetbiztonsági szakértők oktatása és nevelése a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a titkos információgyűjtésre feljogosított szervek számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai, kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen szaknyelvi ismeretekkel rendelkeznek.

Főbb tantárgyak: nemzetbiztonsági szakismeretek, szakági jogi ismeretek, Információk elemzése, értékelése.

A hivatásos állományban lévők az alapképzést követően államilag támogatott rendészeti vezető mesterképzésre jelentkezhetnek. A mesterszakot elvégzett rendészeti vezetők számára az igazságügyi, az önkormányzati és a pénzügyi ágazatban, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén nyílik elhelyezkedési lehetőség. Attól függetlenül, hogy a végzettek mely szakmai terület mellett döntenek majd, a képzés során elsajátított szaktudás nagy hasznukra lesz. A szakon szerezhető ismeretek a vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, gazdálkodási és logisztikai, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási általános szaktudás mellett felölelik a biztonságpolitika, rendészeti igazgatás, nemzetbiztonság, rendészeti technikák szakterületeit is. Emellett alapvető feltétel a jogi háttérismeretek elsajátítása, különös tekintettel a munkajog, közigazgatási jog, pénzügyi jog területére. Mindezt a bűnügyi és rendészeti szervek nemzetközi együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek egészítik ki.

A képzés közép- és felső vezetői feladatok ellátására készíti fel a jelölteket. A szakra jelentkezés feltétele fegyveres szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony, tiszti rendfokozat és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább kétéves, fegyveres szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • rendészetelméleti,
 • csapatszolgálati,
 • értékelő-elemző,
 • integrált határigazgatási,
 • szervezett bűnözés elleni.

Főbb tantárgyak: rendészet és a rendészeti igazgatás elmélete, kommunikáció vezetői kompetenciák, vezetői készségfejlesztés, informatikai biztonság, rendvédelmi szervek felső szintű irányítása.

A szakon folyó képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a bűnügyi felderítő és nyomozati munkában, továbbá alkalmazva a legkorszerűbb vizsgálati módszereket és taktikai ajánlásokat, elő tudják segíteni, illetve közre tudnak működni a hatékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás lefolytatásában. Cél továbbá olyan magas elméleti tudással rendelkező szakemberek kibocsátása, akik a megfelelő bizonyításelméleti tudás birtokában felismerik a jövő bűnügyi irányzatait, és operatív stratégiákat tudnak kidolgozni.

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy megfelelően tudják értelmezni a különféle területeken készült igazságügyi szakértői véleményeket, és megtanulják, hogy a mindennapi rendőri munka során miként lehet rendszerszinten is hasznosítani a legmodernebb tudományos-technikai módszerekkel nyert információkat. A mesterszakot rendészeti és polgári szakiránnyal hirdeti meg a kar. A rendészeti szakirányra a rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább hároméves, rendvédelmi szervnél szerzett gyakorlat szükséges.

Főbb tantárgyak: kriminálpszichológia, bűnelemzés, profilalkotás, nemzetközi bűnügyi együttműködés.

A hallgatók levelező munkarendben, kétéves mesterképzési szakon folytathatnak tanulmányokat. A képzés zárt, a szakra jelentkezés korlátozott, csak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására törvényben feljogosított szervek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkezik. A jelentkezők humán felderítő, technikai felderítő, illetve terrorelhárítási specializációra kerülnek besorolásra.

A képzés célja olyan nemzetbiztonsági szakemberek képzése, akik alkalmasak a közigazgatási, a katonai, a rendészeti, tudományos szektorokban vezetői és szakértői feladatok ellátására, szakmai ismereteik és gyakorlati készségeik alapján képesek nemzetbiztonsági problémák értékelésére, elemzésére és megoldására. Felkészültek a politikai intézmények, biztonsági folyamatok, közpolitikák működésének és ezeknek a globális biztonsági-politikai helyzettől függő összefüggésének és egymásra hatásának megértésére, kormányzati válaszok előkészítésének a támogatására.

Főbb tantárgyak: hírszerzési ismeretek, elhárítási ismeretek, speciális szakmai jogi ismeretek, diplomáciai ismeretek, információk elemzése és értékelése.

