A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységeket irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakítására, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Szakképzettség: környezetmérnök

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

További információk elérhetőek az következő linken: Link

 • környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére,
 • környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre,
 • vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntéselőkészítésben való részvételre,
 • víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálására,
 • szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére,
 • környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra,
 • korszerű zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására,
 • környezetvédelmi megbízotti, referensi stb. feladatok ellátására,
 • környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntéselőkészítési munkában való részvételre,
 • hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására,
 • munkavédelmi feladatok megoldására,
 • közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére,
 • oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre,
 • környezetvédelmi létesítményeket – víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű stb. – üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására,
 • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
 • települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására.

Természettudományi ismeretek

 • Biológia
 • Mérnöki fizika
 • Hidraulika 1.
 • Hidrobiológia
 • Kémia 1.
 • Kémia 2.
 • Matematika 1.
 • Matematika 2.
 • Matematika 3.
 • Geológia
 • Ökológia és mérnökökológia

Gazdasági és humán ismeretek

 • EU-ismeretek
 • Közigazgatás és hatósági feladatok
 • Kommunikáció és konfliktuskezelés
 • Menedzsment- és vállalkozásgazdaságtan 1.
 • Menedzsment- és vállalkozásgazdaságtan 2.
 • Mikro- és makroökonómia
 • Minőségügyi ismeretek

Műszaki mérnöki ismeretek

 • Biztonságtechnika, munka- és tűzvédelem
 • Építési ismeretek 1.
 • Geodézia 1.
 • Geotechnika
 • Földművek
 • Géptan
 • Hidraulika 2.
 • Hidrológia 1.
 • Hidrológia 2.
 • Műszaki ábrázolás
 • Település- és régiófejlesztés
 • Talajtan és mezőgazdaságtan

Környezeti elemek védelme

 • Környezetvédelmi műszaki műveletek
 • Egészségvédelem, közegészségügy
 • Környezeti biotechnológia
 • Vízkémia
 • Környezeti kémia
 • Környezeti állapot- és hatásvizsgálat
 • Környezeti kárelhárítás, katasztrófavédelem
 • Levegőtisztaság-védelem
 • Környezettan és természetvédelem
 • Vízminőség- és talajvédelem
 • Víztechnológia-hidroökológia mérőgyakorlat
 • Zaj- rezgés és sugárzásvédelem

Környezetelemzés, környezetinformatika

 • Adatértékelési módszerek a környezetvédelemben
 • Térinformatika
 • Informatika 1.
 • Informatika 2.
 • Informatika 3.
 • Méréstechnika és monitoring

Környezetmenedzsment

 • Energiagazdálkodás
 • Hulladékgazdálkodás
 • Projekttervezés és -menedzsment
 • Víz- és környezetjog

Kritérium követelmények

 • Elsősegélynyújtás
 • Szakmai gyakorlat
 • Testnevelés 1.
 • Testnevelés 2.

Vízgazdálkodás specializáció (VG)

 • Vízgyűjtőgazdálkodás
 • Hidrometriai mérőgyakorlat
 • Mezőgazdasági vízhasznosítás
 • Települési vízgazdálkodás 1.
 • Települési vízgazdálkodás 2.
 • Vizes élőhelyek védelme, kezelése és rekonstrukciója
 • Árvízvédelem
 • Dombvidéki vízrendezés
 • Síkvidéki vízrendezés
 • Vízi környezet védelme
 • Folyógazdálkodás
 • Szakdolgozat 1.
 • Szakdolgozat 2.

Víztisztítás-szennyvíztisztítás specializáció (VSZT)

 • Környezettechnológiai mérőgyakorlat
 • Területi vízgazdálkodás 1.
 • Területi vízgazdálkodás 2.
 • Víziközmű hálózatok
 • Vízszerzés-víztisztítás
 • Szennyvíztisztítás tervezés és üzemeltetés
 • Víz- és szennyvíziszap kezelés
 • Víz- és szennyvíztisztító telepek
 • Víztechnológiai folyamatok irányítása
 • Szakdolgozat 1.
 • Szakdolgozat 2.

Vízgazdálkodási specializáció
A specializáció hallgatói tanulmányaik során megismerik az ár- és belvízmentesítés, a folyószabályozás, a sík- és dombvidéki vízrendezés, valamint a mezőgazdasági vízhasznosítás létesítményeit, elsajátítják a természet harmonikus vízrendezés és a vizes élőhely-rekonstrukció mérnöki feladatainak ellátását szolgáló módszereket. Terepi mérőgyakorlatokon ismerkedhetnek meg a hidrometria és a hidroökológia monitoring módszereivel.

Víztisztítás-szennyvíztisztítás specializáció
A specializáció hallgatói elsajátítják a vízellátás és a csatornázás szakterületének technológiai és a létesítmények, rendszerek üzemeltetésének gyakorlati ismereteit. Kiemelten kezeljük a víz- és szennyvíztisztítás kémiai biológiai folyamatainak, valamint a szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen gépészeti és irányítástechnikai alapoknak a megismertetését a hallgatókkal.

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.