A 6 féléves képzés célja olyan korszerű műszaki és menedzsment ismeretekkel rendelkező vízügyi üzemeltetési mérnökök képzése, akik képesek a területi, illetve települési vízgazdálkodási létesítmények üzembe helyezési, üzemeltetési feladatainak ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési feladatainak végzésére.

Szakképzettség: vízügyi üzemeltetési mérnök

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit

Kollégiumi információk elérhetőek az következő linken: LINK

a települési vízgazdálkodási létesítmények mérnöki-üzembehelyezési, üzemeltetési feladatainak ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési feladatainak végzésére.

Természettudományi ismeretek (fizika, kémia, matematika, mechanika, mérnökgeológia, hidrobiológia, vízkémia, mikrobiológia, alkalmazott ökológia)

Gazdasági és humán ismeretek [kommunikáció és konfliktuskezelés, közgazdasági ismeretek, víz- és környezetjog, menedzsment- és vállalkozás gazdaságtan, projektmenedzsment (szervezési ismeretek), minőségügyi ismeretek, pénzügyi ismeretek, logisztika, európai uniós ismeretek, számviteli ismeretek, esélyegyenlőségi ismeretek]

Szakmai törzsanyag vízügyi üzemeltetési mérnöki szakmai ismeretek (informatika, műszaki ábrázolás, építési szerkezetek, hidraulika, hidrológia, geotechnika, vízgépek, a vízi létesítmények rekonstrukciója, talajtan, és mezőgazdaságtan, hidrogeológia, hidroinformatika és adatbáziskezelés, energiagazdálkodás, ivóvíztisztítás, szennyvíztisztítás, Magyarország vízgazdálkodása, adatértékelési módszerek, honvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészség- és munkavédelem, korrózióvédelem)

Természettudományi ismeretek

 • Mérnöki fizika
 • Mérnökgeológia
 • Mechanika 1.
 • Mechanika 2.
 • Matematika 1.
 • Matematika 2.
 • Mérnöki kémia
 • Vízkémia
 • Hidrobiológia
 • Mikrobiológia és biotechnológia
 • Alkalmazott ökológia

Gazdasági és humán ismeretek

 • Kommunikáció és konfliktuskezelés
 • Víz- és környezetjog
 • Minőségügyi ismeretek
 • Logisztika
 • Európai Uniós és esélyegyenlőségi ismeretek
 • Menedzsment- és vállalkozás gazdaságtan
 • Projekttervezés és menedzsment
 • Közgazdasági, pénzügyi- és számviteli ismeretek

Vízügyi üzemeltetési mérnöki szakmai ismeretek

 • Informatika 1.
 • Informatika 2.
 • Informatika 3. – adatértékelési módszerek
 • Hidroinformatika és adatbáziskezelés
 • Geotechnika 1. – Talajmechanika
 • Hidrogeológia
 • Geotechnika 2. – Földművek
 • Talajtan és mezőgazdaságtan
 • Geodézia 1.
 • Geodézia 2.
 • Geodézia mérőgyakorlat
 • Műszaki ábrázolás
 • Építési szerkezetek és korrózióvédelem
 • Vasbetonszerkezetek
 • Hidraulika 1.
 • Hidraulika 2.
 • Vízgépek
 • Hidrológia 1.
 • Hidrológia 2.
 • Vízi létesítmények rekonstrukciója
 • Környezeti kárelhárítás, katasztrófavédelem
 • Hidrometriai mérőgyakorlat
 • Ivó- és szennyvíztisztítás alapjai
 • Magyarország vízgazdálkodása
 • Energiagazdálkodás
 • Biztonságtechnika, munka- és tűzvédelem
 • Szakmai gyakorlat
 • Testnevelés 1.
 • Testnevelés 2.
 • Elsősegélynyújtás
 • Honvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek

Területi vízgazdálkodás specializáció

 • Vízkészletgazdálkodás és vízrajz
 • Sík- és dombvidéki vízrendezés
 • Mezőgazdasági vízhasznosítás
 • Belterületi vízrendezés
 • Árvízvédelem és folyógazdálkodás
 • Árvízvédelem és folyógazdálkodási gyakorlat
 • Vízgazdálkodási létesítmények és üzemeltetésük

Vízi közmű üzemeltetési specializáció

 • Szennyvíztisztítás
 • Vízszerzés-víztisztítás
 • Víz- és szennyvíztisztító telepek
 • Víz- és szennyvíziszap kezelés
 • Méréstechnika és monitoring
 • Fürdők üzemeltetése
 • Víztechnológia-hidroökológiai mérőgyakorlat
 • Vízi közművek üzemeltetése

Hidrogeológia, vízbeszerzés specializáció

 • Hidrogeológia 2.
 • Alkalmazott hidrogeológia
 • Karszthidrogeológia
 • Felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezése
 • Fúrási ismeretek
 • Vízbeszerzés
 • Feltárás és monitoring
 • Felszín alatti vizek vízgazdálkodása

Területi vízgazdálkodás specializáció
Területi vízgazdálkodás specializáción a vízkészlet-gazdálkodás és vízrajz, a sík- és dombvidéki vízrendezés, a mezőgazdasági vízhasznosítás, valamint az árvízvédelem és folyógazdálkodás tárgykörök sajátíthatók el.

Vízi közmű üzemeltetési specializáció
Víziközmű-üzemeltetési specializáción a víz- és szennyvíztisztítással, a vízi közművek, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos tudásanyag szerezhető meg.

Hidrogeológia, vízbeszerzés specializáció
Hidrogeológia, vízbeszerzés specializáció keretein belül az alkalmazott hidrogeológiával, karszthidrogeológiával, felszín alatti vizek hidrodinamikai modellezésével és a felszín alatti vizek vízgazdálkodásával ismerkedhetnek meg a leendő hallgatók.

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett egybefüggő gyakorlat.