Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (NKE HHK) az ország egyetlen katonai felsőoktatást folytató intézménye, amely a fenntartó igényeinek megfelelően a Magyar Honvédség (MH) haderőnemei számára képez katonai vezetőket, parancsnokokat. A kar a több mint kétszáz éves magyar nyelvű tisztképzés hagyományait megőrizve, ugyanakkor a 21. század kihívásainak eleget téve végzi a honvéd tisztjelöltek szakmai felkészítését, a Magyar Honvédség személyi állományának át- és továbbképzését. A korszerű ismeretek átadásán túl a kar nagy hangsúlyt fektet a hallgatók haza iránti elkötelezettségének növelésére és a katonai hagyományok ápolására.

Az oktatás két helyszínen (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus – Budapest, MH 86. Szolnok Helikopterbázis – Szolnok) folyik. Ezen túlmenően a HHK hallgatói természetesen az NKE többi polgárához hasonlóan élvezik a Ludovika Egyetemi Campus valamennyi előnyét.

A képzés során a tisztjelöltek olyan rendszerszemléletű ismereteket, készségeket és képességeket sajátíthatnak el, amelyek alkalmassá teszik őket első tiszti beosztásuk ellátására, önálló szakmai továbbképzésre, az előmeneteli rendben következő beosztások hosszú távú megalapozására.

A honvéd tisztjelöltek a Magyar Honvédség tényleges állományú tagjaiként a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományában teljesítenek katonai szolgálatot.

Az első évfolyamra felvételt nyert honvéd tisztjelöltek öthetes alapkiképzésen vesznek részt. Az alapkiképzés eredményes teljesítése a Magyar Honvédség minden katonájának kötelező. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon csak az a honvéd tisztjelölt folytathatja tanulmányait, aki az alapkiképzést sikeresen befejezte. Az alapkiképzést vizsgáztatás nélkül megfelelő, illetve nem megfelelő minősítéssel kell zárni. A megfelelő értékeléshez szükséges minimálisan elvárt követelményként megfelelő eredménnyel végre kell hajtani:

a) a lövészeteket,

b) a kézigránát dobó gyakorlatot,

c) az általános harcászatot és

d) a robbantást.

Az alapkiképzés tantárgyai (harcászat, lövészeti felkészítés, szabályzatismeret, katonai testnevelés, fegyverzet és szakcsapatok) tíz kredit értékben az egyetemi alapképzés első félévének tantárgyi struktúrájába integrálódnak. Az alapkiképzés tantárgyainak elméleti ismereteiből a tisztjelöltek a szorgalmi időszak utolsó hónapjában tesztvizsgát tesznek, amelynek eredménye alapján alakul ki a félévi értékelés érdemjegye.

A katonai vezetői alapképzés célja, hogy olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetőket adjon a Magyar Honvédség számára, akik képesek a megszerzett általános katonai, differenciált szakmai és vezetői ismereteik birtokában fegyvernemi és szakalegységeket irányítani.

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • lövész,
 • harckocsizó,
 • felderítő,
 • tüzér,
 • műszaki,
 • légvédelmi rakéta,
 • vegyivédelmi.

Szakon közös tárgyak: Szárazföldi csapatok harcászata; Lövészeti felkészítés; Katonai tereptan és geoinformációs ismeretek; Légierő csapatok harcászata; Összfegyvernemi ismeretek; Katonai vezetés- és szervezéselmélet; Alkalmazott katonapszichológia és pedagógia alapjai

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:

Vegyivédelmi speciális szakmai felkészítés; vegyivédelmi szaktechnikai eszközök és gépek, vegyivédelmi szakharcászat; ABV védelmi támogatás rendszere

Tüzér haditechnika; harcászat és harcvezetés; harcszolgálat; tüzérlövéstan és tűzvezetés

Műszaki zárás; erődítés-álcázás; műszaki technikai eszközök, műszaki támogatás

Harckocsizó szakmai felkészítés, harckocsi haditechnika, harckocsi fegyverzettechnika, harckocsi harcászat

Lövész szakmai felkészítés, fegyverzettechnika, lövész harcászat, lövész lövészeti kiképzés

Felderítő szakmai felkészítés, a harcászati szintű katonai felderítés elmélete és gyakorlata, idegen hadseregek-ismerete, felderítő eszközismeret és alkalmazás

Légvédelmi rakéta szakmai felkészítés, légvédelmi rakéta tűzvezetési ismeretek, légvédelmi eszközök rendszertana, légvédelmi rakéta- és tüzér szakharcászat, légvédelmi eszközök üzemeltetése

A katonai logisztika alapképzési szakon olyan katonai logisztikai és katonai pénzügyi vezetők képzése történik, akik a megszerzett általános és speciális katonai ismeretek birtokában képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére, logisztikai támogatási (anyagellátási, közlekedési, fenntartási) és különböző gazdasági-pénzügyi folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére hazai és nemzetközi környezetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófaelhárítási, béketámogató és háborús műveletekben egyaránt.

