A hivatásos állományban lévők az alapképzést követően államilag támogatott rendészeti vezető mesterképzésre jelentkezhetnek. A mesterszakot elvégzett rendészeti vezetők számára az igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazatban, a büntetés- végrehajtás, a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén nyílik elhelyezkedési lehetőség. Attól függően, hogy a végzettek mely szakmai terület mellett döntenek majd, a képzés során elsajátított szaktudásukat tudják mozgósítani. A szakon szerezhető ismeretek a vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, gazdálkodási és logisztikai, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási általános szaktudás mellett felölelik a biztonságpolitika, rendészeti igazgatás, nemzetbiztonság, rendészeti technikák szakterületeit is. Emellett alapvető feltétel a jogi háttérismeretek elsajátítása, különös tekintettel a munkajog, közigazgatási jog, pénzügyi jog területére. Mindezt a bűnügyi és rendészeti szervek nemzetközi együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek egészítik ki.

A képzés közép- és felsővezetői feladatok ellátására készíti fel a jelölteket. A szakra jelentkezés feltétele fegyveres szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony tiszti rendfokozat és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább kétéves, fegyveres szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • rendészetelméleti specializáció
 • csapatszolgálati specializáció
 • értékelő-elemző specializáció
 • szervezett bűnözés elleni specializáció

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit;
 • A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 51-61 kredit;
 • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 33-38 kredit;
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
 • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit;
 • A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40 %.

A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik birtokában képesek közép- és felsővezetői munkakörök ellátására az igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazat, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén. A végzettek alkalmasak a rendészeti vezetői feladatok hatékony megoldására nemzetközi együttműködési keretben is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 • rendészettudományi, a rendészet elméletét megalapozó ismeretek;
 • nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztika ismeretek;
 • integrált társadalomtudományi, kommunikációs, statisztikai, tudományos kutatás-módszertani ismeretek;
 • problémamegoldó technikai és szaknyelvi ismeretek;
 • biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti együttműködési, rendészeti technikai ismeretek,
 • vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségbiztosítási ismeretek,
 • gazdálkodási és logisztikai ismeretek,
 • munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek,
 • a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszere, jogi szabályozása, állami- közigazgatási kontextusa, társadalmi beágyazottsága, a rendészeti tevékenység kontroll-mechanizmusa, a rendészet közösségi modellje,
 • alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban;

További specifikus ismeretek:

 • rendészetelméleti specializáción: rendészetelmélet, a rendészeti rendszerek, a nemzetközi rendészeti együttműködés, a magánbiztonság, az idegenrendészet elmélete és a rendészettudomány története
 • csapatszolgálati specializáción: tömegrendezvények biztosításának jogi és technikai háttere, az integrált és speciális rendészeti műveletek, kooperáció és team-munka speciális vonatkozásai, törzsek működése, a műveletek megtervezése, megszervezése és vezetése
 • értékelő-elemző specializáción: az elemző-értékelő tevékenység kialakulása, a stratégiai tervezőmunkára gyakorolt hatása, az elemzés-értékelés helye, szerepe, jogi keretei a rendvédelmi szervek vonatkozásában; bűnelemzés, az elemző-értékelő munka szintjei, szervezeti sajátosságai, az elemző-értékelő tevékenység folyamata, módszerei és eljárásai, a stratégiai és operatív bűnelemzésben felhasználható eszközök, számítógépes rendszerek
 • szervezett bűnözés elleni specializáción: a szervezett bűnözés nemzetközi és hazai története, jogi kerete, a szervezett bűnözés elleni nyílt és titkos nyomozást támogató, illetve döntést segítőbűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások. Elméleti és gyakorlati ismeretek a titkos információgyűjtés specialitásairól, gyakorlati alkalmazásáról.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a rendészettudomány területén kutatási feladatok végzésére, a doktori képzésbe történő belépésre,
 • döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására, informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
 • nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
 • döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre,
 • konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazásra,
 • irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására,
 • a belügyi, a pénzügyi és az igazságügyi ágazat, valamint az ezekhez tartozó rendészeti testületek, továbbá polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a civil biztonsági szféra körében rendészeti beosztásokban közép- és felső szintű vezetői feladatok ellátására,
 • a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, ideértve a korszerű vezetési technikákat és szervezési megoldásokat,
 • a rendészet területén érvényesülő nemzetközi tendenciák ismeretében rendészeti együttműködésre

Alapozó ismeretek: 20-25 kredit
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

 • rendészettudományi és nemzetbiztonsági ismeretek,
 • bűnmegelőzési,
 • közszolgálati,
 • rendészeti igazgatási jogi,
 • integrált társadalomtudományi ismeretek,
 • informatikai ismeretek.

 • biztonságpolitika,
 • rendészeti és rendészeti igazgatási,
 • rendészeti szervek működésének jogi alapjai,
 • nemzetközi bűnügyi együttműködés,
 • pedagógiai és pszichológiai ismeretek,
 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • rendészeti tevékenységek vezetése,
 • a rendészeti szervek gazdálkodása,
 • nemzetközi rendészeti együttműködése,
 • rendészeti szervek időszerű feladatai;
 • rendészeti szervek időszerű feladatai és felső szintű irányítása.

Differenciált szakmai ismeretek: 21-26 kredit:

 • rendészetelméleti ismeretek,
 • csapatszolgálati szakmai ismeretek,
 • értékelő-elemzőszakmai ismeretek,
 • szervezett bűnözés elleni szakmai ismeretek

Diplomamunka: 12 kredit

Négy hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony, tiszti rendfokozat és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább két éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.
A nappali munkarendre történő jelentkezés esetén további feltétel, hogy a pályázó rendelkezzen a rendvédelmi szerv országos vezetőjének támogató nyilatkozatával, valamint szerepeljen az utánpótlási vezetői adatbázisban.