Ezen a szakon a rendőrség és a NAV számára készítenek fel vezetői készségekkel és szakterületi speciális ismeretekkel rendelkező szakembereket. A hallgatók megismerkedhetnek a rendészeti igazgatásban alkalmazott elvekkel, eljárásokkal és eszközökkel.

A képzés során a hallgatók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

 • Határrendészeti rendőr szakirány: A rendőrségen belül 2008-tól önálló határrendészeti szolgálat látja el az államhatár őrzését, a határforgalom ellenőrzését, a határrend fenntartását és az illegális migráció elleni fellépés feladatát. Mindez azért is nagy felelősség, mert Magyarország az EU schengeni külső határokkal rendelkező tagállamaként nemcsak az ország, hanem az Európai Unió külső határainak ellenőrzéséért is felelős. Ezen a szakirányon a gyakorlati ismeretek megszerzése többhetes kötelező gyakorlatokon történik olyan helyszíneken, mint például a schengeni külső határokon működő határrendészeti kirendeltségek és városi rendőrkapitányságok határrendészeti osztályai, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, a Készenléti Rendőrség, a Pénzjegynyomda Zrt.
 • Igazgatásrendészeti rendőr szakirány: Az igazgatásrendészet területén a rendőrségnél polgári (civil) ruhás szolgálat keretében az itt dolgozók olyan feladatokat látnak el, mint például a szabálysértési eljárások lefolytatása, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezése, fegyverengedélyezési eljárás lefolytatása vagy a polgári célú robbanóanyagok és pirotechnikai termékek engedélyezése. A hallgatók a képzés során szabálysértési, idegenrendészeti és menekültügyi ismeretekre tesznek szert.
 • Közlekedésrendészeti rendőr szakirány: Magyarországon a baleset-megelőzés törvényből fakadóan állami feladat, amely szervezett formában a rendőrség irányítása mellett, egyes állami szervek és társadalmi szervezetek együttműködésével valósul meg. A közlekedésrendészet területén dolgozók részt vesznek a forgalomszervezésben és – irányításban, a forgalom- ellenőrzésben, a közlekedési balesetek helyszíni szemléjében és vizsgálatában, de feladatuk a közlekedési szabályszegőkkel szembeni fellépés, illetve szankcionálás is. Mivel a közterületi intézkedések azonnali döntéseket igényelnek, a végzett hallgatóknak naprakész jogszabályi ismeretekkel kell rendelkezniük.
 • Közrendvédelmi rendőr szakirány: A rendőrség közrendvédelmi szerveinek fő feladata a közrendet sértő személyekkel szembeni nyílt rendőri fellépés, illetve szankcionálás. A közrendvédelem területéhez tartozik például a járőr- és őrszolgálat, a körzeti megbízotti szolgálat, a rendezvénybiztosítás vagy a tömegoszlatás. A közrendvédelmi terület naprakész és széles körű jogszabályi tudást igényel, így például a hallgatók büntetőjogi, szabálysértési jogi és közigazgatási jogi ismereteket is szereznek a képzés során.
 • Vám-és pénzügyőr szakirány: Az itt végzett hallgatók elsősorban olyan speciális vámpolitikai, vámeljárásjogi, kereskedelmi vámtarifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokkal kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, amellyel el tudják látni Magyarország európai uniós tagságából eredő, a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatalra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat. Többek között megismerik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységét, az ellenőrzést végző szervezeti egységek felépítését, szolgálati rendjét, működését, irányítását és gyakorlati tapasztalatokat szereznek a különböző szakmai tevékenységekkel kapcsolatban.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 • A szak orientációja: gyakorlat-orientált [~60–70%]
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: –
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
 • Szakirány esetén az ahhoz rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit

A képzés célja olyan rendészeti tisztek, illetve bevándorlási szakemberek képzése, akik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, valamint szolgálati helyeiken gyakorlati tapasztalatok megszerzése után, alkalmasak vezetői, irányítói, valamint hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására.
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

