A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakképzettség: építőmérnök

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

További információk elérhetőek az következő linken: Link

 • kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére,
 • egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására,
 • irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban,
 • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
 • munkavédelmi feladatok megoldására.

 • műszaki vezetői tevékenység végzésére;
 • építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére;
 • építési, akadálymentesítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására;
 • településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.

 • természettudományos alapismeretek:
  matematika , fizika, informatika, mechanika, építőipari kémia, építőipari ábrázolás, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további természettudományos alapismeretek;
 • gazdasági és humán ismeretek:
  mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, jogi és államigazgatási ismeretek, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további gazdasági és humán alapismeretek;
 • szakmai törzsanyag:
  anyagismeretek, szerkezetek, geotechnika, közlekedési létesítmények, települési és környezetmérnöki ismeretek, akadálymentesítés, vízi létesítmények, geoinformatika, az intézmény hagyományainak megfelelő további, a törzsanyag részét képező ismeretek.

Természettudományi  ismeretek

 • Mérnöki kémia
 • Vízkémia és vízbiológia
 • Mérnöki fizika
 • Hidraulika 1.
 • Hidraulika 2.
 • Geológia
 • Matematika 1.
 • Matematika 2.
 • Matematika 3.
 • Mechanika 1.
 • Mechanika 2.
 • Mechanika 3.

Gazdasági és humán ismeretek

 • Kommunikáció és konfliktuskezelés
 • Mikro- és makroökonómia
 • Menedzsment- és vállalkozás gazdaságtan 1.
 • Menedzsment- és vállalkozás gazdaságtan 2.
 • Közigazgatás és hatósági feladatok
 • EU-ismeretek
 • Minőségügyi ismeretek
 • Víz- és környezetjog

Műszaki mérnöki ismeretek

 • Műszaki ábrázolás
 • Informatika 1.
 • Informatika 2.
 • Informatika 3.
 • Építőanyagok
 • Geodézia 1.
 • Geodézia 2.
 • Térinformatika
 • Épületszerkezettan
 • Geodéziai mérőgyakorlat
 • Talajmechanika
 • Földművek
 • Alapozás
 • Acélszerkezetek
 • Közúti közlekedési létesítmények
 • Vasúti közlekedési létesítmények
 • Közlekedési földművek és víztelenítésük
 • Közlekedési hálózatok
 • Közlekedési pályaszerkezetek
 • Vasbetonszerkezetek
 • Építés szervezés és építés kivitelezés 1.
 • Építés szervezés és építés kivitelezés 2.
 • Géptan
 • Vízépítési szerkezetek
 • Vízgazdálkodási létesítmények és üzemeltetésük
 • Közművek
 • Környezetmérnöki ismeretek
 • Település- és régiófejlesztés

Szakterületi speciális ismeret

 • Hidrológia 1.
 • Hidrológia 2.
 • Hidrometriai mérőgyakorlat
 • Vízkészletgazdálkodás
 • Vízminőség-szabályozás
 • Szakmai gyakorlat

Kritérium követelmények

 • Elsősegélynyújtás
 • Biztonságtechnika,  munka- és tűzvédelem
 • Testnevelés 1.
 • Testnevelés 2.

Vízellátás-csatornázás specializáció

 • Vízszerzés-víztisztítás
 • Vízszerzés-víztisztítás tervezés
 • Csatornázás
 • Szennyvíztisztítás tervezés és üzemeltetés
 • Vízellátás
 • Számítógépes közműtervezés
 • Víz- és szennyvíziszap kezelés
 • Víz- és szennyvíztisztító telepek
 • Specializáción kötelező fakultatív  (Víztechnológiai folyamatok irányítása)
 • Specializáción kötelező fakultatív (Víztechnológiai gépek)
 • Szakdolgozat 1.
 • Szakdolgozat 2.

Területi vízgazdálkodás specializáció

 • Mezőgazdasági vízhasznosítás
 • Talajtan és mezőgazdaságtan
 • Árvízvédelem
 • Árvízvédelem és folyógazdálkodás gyakorlat
 • Dombvidéki vízrendezés
 • Síkvidéki vízrendezés
 • Specializáción kötelező fakultatív (Hidrodinamikai modellezés 1.)
 • Specializáción kötelező fakultatív (Hidrodinamikai modellezés 2.)
 • Tározás
 • Vízgyűjtőgazdálkodás
 • Folyógazdálkodás
 • Projekttervezés és -menedzsment
 • Vizes élőhelyek védelme, kezelése és rekonstrukciója
 • Szakdolgozat 1.
 • Szakdolgozat 2.

Területi vízgazdálkodás specializáció
A klasszikus vízgazdálkodási, vízépítési jellegű tudásanyag főbb részei: árvízvédelem, vízrendezés, vízkészletgazdálkodás, vízgyűjtőgazdálkodás, vízhasznosítás, tározás, ármentesítés, folyószabályozás, vízgyűjtőfeltárás, vízrajz, és az Európai Unió irányelvei. A hallgatók az üzemeltetési kérdések mellett tervezési módszereket is elsajátítanak. A terepi mérőgyakorlatok során geodéziai, hidrometriai és hidroökológiai mérésekben mélyülhetnek el.

Vízellátás-csatornázás specializáció
A hallgatók megismerhetik a települések, az ipari létesítmények vízellátásának, a vizek elvezetésének, kezelésének, hasznosításának eszközrendszerét és folyamatait, valamint gyakorlati feladatait. Elsajátítják a rendszerek működtetéséhez szükséges gépészeti, irányítástechnikai ismereteket, a szakmai szoftverek használatát és a vonatkozó jogi környezetet.

Vízkárelhárítás specializáció
A hallgatók által elsajátítandó vízkárelhárítási ismeretek tartalmazzák az általános vízgazdálkodási alapismereteken túl a vizek kártételei elleni védekezés, az árvizek, belvizek, aszályok kezelésének speciális tudásanyagát, az ivóvízbiztonság és a katasztrófavédelem legfontosabb kérdésköreit, a környezeti kárelhárítással kapcsolatos alapismereteket, valamint a vízi ökoszisztémák védelméhez szükséges szakismereteket. A hallgatók a témakörökkel kapcsolatos üzemeltetési és monitorozási feladatokkal és módszerekkel is megismerkedhetnek, és a gyakorlatban, terepen sajátíthatják el az árvízvédekezést, a geodéziai, hidrometriai és hidroökológiai mérőgyakorlatok mellett. A specializáció keretében a hallgatók megismerkednek a fontosabb vízkárelhárítási módszerekkel és a talaj-, talajvíz kármentesítési technológiákkal.

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamot elérő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.