A magánbiztonsági szolgálatok, valamint a települések rendészeti szerveinek szerepe folyamatosan növekszik itthon és külföldön egyaránt. Az országosan egyedülálló új képzés célja olyan biztonsági vezetők képzése, akik együttműködve az állami és az önkormányzati rendészeti, biztonságtechnikai és biztonságszervező szakemberekkel, képesek magánjogi jogi személyek, közintézmények integrált (fizikai és információs) biztonsági rendszereinek kidolgozására és működtetésére, továbbá képesek a biztonsági területet teljes körűen menedzselni egy szervezeten belül vagy külső szolgáltatóként. A biztonsági szervező mesterképzési szak olyan felkészítést kínál gyakorló és leendő biztonsági vezetők számára, amelynek fókuszában az elméleti és jogi és szakmai alapokon túl kimondottan gyakorlatias, a napi vezetői munkát érdemben támogató témakörök kerülnek oktatásra, mint vezetői készségfejlesztés, pszichológia, konfliktuskezelés, projektmenedzsment, stratégiaalkotás vagy teammunka. 

Főbb tantárgyak: a magánbiztonság jogi alapjai, településbiztonság és önkormányzati rendészet, alkalmazott biztonságtechnika, biztonsági audit és minőségirányítás, biztonsági stratégia alkotás és üzletmenet-folytonosság, integrált (komplex) létesítményvédelem, kooperáció és teammunka, létfontosságú rendszerek védelme, magánjogi praktikum (szerződési jog, személyiségvédelem és szellemi alkotások joga), vezetői felelősség (felelősség a polgári jogban, társasági jogban), rendezvények biztonsága, üzleti hírszerzés és elhárítás, vezetői készségfejlesztés, kiberbiztonság.

A rendészeti képzés nappali munkarendben történő alapképzésére a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött – a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai esetében 30 évesnél nem idősebb –, cselekvőképes, magyar állampolgársággal és magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy nyerhet felvételt.

A nappali munkarend rendészeti alapképzéseire – a migrációs és biztonsági szakirány kivételével – az vehető fel, aki az előírt fizikai, egészségi, pszichikai felmérésen, valamint a pályaorientációs beszélgetésen alkalmas minősítést szerez. Az alkalmassági vizsgálatokon 2019-ben csak a jelentkezők 26%-a felelt meg teljes mértékben. Legtöbben, a jelentkezők 37%-a, a fizikai alkalmassági vizsgálaton esett ki. A sikeres fizikai alkalmassági vizsgálat teljesítése érdekében javasoljuk, hogy tájékozódjanak az RTK honlapján a teljesítendő gyakorlatokról, vegyenek részt a kar által szervezett „fizikai felvételi előkészítő tanfolyamon”, illetve módszeresen és célirányosan készüljenek az áprilisban kezdődő felmérésekre.

Hallgatói jogviszonyt csak büntetlen előéletű személy létesíthet. További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul a nappali munkarendben történő alapképzés esetében a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez, és vállalja a tisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását az alapképzés idejére.

A nappali munkarendes bűnügyi nyomozó, közrendvédelmi, büntetés-végrehajtási szakirányokra, valamint a levelező munkarendben folyó képzések többségére csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

További információ: felvi.hu és a Rendészettudományi Kar honlapján.