Tudás:

 1. behatóan ismeri a rendészet (rendvédelem) történetét, tisztában van a rendészet elmélet legfontosabb irányaival;
 2. rendelkezik általános vezetés- és szervezéselméleti, gazdálkodási, valamint menedzsment ismeretekkel;
 3. ismeri és magabiztosan alkalmazza a szakterületével összefüggő jogi (alkotmányjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, közigazgatási jog, rendészeti hatósági eljárásjog, rendészeti civiljog, nemzetközi és EU jog, egyéb a szakirányhoz kapcsolódó jogszabályok) ismereteket;
 4. mélyreható kriminalisztikai (technikai, taktikai, metodikai) ismeretekkel rendelkezik;
 5. beható kriminológiai ismeretekkel rendelkezik;
 6. tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, etikai szociológiai és kommunikációs ismeretekkel;
 7. rendelkezik államtudományi, közigazgatási, biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági, közpénzügyi és államháztartástani ismeretekkel;
 8. behatóan ismeri és alkalmazni tudja a tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismereteket;
 9. ismeri a rendészeti, rendvédelmi, honvédségi és közigazgatási szervek felépítését, működését és tevékenysége során alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket;
 10. mélyrehatóan ismeri a közbiztonsági és a közrend megszervezéséhez, vezetéséhez, és fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket;
 11. alaposan ismeri a rendészeti vezetés és irányítás, valamint az alárendeltek napi szolgálati életének gyakorlatára vonatkozó ismereteket;
 12. ismeri a parancsnoki, oktatói, nevelő-oktatói tevékenység végzéséhez szükséges ismereteket;
 13. ismeri a rendvédelmi tevékenység során törzstiszti feladatok végrehajtására vonatkozó ismereteket;
 14. ismeri és alkalmazni tudja a humánerőforrás-gazdálkodási ismereteket;
 15. ismeri és magabiztosan alkalmazza a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő informatikai eszközöket, alkalmazásokat és rendszereket (ügyviteli, ügyfeldolgozó, nyilvántartások), valamint a speciális technikai eszközöket és csúcstechnológiai megoldásokat;
 16. alapszinten ismeri a hazai és a nemzetközi rendészeti együttműködés elméleti és gyakorlati tudásanyagát;
 17. rendelkezik az Európai Unió (schengeni) integráció története, intézményrendszere, és a gyakorlati megvalósulásáról szóló ismeretekkel;
 18. alapszinten rendelkezik az általános és a rendészeti területre vonatkozó speciális balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismeretekkel;
 19. alapszinten rendelkezik a közszolgálati logisztikai ismeretekkel;
 20. magabiztosan alkalmazza a rendészeti alaki szabályokat;
 21. alapszinten rendelkezik a minősített időszakra vonatkozó rendészeti ismeretekkel;
 22. alapszinten rendelkezik a társ-hivatásrendek szervezetének és működésének általános ismereteivel;
 23. magabiztosan alkalmazza a rendészeti területen alkalmazott fegyverek, anyagi-technikai eszközök használatának szabályait;
 24. magas szintű intézkedéstaktikai, fegyverzet ismereti és önvédelmi ismeretekkel rendelkezik;
 25. tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival;
 26. tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír ezen a területen;
 27. ismeri a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben képes szóbeli és írásbeli beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok készítésére;
 28. kellő mélységű ismeretek elsajátítása a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Képesség:

 1. képes alkalmazni a közigazgatási rendszerszemléletet;
 2. el tudja látni a hivatásos szolgálati jogviszonyból adódó kötelezettségeket és feladatokat;
 3. alkalmas a fegyveres szolgálatból adódó feladatok ellátására;
 4. képes végezni, irányítani és vezetni a rendvédelmi szolgálati tevékenységet, továbbá ennek során együttműködni más hivatásrendekkel;
 5. alkalmas ellátni a szolgáltatói, illetve hatósági jogalkalmazói szolgálati feladatokat;
 6. képes ellátni a szervezeten belüli és szervezeten kívüli kommunikációs feladatokat;
 7. alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés előkészítő feladatok végzésére;
 8. képes a rendvédelmi munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés megvalósítására;
 9. képes a beosztottak motiválására, nevelésére;
 10. alkalmas a vezetővel szemben támasztott követelmények teljesítésére, a rendészeti szervezet vezetésére, tevékenységének irányítására, ellenőrzésére;
 11. képes az alárendeltek napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére;
 12. képes az alárendeltek kiképzésének, továbbképzésének tervezésére, szervezésére és végrehajtására;
 13. alkalmas a humánerőforrás-gazdálkodás alapelveinek gyakorlati megvalósítására;
 14. tudatosan alkalmazza a feladatok végrehajtásához szükséges informatikai, valamint speciális technikai eszközöket;
 15. képes a szakterülettel összefüggő okmányok, dokumentumok kezelésére, szerkesztésére, kitöltésére, vezetésére, jelentések megírására;
 16. képes a probléma felismerésére és megoldására;
 17. képes az elvárt fizikai állapot fenntartására és az önvédelmi fogások alkalmazására;
 18. képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek speciális szakmai, erkölcsi, etikai követelményeinek teljesítésére;
 19. képes az általa tanult idegen nyelven szóbeli és írásbeli kommunikációra.

Attitűd:

 1. hazaszeretet;
 2. elfogadja a politikamentességet, a bajtársiasságot, azonosul a hivatásrendjének megfelelő szervezet sajátosságaival;
 3. rendelkezik a hierarchiának megfelelő engedelmesség és parancsadás készségével;
 4. erkölcsi tartás, szilárd akaraterő, kitartás, bátorság;
 5. vezetői példamutatás és határozottság, titoktartási készség;
 6. együttműködési készség;
 7. fegyelmezett magatartás, a szolgálati érintkezés szabályainak betartása;
 8. a választott hivatásának megfelelő életvitel;
 9. pszichikai és fizikai stresszel együtt járó helyzetek kezelése;
 10. megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes gondolkodás és viselkedés;
 11. önmagával és beosztottaival szembeni igényes munkavégzés;
 12. a vallási, etnikai és kulturális különbségeket tisztelő toleráns magatartás;
 13. megbízhatóság és megvesztegethetetlenség;
 14. tradíció tisztelete és ápolása.

Autonómia és felelősség:

 1. ismereteinek magabiztos, kreatív, önálló alkalmazása;
 2. logikusan és összefüggéseiben látja a feladatokat;
 3. fegyveres feladatellátás, kényszerítő eszközök önálló alkalmazása;
 4. a helyzetnek megfelelő (szükség esetén idegen nyelvű) kommunikáció;
 5. a vezetői feladatok ellátásához szükséges megjelenés és fellépés;
 6. a személyiség hatékony megismerése;
 7. a bizalmon alapuló együttműködési viszony kialakítása;
 8. probléma-centrikus tárgyalási módszer kialakítása;
 9. szakértői állásfoglalásaiért, tetteiért, döntéséért, mulasztásaiért bármely jogi fórum előtt felelősségvállalás;
 10. őszinteség, önfegyelem és igazmondás;
 11. önművelés és képességfejlesztés;
 12. pártatlanság;
 13. a személyállomány képviselete.

