A képzés célja olyan bűnügyi szakemberek képzése, akik szakmai és vezetői felkészültségük alapján alkalmasak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bűnügyi szolgálatainál beosztott tiszti, beosztott vezetői feladatok ellátására, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, és kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusban történő folytatásához. A képzés eredményeként évről évre felkészült szakemberek csatlakoznak a rendőrséghez és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

A képzés során a hallgatók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

 • bűnügyi felderítő szakirány (csak hivatásos állományúak által pályázható)
 • bűnüldözési szakirány
 • gazdasági nyomozó szakirány
 • adó-és pénzügyi nyomozó szakirány

A szakirányok mindegyikére jellemző, hogy a végzett szakemberek különböző típusú bűncselekmények nyomozói munkáját végzik, ami a tervezést, a szervezést, az adatgyűjtést és a felderítői munkát jelenti. A hallgatók elsajátítják a szükséges kriminalisztikai és jogi ismereteket, emellett megfelelő fizikai és pszichológiai felkészítést kapnak.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 • A szak orientációja: gyakorlat-orientált [~60–70%];
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit;
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit
 • Szakirány esetén az ahhoz rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit

A képzés célja olyan bűnügyi szakemberek képzése, akik szakmai és vezetői felkészültségük alapján alkalmasak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bűnügyi szolgálatainál beosztott tiszti, beosztott vezetői feladatok ellátására, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, és kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusban történő folytatásához.

Tudás:

 1. behatóan ismeri a rendészet (rendvédelem) történetét, tisztában van a rendészet elmélet legfontosabb irányaival;
 2. rendelkezik általános vezetés- és szervezéselméleti, gazdálkodási, valamint menedzsment ismeretekkel;
 3. ismeri és magabiztosan alkalmazza a szakterületével összefüggő jogi (alkotmányjog, büntetőjog, büntető eljárásjog, közigazgatási jog, rendészeti hatósági eljárásjog, rendészeti civiljog, nemzetközi és EU jog, egyéb, a szakirányhoz kapcsolódó jogszabályok) ismereteket;
 4. mélyreható kriminalisztikai (technikai, taktikai, metodikai) ismeretekkel rendelkezik;
 5. beható kriminológiai ismeretekkel rendelkezik;
 6. tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etikai és kommunikációs ismeretekkel;
 7. alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel rendelkezik;
 8. ismeri és rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat, eljárásokat;
 9. tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival;
 10. tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír;
 11. tisztában van a bűnügyi elemző-értékelő munka területeivel, elveivel, módszereinek alkalmazására vonatkozó ismeretekkel;
 12. rendelkezik a beosztottak továbbképzésének tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel;
 13. ismeri a parancsnoki nevelőmunka végzéséhez szükséges ismereteket;
 14. tisztában van a humánerőforrás-gazdálkodás alapelveivel és gyakorlati megvalósításával;
 15. alaposan ismeri a szükséges ügyviteli, titok-, és adatvédelmi szabályokat;
 16. alapszinten ismeri a nemzetbiztonsági szolgálatok történetét, rendszerét, feladatait, tevékenységét;
 17. tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel;
 18. magabiztosan ismeri és használja a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő informatikai eszközöket, alkalmazásokat és rendszereket (ügyviteli, ügyfeldolgozó, nyilvántartások), valamint a speciális technikai eszközöket és csúcstechnológiai megoldásokat;
 19. ismeri az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a szakterületéhez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit;í
 20. alapszinten rendelkezik balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismeretekkel;
 21. alapszinten ismeri a rendészeti logisztika, valamint gazdálkodás speciális szabályait;
 22. válságkezelési alapismeretekkel rendelkezik;
 23. magas szintű intézkedéstaktikai, fegyverzet ismereti és önvédelmi ismeretekkel rendelkezik;
 24. ismeri a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit;
 25. munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismeretekkel rendelkezik;
 26. kellő mélységű ismeretekkel rendelkezik a képzés második ciklusában történő folytatáshoz.