A képzés során a tisztjelöltek az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • hadtáp,
 • katonai közlekedési,
 • haditechnikai (páncélos- és gépjárműtechnikai, valamint fegyverzettechnikai modulok),
 • katonai pénzügyi.

Szakon közös tárgyak: matematika, mechanika, közgazdaságtan, lövész zászlóalj műveleteinek logisztikai támogatása, logisztikai szaktechnikai eszközök, műszaki alapismeretek.

Az egyes specializációk főbb tantárgyai:

Hadtáp szakharcászat, pénzügyi alapismeretek, katonai ellátás- és szolgáltatásmenedzsment, béketámogató műveletek logisztikai támogatása, katonai gazdálkodás.

Közlekedési hálózatok, katonai szállításszervezés, közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása.

Haditechnikai eszközök anyagismerete, karbantartás és javítás szervezés, műhelytechnológiák, belsőégésű motorok, járművek szerkezete, fegyverzettechnikai rendszerek, katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása, fegyverzettechnikai eszközök üzembentartása.

Pénzügyi gazdasági elemzés, államháztartási és katonai pénzügyi alapismeretek, pénzügyi-gazdasági ellenőrzés alapjai, katonai pénzügyi informatika

A katonai üzemeltetés alapképzési szakon olyan katonai informatikai, rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési, katonai infokommunikációs (híradó) és katonai repülőműszaki szakembereket képzünk, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra informatikai, katonai infokommunikációs (híradó), rádióelektronikai felderítő, elektronikai hadviselési eszközeinek és rendszereinek, valamint repülőgépeinek üzemeltetésére, az üzemfenntartás vezetésére, továbbá az új haditechnikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására. Aki itt szerez diplomát, egyszerre lehet katona és magas műszaki felkészültséggel rendelkező szakember.

A képzés során a tisztjelöltek az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • katonai infokommunikáció (két modullal: távközlés és katonai információbiztonság)
 • katonai informatika,
 • rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés.
 • katonai repülőműszaki (képzési hely: a specializációra helyezést követően Szolnok),

Főbb tantárgyak: katonai infokommunikációs rendszerek, villamos áramkörök és hálózatok, analóg-, és digitális technika; eseményvezérelt és objektumorientált programozás; villamosipari technológiák, frekvenciagazdálkodás; informatikai szolgáltatás-menedzsment és irányítás; web programozás, webszolgáltatások; informatika-alkalmazás tervezése, szervezése; típus- és üzemeltetési ismeret, integrált katonai kommunikációs rendszerek, katonai elektronikus információbiztonság menedzsmentje, katonai elektronikus információbiztonság technikai megvalósítása;

Repülőműszaki alapismeretek, katonai repülőgépek szerkezete, katonai légi járművek üzemeltetési gyakorlata, katonai légijárművek villamos rendszertana, katonai légijárművek korszerű szabályozástechnikája (kifutó képzés a szakon, 2020-tól tervezetten már az Állami légiközlekedési alapképzési szakon indul).

A HHK legújabb szakán olyan felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakembereket képzünk, akik alkalmasak a Magyar Honvédség légijármű-vezetői (pilóta) beosztásainak ellátására, a honvédségben repülésirányítói munkakörök betöltésére, a légi járművek üzemeltetésére, légi vezetési, valamint irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezésével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére.

A képzés során a tisztjelöltek az alábbi szakirányok közül választhatnak:

 • állami légijármű-vezető (pilóta) (képzési hely: a 4. szemesztert követően Szolnok),
 • katonai repülésirányító (képzési hely: a 4. szemesztert követően Szolnok)
 • 2020-tól tervezetten a katonai repülőműszaki szakirány már ezen a szakon indul.