Tudás:

 1. rendelkezik a rendőrség határrendészeti szolgálati ágának szervezeti felépítését, működését és irányítását átfogó vezetési és szervezéselméleti ismeretekkel;
 2. tisztában van az európai uniós, illetve schengeni normatív szabályozásra, szervezetekre, stratégiákra vonatkozó határrendészeti szakmai ismeretekkel;
 3. ismeri az Európai Unió határrendészeti információs rendszereit és az információfeldolgozás rendszerét (SIS II, SIREN, VIS, EES, EURODAC, EUROSUR, e-Gate, RTP);
 4. tisztában van a határforgalom-ellenőrzési módszerekkel, okmányismerettel rendelkezik;
 5. határőrizeti és a határrendészet technikai eszközeire vonatkozó ismeretekkel rendelkezik;
 6. rendelkezik a határrend fenntartási ismeretekkel, határrendsértésekre, rendkívüli események elhárítására vonatkozó ismeretekkel;
 7. ismeri a rendszeresített kényszerítő eszközök határrendészetben történő alkalmazására vonatkozó speciális normatív szabályozást és gyakorlatot;
 8. szolgálati gépjárművek, technikai eszközök és berendezések alkalmazásának ismeretei;
 9. idegenrendészeti, menedékjogi ismeretekkel rendelkezik;
 10. ismeri az integrált határellenőrzési, határrendészeti igazgatási és más szakmai feladatok ellátásának rendjét;
 11. tisztában van a végrehajtó állomány korrupciós veszélyeztetettségére, korrupcióra utaló jelekkel, ismeri az intézkedési protokollt.

Képesség:

Az Alaptörvény szerint megállapított jogrend szerinti alaphelyzetben és különleges jogrendben egyaránt legyen képes

 1. a rendőrség határrendészeti szolgálati ágának a helyi és területi szerveinél szakmai munkakörök betöltésére;
 2. az integrált határellenőrzési, határrendészeti igazgatási és más szakmai feladatok ellátására;
 3. migrációs helyzetből eredő konfliktusok kezelésére;
 4. az ideiglenesen létrehozott szervezetek vezetésére;
 5. a határrendészek munkájának irányítására;
 6. a helyi szerveknél a határhelyzettel összefüggő elemzések végzésére;
 7. osztály szintű szervezet munkájának vezetésére, irányítására.

Attitűd:

 1. a határforgalomban résztvevőkkel szembeni intézkedés kultúra;
 2. fogvatartottakkal kapcsolatos törvényes bánásmód;
 3. külföldi személyekkel való kulturált, segítőkész viselkedésmód.

Autonómia és felelősség:

 1. a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása.

Tudás:

 1. a szabálysértési és más rendészeti eljárások önálló végzésére jogosító átfogó igazgatásrendészeti ismeretek;
 2. az eljárások eredményes lefolytatását segítő nyilvántartási rendszerek és azok alkalmazása;
 3. a személy- és vagyonvédelmi területen kiadható igazolványok, hatósági bizonyítványok, hatósági engedélyek, valamint kiadásuk rendjének ismerete;
 4. közigazgatási bírság kiszabásának menete, határozatok meghozatalának szabályai, formai-tartalmi követelményei;
 5. a rendőrség feladatrendszere, a rendőri erők és eszközök alkalmazása különleges jogrend kihirdetése, valamint az arra való felkészülés időszakában.

Képesség:

 1. a szabálysértési és más rendészeti eljárások önálló lefolytatására;
 2. Robotzsaru programon belül az általános és szabálysértési programok alkalmazására;
 3. a helyi fegyverprogram (DOS) alkalmazására;
 4. a SZEVAPOL szoftver alkalmazására;
 5. ideiglenesen létrehozott szervezetek, akciók vezetésére;
 6. a rendőrség helyi szervezeteinél elemző-értékelő munka végzésére;
 7. vezetői döntések előkészítésére, osztály szintű szervezet vezetésére, a vezetési funkciók gyakorlására.

Attitűd:

 1. az állampolgárokkal való kulturált, segítőkész viselkedésmód.

Autonómia és felelősség:

 1. ügyfelekkel történő kommunikáció;
 2. a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása.

