A szakon folyó képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a bűnügyi felderítő és nyomozati munkában, továbbá alkalmazva a legkorszerűbb vizsgálati módszereket és taktikai ajánlásokat elő tudják segíteni, illetve közre tudnak működni a hatékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás lefolytatásában. Cél továbbá olyan magas elméleti tudással rendelkező szakemberek kibocsátása, akik megfelelő bizonyításelméleti tudás birtokában felismerik a jövő bűnügyi irányzatait és operatív stratégiákat tudnak kidolgozni. A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a különféle területen készült igazságügyi szakértői véleményeket, és megtanulják, hogy a mindennapi rendőri munka során miként lehet rendszerszinten is hasznosítani a legmodernebb tudományos-technikai módszerekkel nyert információkat.

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • rendészeti szakirány
 • polgári szakirány

A rendészeti szakirányra a rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább három éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25–30 kredit
 • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 53–58 kredit
 • A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 30–35 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit
 • A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit

A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a bűnügyi felderítő és nyomozati munkában, továbbá alkalmazva a legkorszerűbb vizsgálati módszereket és taktikai ajánlásokat elő tudják segíteni, illetve közre tudnak működni a hatékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás lefolytatásában. Cél továbbá olyan magas elméleti tudással rendelkező szakemberek kibocsátása, akik rendelkeznek olyan szakmai szintetizáló képességgel, bizonyításelméleti tudással, ami képessé teszi őket a jövő bűnügyi tendenciáinak felismerésére és operatív stratégiák kidolgozására.

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a különféle területen készült igazságügyi szakértői véleményeket, és megtanulják, hogy a mindennapi rendőri munka során miként lehet rendszer szinten is hasznosítani a legmodernebb tudományos-technikai módszerekkel nyert információkat.

Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a felderítő és bizonyító munka eredményes, a büntetőjog által megfogalmazottak alkalmazása pedig szakmailag megalapozott és precíz legyen.
A szakon végzettek az elsajátított magas szintű és széles spektrumú ismeretek birtokában alkalmassá válnak bűnügyi vezetői feladatok hatékony megoldására is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 • a rendészeti szervek működésének jogi és elméleti alapjai,
 • a nyomozásirányítás és vezetés,
 • a rendészeti és bűnügyi elemző értékelő elemző munka,
 • a kockázatelemzés,
 • a rendészeti szervek gazdálkodása,
 • az elektronikus információbiztonság, valamint a minősített adatok elektronikus védelmének kérdéskörei,
 • a bűnügyi informatika ismeretkörei, a prediktív és proaktív módszerek és eljárások, továbbá a támadó és a védekező, valamint a visszakeresés nyomon követését lehetővé tevő informatikai tevékenységek,
 • a kriminalisztikai elméletek (bizonyításelmélet) alaptézisei,
 • a bűnelemzés-profilalkotás módszertana,
 • a kriminálpszichológia,
 • az egyes bűncselekmények nyomozására vonatkozó ismeretek,
 • a titkos információgyűjtés szerepe a bűnüldözésben, a titkos adatszerzés (jogi háttere és gyakorlata) a büntetőeljárásban,
 • a hazugságvizsgálati módszerek,
 • a vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai kérdései, a szervezett bűnözés, a terrorizmus, illetve a magánnyomozás kriminalisztikája,
 • a nemzetközi bűnügyi és rendészeti együttműködés,
 • a bűnügyi technikai szakterület ismeretanyaga,
 • a bűnügyi orvosi szakterület ismeretanyaga,
 • a bűnügyi tudományok ismeretkörei: büntetőjog, büntetőeljárás jog, kriminológia, kriminalisztika.

 • a nagyobb erőket és eszközöket igénylő komplex munkafolyamatok megszervezésére,
 • a nemzetközi vonatkozású bűnügyek nyomozásában közreműködni,
 • az informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
 • döntési javaslatok kidolgozására, szükség esetén döntéshozatalra, problémaelemzésre és megoldáselemzésre,
 • a konfliktushelyzetek kezelésére,
 • a bűnügyi feladatok koordinatív ellátására,
 • az irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatkörök ellátására, kockázatelemzésre,
 • bűnügyi területen a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő vezetési és irányítási eszközök alkalmazására,
 • adatbázisok és egyéb rendelkezésre álló társadalmi tudáskomplexum információinak értelmezésére, összekapcsolására, tendenciák megállapítására,
 • a rendelkezésre álló nyilvántartások komplex és hatékony igénybevételére, és a kinyert adatok összekapcsolására, összefüggések felismerésére,
 • társszervekkel való hatékony, informatív és kooperatív együttműködésre,
 • arra, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a különféle területen készült szakértői véleményeket,
 • a legújabb eljárások bevezetésére, a tudomány és a technika új eszközeinek és módszereinek alkalmazására.

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök: 25–30 kredit

 • bűnmegelőzési ismeretek,
 • a bűnügyi munka időszerű kérdéseihez kapcsolódó főbb elméleti ismeretek,
 • az egyes nyílt és operatív eszközökkel megszerezhető büntetőjogilag releváns információk elemzésére és felhasználására vonatkozó ismeretek,
 • az általánostól eltérő bűnügyi (szervezett bűnözéssel, terrorizmussal, külföldi alannyal összefüggő) helyzetek hatékony kezelése,
 • tudományos kutatásmódszertani ismeretek,
 • elektronikus információbiztonsági, valamint a minősített adatok elektronikus védelmével kapcsolatos ismeretek,
 • bűnügyi statisztikai ismeretek,
 • kriminálpszichológia.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 53–58 kredit

 • bűnelemzés-profilalkotás módszertana,
 • egyes bűncselekményfajták nyomozásának nemzetközi összehasonlító metodikája,
 • kriminalisztika a tárgyalóteremben,
 • nyomozásirányítás és vezetés,
 • rendészeti értékelő-elemző munka,
 • kockázatelemzés,
 • nemzetközi bűnügyi együttműködési rendszerek (Europol, Eurojust, harmadik országok),
 • bűnügyi technikai ismeretek,
 • bűnügyi orvosi ismeretek,
 • igazságügyi szakértői vélemények elemzése,
 • magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai.

Differenciált szakmai ismeretek szakirányok szerint 30–35 kredit:

a) rendészeti szakirányon:

 • titkos információgyűjtés a bűnüldözésben,
 • titkos adatszerzés (jogi háttere és gyakorlata) a büntetőeljárásban,
 • bizonyításelméleti kérdések,
 • hazugságvizsgálati módszerek,
 • vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai kérdései,
 • a szervezett bűnözés kriminalisztikája,

b) polgári szakirányon:

 • büntetőjog,
 • büntető eljárásjog,
 • közigazgatási jog,
 • krimináltechnika,
 • krimináltaktika.

A képzés 2. szemesztere után négy hetes szakmai gyakorlat teljesítése.

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A pályázónak rendelkeznie kell a kreditmegállapítás alapjául szolgáló ismeretkörökből – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben előírtaknak megfelelően – legalább 50 elismerhető kredittel a korábbi tanulmányai alapján.

A rendészeti szakirányra további feltétel a rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább három éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.