Főbb tantárgyak: repüléstörténet, repülésbiztonság, légierő harcászat, repüléselmélet, rádiókommunikációs eljárások, emberi tényező és korlátai a repülésben, légiközlekedési rendszerek, légtérigénybevétel, repülési szabályok, repülőgépek rendszerei és berendezései, repülőgépek üzemeltetési eljárásai, repülési gyakorlat, repülésirányító szabályok és eljárások, légiforgalmi irányítás eljárásai és gyakorlata.

A képzést a kar hirdeti meg, de az oktatás az egyetem egyik karközi intézetében, a Nemzetbiztonsági Intézet (NBI) tanszékein történik.

A leendő nemzetbiztonsági szakértők a nemzetbiztonság, biztonság- és védelempolitika, vezetés- és szervezéselmélet, alkotmányjog, szociológia, valamint az államigazgatási, nemzetközi közjogi és szakmai jogi területeken szereznek elméleti és gyakorlati ismereteket. A végzettek jellemzően katonai, polgári nemzetbiztonsági, illetve terrorelhárítási területeken tevékenykednek. Munkájuk során a nemzetbiztonságot fenyegető kihívások, kockázatok és fenyegetések elemzését és értékelését végzik, az erre létrehozott szervezeteket vezetik, gondoskodnak a szükséges, rendszerint titkos adatok és információk beszerzésének megszervezéséről, elemzéséről és értékeléséről, továbbá azok hasznosításáról.

A képzésre középiskolások nem jelentkezhetnek. Erre csak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományába tartozóknak, illetve a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú altisztjeinek, valamint a különleges műveleti erőknek és a velük együttműködő szakmai szervezetek állományának van lehetősége, akik rendelkeznek a kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázási jogkörrel rendelkező vezető támogatásával.

Főbb tantárgyak: nemzetbiztonsági tanulmányok, hadijogi ismeretek, biztonsági tanulmányok, HUMINT ismeretek, a titkosszolgálatok története, információk elemzése, értékelése; nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés, információs műveletek

A mesterképzésben meghirdetett szakokra – a civil képzések kivételével – csak a tiszti állomány századosi, illetve őrnagyi rendfokozatú tagjai jelentkezhetnek, akik a Magyar Honvédség parancsnokának előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy a katonai szakok képzési kimeneti követelményeiben szerepel a NATO STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga, és a tantervi keretek közt nyelvi felkészítésre nincs lehetőség, ezt a vizsgát célszerű a tanulmányok megkezdése előtt teljesíteni.

A szak célja olyan katonai vezetők képzése, akik korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá legalább egy idegen nyelv (angol) ismerete birtokában vezetni tudják a rájuk bízott katonai szervezetet. Mindemellett képesek a nemzetközi szervezetek – így többek között a NATO, EU, ENSZ, EBESZ – keretében egyéb vezetői beosztásokat ellátni Magyarország nemzeti érdekeinek képviselete során.

Főbb tantárgyak: hadtudományi és hadelméleti ismeretek, katonai stratégiák elmélete és gyakorlata, katonai műveletek elmélete és gyakorlata, honvédelmi igazgatás, katonai vezetéselmélet és gyakorlat, szárazföldi erők műveletei, légierő műveletei, biztonságpolitika.

A szakon olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése történik, akik közszolgálati, harcászati, hadműveleti, valamint a hazai és a nemzetközi katonai logisztika területén elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, így a katonai logisztikai vezetői tudás hadműveleti szintre emelésével képesek szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és döntés-előkészítő, valamint vezetői feladatok ellátására nemzeti és többnemzeti csoportosításban egyaránt.

Főbb tantárgyak: katonai logisztikai folyamatok, szárazföldi és légierő műveleteinek logisztikai támogatása, összhaderőnemi ellátási lánc, hadtudományi és hadelméleti ismeretek, szárazföldi erők műveletei, légierő műveletei, befogadó nemzeti támogatás, nem háborús műveletek logisztikai támogatása, NATO logisztika.