Tudás:

 1. közlekedési, jogi, forgalomellenőrzési, -irányítási és -szervezési ismeretek;
 2. közlekedési balesetek helyszíni szemléjének és vizsgálatának lefolytatására és e tevékenységek irányítására vonatkozó ismeretek;
 3. a rendőrség közlekedésellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó eljárások jogi előírásainak, taktikáinak és technikáinak ismerete;
 4. a forgalomszervezési, forgalomtechnikai előírások, elvek és módszerek ismerete;
 5. a forgalomirányítás szabályai, gyakorlata;
 6. közúti forgalom szüneteltetése, korlátozása;
 7. a rendőrségnél rendszeresített sebességellenőrző, ittasság ellenőrző, és egyéb technikai eszközök, berendezések ismerete, gyakorlati alkalmazása;
 8. a közlekedésrendészet feladatrendszere, a rendőri erők és eszközök alkalmazása különleges jogrend kihirdetése, valamint az arra való felkészülés időszakában;
 9. baleset-megelőzés szervezetrendszerének és eszközrendszerének ismerete.

Képesség:

 1. a speciális közlekedési jogi, forgalomellenőrzési, -irányítási és -szervezési ismeretek alkalmazására;
 2. a közlekedési balesetek helyszíni szemléjének és vizsgálatának lefolytatására és e tevékenységek irányítására;
 3. a speciális balesethelyszínelői felszerelések, a kapcsolódó számítástechnikai eszközök használatára;
 4. a szemle-bizottság vezetői teendők ellátására;
 5. a közlekedésellenőrzéshez kapcsolódóan a járművek, a járművezetők, és a gépjármű-közlekedéssel összefüggő okmányellenőrzésre, a közlekedés környezetének ellenőrzésére;
 6. a közlekedésellenőrzéshez kapcsolódó technikai eszközök és számítástechnikai rendszerek használatára;
 7. fényképfelvétel készítésére (éjszaka is);
 8. a közlekedésrendészeti vezetői beosztások ellátására;
 9. az ideiglenesen létrehozott szervezetek, akciók vezetésére;
 10. a rendőrség helyi szervezeteinél a közlekedés rendjével összefüggő elemző-értékelő munka végzésére;
 11. a vezetői döntések előkészítésére, osztály szintű szervezet vezetésére, a vezetési funkciók gyakorlására.

Attitűd:

 1. közlekedésrendészeti hatósági, jogalkalmazói és szolgáltató feladatok ellátása.

Autonómia és felelősség:

 1. a közlekedésrendészeti szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása;
 2. a közlekedésrendészeti szabályokat megszegőkkel szembeni intézkedések.

Tudás:

 1. a közrendvédelem általános elvei;
 2. a szakterület erőinek és eszközeinek alkalmazása;
 3. beosztott parancsnoki ismeretek, a beosztott állomány munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése;
 4. a rendőri csapaterő tevékenységének szervezése és vezetése;
 5. a szolgálatszervezési elméleti ismeretek és a szolgálatvezénylés nyilvántartására szolgáló informatikai alkalmazások készségszintű ismerete;
 6. az elővezetés jogszabályi háttere;
 7. a házi őrizet szabályai, intézkedési protokollja;
 8. a különleges helyzetek kezelésére vonatkozó ismeretek;
 9. csapatszolgálathoz kapcsolódó informatikai rendszerek készségszintű ismerete;
 10. a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató alegységek feladatrendszere;
 11. a szabálysértési eljárással kapcsolatos jogszabályok;
 12. a rendőrség feladatrendszere, a rendőri erők és eszközök alkalmazása különleges jogrend kihirdetése, valamint az arra való felkészülés időszakában;
 13. a körözési rendszer ismerete, célkörözési tevékenység nyílt rendőri eszközökkel való végzése;
 14. a társadalmi szervezetekkel való együttműködés;
 15. rendkívüli események kezelése, kivizsgálása;
 16. a rendőri intézkedésekkel szembeni panaszok, állampolgári panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása;
 17. a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosítási feladatainak ellátása;
 18. a sportrendészeti feladatok jogszabályi háttere.