 • a felvételizők kizárólag a Felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezésüket 2020. február 15-ig
 • az elektronikus felvételi a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata
 • a felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét
 • díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül a jelentkezőnek jelentkezésekor – a jelentkezési helyek számától függően -kiegészítő díjat kell fizetnie.
 • lépései:
  • regisztráció
  • jelentkezési helyek kitöltése
  • jelentkezési sorrend/sorrendmódosítás
  • E-felvételi jelentkezés kitöltése
  • kiegészítő eljárási díj befizetése
  • hitelesítés
 • fel kell tölteni valamennyi, már rendelkezésre álló dokumentumot
 • amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, úgy azokat későbbi időpontig fel lehet tölteni
 • a benyújtásra az E-felvételibe való feltöltéssel vagy postai úton kerülhet sor
  • E-felvételi esetén a dokumentumok szkennelt példányát kell feltölteni a jelentkezéshez
  • míg postai benyújtás estén fekete-fehér, A4-es formátumú fénymásolatot kell csatolni
 • a másolatokat mindig csak 1 példányban kell feltölteni
 • a dokumentumok a hitelesítő adatlap „Csatolt dokumentumok” pontjában ellenőrizhetők
 • a jelentkező az elektronikus felületen benyújtotta jelentkezését
 • az űrlapot hitelesítette
 • kötelezően benyújtandó dokumentumok
  • érettségi bizonyítvány (alapképzésre történő jelentkezéskor)
  • felsőfokú oklevél (mester- és doktori képzésre történő jelentkezéskor)
  • a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolása
 • pontszámításhoz beküldendő további dokumentumok
  • középiskolai bizonyítvány
  • felsőfokú tanulmányok igazolása
 • többletpontokat igazoló dokumentumok
  • nyelvtudást igazoló dokumentum
  • tanulmányi és művészeti versenyeredmény igazolása
  • felsőoktatási szakképzést igazoló dokumentum
  • szakképesítést igazoló dokumentum
  • sporteredmény igazolása
  • hátrányos helyzet igazolása
  • fogyatékosság igazolása
  • gyermekgondozás
 • az Egyetem által meghatározott további speciális dokumentumok
 • alap-, osztatlan képzések és felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra
  • tanulmányi pontok (maximum 200 pont)
   • magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó két tanult év végi eredményének összege és megszorozva kettővel (100 pont)
   • az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy %-os eredményeit átlagolják, majd kerekítik (100 pont)
  • érettségi pontok (maximum 200 pont)
   • két érettségi vizsgatárgy %-os eredményei alapján számolt pont
  • többletpontok (maximum 100 pont)
   • emelt szintű érettségi:
    • vizsgatárgyanként 50 pont (legalább 45%-os emelt szintű érettségi után kapható)
   • nyelvvizsga: (nyelvtudásért maximum 40 többletpontot lehet összeszedni, még akkor is, ha a nyelvvizsga eredmények összesen meghaladják ezt a határt)
    • középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 28 pont
    • felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 40 pont
 • mesterképzés esetén a felvételi összpontszám: 100 pont
  • rendészeti vezető mesterképzési szak, kriminalisztika mesterképzési szak:
   • az oklevél minősítése (legfeljebb 10 pont)
   • írásbeli felvételi vizsga, a kriminalisztika mesterképzés polgári szakirányán felvételi beszélgetés (legfeljebb 65 pont)
   • tobbletpontok (legfeljebb 20 pont)
  • katasztrófavédelem mesterképzési szak:
   • az oklevél minősítése (legfeljebb 50 pont)
   • felvételi beszélgetés (legfeljebb 30 pont)
   • többletpontok (legfeljebb 20 pont)
 • minimumpontszám, amit a felvételizőnek el kell érni
  • alapképzés: 280 pont
  • mesterképzés: 50 pont
A 2019. év felvételi ponthatárok a következő linken találhatóak: Rendészettudományi kar (RTK) – felvételi ponthatárok *(Forrás: Oktatási Hivatal)

Az alábbi államilag támogatott szakirányok esetében pályaalkalmassági vizsgálatoknak kell megfelelni:

 • bűnügyi szak adó és pénzügyi nyomozó, bűnüldözési, gazdasági nyomozó, kiber nyomozó,
 • katasztrófavédelem szak: iparbiztonsági és katasztrófavédelmi műveleti,
 • rendészeti szak: határrendészeti rendőr, igazgatásrendészeti rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőri

A pályaalkalmassági vizsgálatok mindegyikén alkalmas minősítéssel kell rendelkezni a sikeres felvételhez.

Pályaalkalmassági vizsgálatok:

 • fizikai kondícionális felmérés
  • kardio-respiratorikus rendszer állóképességének vizsgálata (2000 m-es terepfutás)
  • törzsizom erőállapotának mérése (1 perc alatti maximális számú felülés)
  • láberő mérése (helyből távolugrás cm-ben)
  • gyorsaság mérése (4×10 m ingafutás)
  • kar-váll erőállapotának mérése (a kettő közül az egyik kötelezően választható)
   • hajlított karú függés
   • fekvenyomás
 • egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat
 • pályaorientációs beszélgetés

https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/alapkepzes/felveteli-feltetelek/nyilatkozat-polgari-palyazok-szamara

Jó tudni!

2020-tól kezdődően az Egyetem BA képzései tekintetében általános felvételi feltétel a felvételi tárgyak egyikéből emelt szintű érettségi vizsga.

További információkért keresse a Rendészettudományi Kar munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 131-132.

E-mail: tanulmanyi.rtk@uni-nke.hu

Telefon: +36 1 432 9173, +36 1 432 9000/19 173

Krizsai Veronika
felvételivel kapcsolatos információk

Cím: 1083 Budapest, Üllői út 82. Oktatási épület 131-132.

E-mail: krizsai.veronika@uni-nke.hu

Telefon: +36 1 432 9169, +36 1 432 9000/19 240