A képzés célja hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szakemberek képzése, akik az elsajátított korszerű hadtudományi-, vezetés- és szervezéstudományi-, társadalomtudományi-, természettudományi-, műszaki tudományi elméleti-, és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá az angol nyelv magas szintű ismerete birtokában, békében és háborúban egyaránt képesek szakterületüket magas szinten művelni; a rájuk bízott katonai szervezeteket vezetni; katonai-szakmai feladataikat maradéktalanul megoldani; beosztásukból eredő kötelmeiket ellátni. Szakképzettségüknek megfelelően képesek békeidőszakban alegység-, egység-, parancsnoki-, a különböző katonai szervezeteknél szakterület vezetői-, vagy szaktiszti beosztásokban, valamint a béketámogató-, és háborús műveletek során az alkalmazott haditechnikai (infokommunikációs) rendszerek üzemeltetéséhez és üzemben tartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására. A végzett hivatásos állományú tisztek megfelelnek a NATO-ban a katonai vezetők részére előírt feltételeknek, és képesek feladataikat e rendszer keretei között is kiváló minőségben ellátni, valamint felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzés két modulban történik:

 • szárazföldi erők modul
 • légierő modul.

Főbb tantárgyak: alkalmazott matematika, alkalmazott informatika, alkalmazott információtechnológia, konfliktuskezelés, információs műveletek, információvédelmi komplex rendszerek üzemeltetése, összhaderőnemi katonai műveletek, különleges katonai műveletek.

A cél olyan hivatásos és polgári szakemberek képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a védelmi igazgatás, a tágabb értelemben vett védelmi szféra – kiemelten a NATO-rendszerekkel együttműködő – infokommunikációs rendszereinek biztonságos működtetésére, ideértve a tervezést, szervezést, irányítást, felügyeletet és ellenőrzést, valamint az ilyen rendszerek közötti együttműködés feltételeinek biztosítását.

A képzésen hat specializáció közül lehet választani:

 • infokommunikációs,
 • információbiztonsági,
 • informatikai,
 • kommunikációs,
 • rejtjelfelügyeleti (Csak hivatásos állományúak számára választható.)
 • információs műveleti. (Csak hivatásos állományúak számára választható.)

A szakon közös főbb tantárgyak: informatikai alkalmazás és informatikai támogatás, védelmi infokommunikációs rendszerek tervezésének és szervezésének alapjai, kibervédelem alapjai, felderítő és elektronikai hadviselési rendszerek

A specializációk főbb tantárgyai: korszerű technológiák a védelmi infokommunikációs hálózatokban, az informatika alkalmazás megszervezése, katonai kommunikációs rendszerek tervezése, informatikai rendszerek, alkalmazások; számítógép-hálózatok támadása és védelme, elektronikai támadás és védelem, az információbiztonság tervezése szervezése.

Az itt végzettek az aktuális biztonság- és védelempolitikai, illetve speciális stratégiai elemzések elkészítésére, biztonsági és válsághelyzetek értékelésére, továbbá az eredményes szakmai tevékenységhez szükséges humán erőforrások, speciális eszközök és módszerek szakszerű alkalmazására kapnak felkészítést. A végzett szakemberek kulcsszerepet látnak el a titkos adat- és információgyűjtés területén a terrorelhárításban, továbbá a katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek, valamint a védelmi igazgatás szervei közötti szakmai kooperációban is. A képzést a kar hirdeti meg, az oktatás a Nemzetbiztonsági Intézetben zajlik.

A szakra csak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tiszti állománya, illetve a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú tisztjei, valamint a különleges műveleti erők és a velük együttműködő szakmai szervezetek tiszti állományának van lehetősége, akik rendelkeznek a kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel és a beiskolázási jogkörrel rendelkező vezető támogatásával.

Főbb tantárgyak: a hadtudomány fejlődésének tendenciái, magyar kül- és biztonságpolitika, a tudományos kutatás alapjai, elhárítási ismeretek, hírszerzési ismeretek, válságkörzetek elemzése, kihívások, kockázatok, fenyegetések a XXI. században, informatikai védelem.

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki megfelel az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság követelményeinek. Az Állami légiközlekedési szakra jelentkezőnek ezenkívül speciális, repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is meg kell jelennie. A leendő tisztjelöltek az alkalmassági vizsgálatok részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetésen is részt vesznek.

Az Állami légiközlekedési alapképzésre jelentkezőnek angol nyelvből államilag elismert B2 szintű komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. A Katonai vezetői, a Katonai üzemeltetés és a Katonai logisztika alapképzési szakokra jelentkezőnek angol, német vagy francia nyelvek valamelyikéből államilag elismert B2 szintű komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. További feltétel, hogy a jelentkező hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és a honvédtiszti alapképzés időszaka alatt vállalja a honvéd tisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását.