Képesség:

 1. a közrendvédelem általános elveinek, valamint a szakterület erőinek és eszközeinek alkalmazására;
 2. beosztott parancsnokként a rendőri csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére;
 3. a személyi szabadságot korlátozó intézkedések, a kényszerítő eszközök alkalmazására, azok törvényességének, szakszerűségének vizsgálatára;
 4. a szabálysértésekkel kapcsolatos közrendvédelmi feladatok végzésére;
 5. a különleges helyzetek kezelésére;
 6. az ideiglenesen létrehozott kötelékek, akciók vezetésére;
 7. a rendőrség helyi szervezeteinél a közbiztonság és közrend alakulásával összefüggő elemző-értékelő munka végzésére;
 8. vezetői döntések előkészítésére, osztály szintű szervezet vezetésére, a vezetési funkciók gyakorlására;
 9. a társadalmi, állami, önkormányzati szervezetekkel való együttműködésre.

Attitűd:

 1. hatósági, jogalkalmazói és szolgáltató feladatok ellátása.

Autonómia és felelősség:

 1. a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása;
 2. közrendet, közbiztonságot megsértőkkel szembeni intézkedések.

Tudás:

 1. ismeri az adó- és vámhatóság vám- és pénzügyőri szakmai ágának tevékenységéhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat, eljárásokat;
 2. elsajátította az adó- és vámhatóság vám- és pénzügyőri szakmai ágának tevékenységéhez kapcsolódó alapvető elméleteket, jellemzőket, tisztában van a vám- és pénzügyőri szakmai ág működésével, struktúrájával, kapcsolatrendszerével;
 3. ismeri az adó- és vámhatóság vám- és pénzügyőri szakterületének alapvető szakmai és jogi terminológiáját;
 4. ismeri az adó- és vámhatóság vám- és pénzügyőri szakterületének munkájához kapcsolódó más szakmai területek tevékenységének alapvető jellemzőit.

Képesség:

 1. a vám- és pénzügyőri szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában képes alkalmazni a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, mely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére;
 2. képes a munkakörében meghatározott feladatokat tervezni, szervezni, a feladatok végrehajtása során következtetéseket, javaslatokat megfogalmazni;
 3. képes a fogalmi szempontból szakszerűen megfogalmazott javaslatait szóban és írásban a szakmai kommunikáció szabályainak megfelelően prezentálni;
 4. képes együttműködni más szakterületek képviselőivel.

Attitűd:

 1. nyitott a vám- és pénzügyőri szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban;
 2. elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt;
 3. fontosnak tartja az adó- és vámhatóság vám- és pénzügyőri szakterülete gondolkodás- és szemléletmódjának hiteles közvetítését;
 4. fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

Autonómia és felelősség:

 1. általános felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a részére meghatározott feladatokat;
 2. felelősséget visel a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai-jogi-etikai normák és szabályok betartása terén;
 3. önállóan és felelősséggel vesz részt az adó- és vámhatóság vám- és pénzügyőri szakmai ágának tevékenységével kapcsolatos szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában;
 4. projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

 • képes alkalmazni a közigazgatási rendszerszemléletet;
 • el tudja látni a hivatásos szolgálati jogviszonyból adódó kötelezettségeket és feladatokat;
 • alkalmas a fegyveres szolgálatból adódó feladatok ellátására;
 • képes végezni, irányítani és vezetni a rendvédelmi szolgálati tevékenységet, továbbá ennek során együttműködni más hivatásrendekkel;
 • alkalmas ellátni a szolgáltatói, illetve hatósági jogalkalmazói szolgálati feladatokat;
 • képes ellátni a szervezeten belüli és szervezeten kívüli kommunikációs feladatokat;
 • alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés előkészítő feladatok végzésére;
 • képes a rendvédelmi munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés megvalósítására;
 • képes a beosztottak motiválására, nevelésére;
 • alkalmas a vezetővel szemben támasztott követelmények teljesítésére, a rendészeti szervezet vezetésére, tevékenységének irányítására, ellenőrzésére;
 • képes az alárendeltek napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére;
 • képes az alárendeltek kiképzésének, továbbképzésének tervezésére, szervezésére és végrehajtására;
 • alkalmas a humánerőforrás-gazdálkodás alapelveinek gyakorlati megvalósítására;
 • tudatosan alkalmazza a feladatok végrehajtásához szükséges informatikai, valamint speciális technikai eszközöket;
 • képes a szakterülettel összefüggő okmányok, dokumentumok kezelésére, szerkesztésére, kitöltésére, vezetésére, jelentések megírására;
 • képes a probléma felismerésére és megoldására;
 • képes az elvárt fizikai állapot fenntartására és az önvédelmi fogások alkalmazására;
 • képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek speciális szakmai, erkölcsi, etikai követelményeinek teljesítésére;
 • képes az általa tanult idegen nyelven szóbeli és írásbeli kommunikációra.