A katonai mesterképzési szakokra kizárólag a Magyar Honvédség állományának azon századosi, illetve őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki rendelkezik a Magyar Honvédség parancsnokának előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával.

További információ: felvi.hu

 • a felvételizők kizárólag a Felvi.hu oldalról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezésüket 2020. február 15-ig
 • az elektronikus felvételi a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata
 • a felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét
 • díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül a jelentkezőnek jelentkezésekor – a jelentkezési helyek számától függően -kiegészítő díjat kell fizetnie.
 • lépései:
  • regisztráció
  • jelentkezési helyek kitöltése
  • jelentkezési sorrend/sorrendmódosítás
  • E-felvételi jelentkezés kitöltése
  • kiegészítő eljárási díj befizetése
  • hitelesítés
 • fel kell tölteni valamennyi, már rendelkezésre álló dokumentumot
 • amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, úgy azokat későbbi időpontig fel lehet tölteni
 • a benyújtásra az E-felvételibe való feltöltéssel vagy postai úton kerülhet sor
  • E-felvételi esetén a dokumentumok szkennelt példányát kell feltölteni a jelentkezéshez
  • míg postai benyújtás estén fekete-fehér, A4-es formátumú fénymásolatot kell csatolni
 • a másolatokat mindig csak 1 példányban kell feltölteni
 • a dokumentumok a hitelesítő adatlap „Csatolt dokumentumok” pontjában ellenőrizhetők
 • a jelentkező az elektronikus felületen benyújtotta jelentkezését
 • az űrlapot hitelesítette
 • kötelezően benyújtandó dokumentumok
  • érettségi bizonyítvány (alapképzésre történő jelentkezéskor)
  • felsőfokú oklevél (mester- és doktori képzésre történő jelentkezéskor)
  • a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolása
 • pontszámításhoz beküldendő további dokumentumok
  • középiskolai bizonyítvány
  • felsőfokú tanulmányok igazolása
 • többletpontokat igazoló dokumentumok
  • nyelvtudást igazoló dokumentum
  • tanulmányi és művészeti versenyeredmény igazolása
  • felsőoktatási szakképzést igazoló dokumentum
  • szakképesítést igazoló dokumentum
  • sporteredmény igazolása
  • hátrányos helyzet igazolása
  • fogyatékosság igazolása
  • gyermekgondozás
 • az Egyetem által meghatározott további speciális dokumentumok
 • alap-, osztatlan képzések és felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra
  • tanulmányi pontok (maximum 200 pont)
   • magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó két tanult év végi eredményének összege és megszorozva kettővel (100 pont)
   • az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy %-os eredményeit átlagolják, majd kerekítik (100 pont)
  • érettségi pontok (maximum 200 pont)
   • két érettségi vizsgatárgy %-os eredményei alapján számolt pont
  • többletpontok (maximum 100 pont)
   • emelt szintű érettségi:
    • vizsgatárgyanként 50 pont (legalább 45%-os emelt szintű érettségi után kapható)
   • nyelvvizsga: (nyelvtudásért maximum 40 többletpontot lehet összeszedni, még akkor is, ha a nyelvvizsga eredmények összesen meghaladják ezt a határt)
    • középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 28 pont
    • felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 35 pont
 • mesterképzés esetén a felvételi összpontszám: 100 pont
  • felvételi beszélgetés(legfeljebb 30 pont)
  • oklevél minősítése(legfeljebb 50 pont)
  • többletpontok(legfeljebb 20 pont)
 • minimumpontszám, amit a felvételizőnek el kell érni
  • alapképzés: 280 pont
  • mesterképzés: 50 pont

A 2019. évi felvételi ponthatárok a következő linken találhatóak:

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) – felvételi ponthatárok

*(Forrás: Oktatási Hivatal)

alkalmassági vizsgálat (egészségi, fizikai, pszichikai)

 • alapképzés esetén központilag történik
 • mesterképzés esetén a pályázónak önállóan kell intézni

További információkért keresse a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11

E-mail: hhk@uni-nke.hu

Telefon: +36 1 432 9000

Felvéginé Darida Tünde ka.
felvételivel kapcsolatos információk

1. ép. 2. em. 207. iroda

E-mail: felvegine.darida.tunde@uni-nke.hu

Telefon: +36 1 432-9014