társadalomtudományok (közgazdaságtudományok, állam- és jogtudományok, szociológiai tudományok, hadtudományok) 3–13 kredit

 • bölcsészettudományok (nyelvtudományok, filozófiai tudományok, nevelés- és sporttudományok, pszichológiai tudományok, média- és kommunikációs tudományok) 6–19 kredit
 • rendészettudományi ismeretek: 28–36 kredit
 • műszaki tudományok (informatikai tudományok) 6–9 kredit
 • bűnügyi tudományok (büntetőjog, büntetőeljárás-jog, kriminalisztikai ismeretek, kriminológiai ismeretek) 34–49 kredit

Szakirányok ismeretkörei 60–96 kredit

határrendészeti rendőr szakirány:

 • határellenőrzési, műveleti ismeretek;
 • határrendészeti igazgatási ismeretek;
 • vezetési és nemzetközi együttműködési ismeretek.

igazgatásrendészeti rendőr szakirány:

 • igazgatásrendészeti ismeretek;
 • szabálysértési jogi ismeretek;
 • hatósági jogi ismeretek.

közeledésrendészeti rendőr szakirány:

 • forgalomszervezési, -ellenőrzési és -irányítási ismeretek;
 • közlekedésrendészeti ismeretek;
 • balesetelemezési és közlekedés-kriminológiai ismeretek.

közrendvédelmi rendőr szakirány:

 • közrendvédelmi ismeretek;
 • csapatszolgálati ismeretek;
 • közrendvédelmi vezetői ismeretek.

vám- és pénzügyőri szakirány:

 • vámjogi és adójogi ismeretek;
 • áruosztályozás és vámtarifa ismeretek;
 • gazdasági és külkereskedelmi ismeretek.

Tanévenként 4 hét, teljesítése kritériumkövetelmény.

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.

Felvételi feltételek

Szak megnevezése

Nappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Rendészeti (határrendészeti rendőr)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti (igazgatásrendészeti rendőr)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti (közlekedésrendészeti rendőr)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti (közrendvédelmi rendőr)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti (vám- és pénzügyőri)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományába képez.

Levelező munkarendben
nem indul

 

Csatolandó dokumentumok

Szak megnevezéseNappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Rendészeti (határrendészeti rendőr)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez
 • vállalja a tisztjelölti jogviszony létrehozását és fenntartását, valamint tudomásul veszi, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti (igazgatásrendészeti rendőr)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez
 • vállalja a tisztjelölti jogviszony létrehozását és fenntartását, valamint tudomásul veszi, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti (közlekedésrendészeti rendőr)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez
 • vállalja a tisztjelölti jogviszony létrehozását és fenntartását, valamint tudomásul veszi, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti (közrendvédelmi rendőr)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez
 • vállalja a tisztjelölti jogviszony létrehozását és fenntartását, valamint tudomásul veszi, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti (vám- és pénzügyőri)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez
 • vállalja a tisztjelölti jogviszony létrehozását és fenntartását, valamint tudomásul veszi, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából

Levelező munkarendben
nem indul