Képesség:

 1. képes a fegyveres szolgálatból adódó feladatok ellátására;
 2. magas szinten képes a felderítés, a nyomozás és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében szolgálati feladatainak eredményes ellátására;
 3. magabiztosan képes az egyes bűncselekmény fajták, és a bűncselekményt elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására;
 4. alkalmas bűnügyi elemzések-értékelések elkészítésére, a vezetői döntések előkészítésére;
 5. mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására;
 6. képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására;
 7. alkalmas a nyomozati munka (operatív) irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására;
 8. magabiztosan képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására;
 9. rutinszerűen képes az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedések végrehajtására;
 10. rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel;
 11. alkalmas a rendvédelmi tevékenységek végrehajtására felállított törzsek munkájában való részvételre;
 12. alkalmas a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre (az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más hivatásrendekkel);
 13. képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek ügyviteli, ügyfeldolgozó rendszereinek, informatikai alkalmazások használatára, valamint speciális technikai eszközök és csúcstechnológiai megoldások alkalmazására;
 14. rutinszerűen és hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket;
 15. ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és funkciókat a szakterületén folyó tanuláshoz, feladatainak hatékony és korszerű megoldásához;
 16. képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni alkalmazói tudását;
 17. tudatosan használja az IT eszközöket, ismeri alkalmazásuk előnyeit és korlátait;
 18. képes ismereteinek magabiztos, kreatív, önálló alkalmazására;
 19. képes önálló tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva;
 20. készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére, személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi;
 21. képes a helyzetnek megfelelő (szükség esetén idegen nyelvű) kommunikációra;
 22. magas szinten alkalmazza a szakmai szókincset magyarul és idegen nyelven is;
 23. képes különböző típusú kommunikációs szituációkban adekvát viselkedésre, együttműködésre, problémák felismerésére és konfliktushelyzetek kezelésére;
 24. értő módon képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza azokat;
 25. anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei lehetővé teszik számára a más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködést;
 26. képes a munkaköréhez kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, jegyzőkönyvek, feljegyzések és emlékeztetők önálló elkészítésére, okmányok kitöltésére, a munkaköréhez kapcsolódó események szervezésére, technikai előkészítésére;
 27. érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit; átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket; nyitott a problémák kutatáson alapuló megoldása iránt;
 28. képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására;
 29. képes a munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok, előterjesztések elkészítésére, javaslatok megfogalmazására;
 30. képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel;
 31. képes feladatai összehangolására, súlyozására, és azok sorrendiségének kialakítására;
 32. képes a személyes szakmai kompetenciák és kompetenciahatárok felismerésére és alkalmazására;
 33. képes az elvárt fizikai állapot fenntartására, képes a szükséges intézkedéstaktikai és önvédelmi ismeretek alkalmazására.

Attitűd:

 1. munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi;
 2. rendelkezik a szervezeti hierarchiának megfelelő engedelmesség képességével és parancsadási készséggel;
 3. szilárd akaraterő jellemzi a célkitűzések megvalósítása érdekében;
 4. munkája során fegyelmezett magatartás és az alakiság szabályainak betartása jellemzi;
 5. a választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat;
 6. feladatai ellátása során együttműködési készség jellemzi, törekszik a beosztottak bevonására a döntési folyamatokba;
 7. a munkájával járó pszichikai és fizikai stresszel szemben ellenálló, illetve ismeri a stressz kezelés intézményi és egyéni megoldásait;
 8. törekszik feladatellátása során a megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes gondolkodás és viselkedés tanúsítására, szolgálati érintkezései során tiszteletben tartja az alapvető emberi és állampolgári jogokat;
 9. munkájában és emberi kapcsolataiban megbízhatóság és megvesztegethetetlenség jellemzi;
 10. elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, különös tekintettel az ügyfelek iránti empátiára, a segítőkészségre és az egyenlő bánásmódra. Elkötelezettségéből eredően elfogadja és hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit, az ügyfélközpontúságot;
 11. önkritikus saját munkájával szemben;
 12. nyitott a szakmájával összefüggő konfliktushelyzetek kezelésére;
 13. nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására, elkötelezett önmaga folyamatos képzésére;
 14. a nemzeti, európai, illetve az Európán túli vonatkozásokhoz kötve elfogadja és képviseli, szakterülete legfontosabb kérdéseihez kapcsolja a történeti és jelenkori európai értékeket;
 15. ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani;
 16. döntési képességgel rendelkezik a szakterületi etikai dilemmákban, javaslattal él a szabályrendszer módosítására;
 17. nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre.

Autonómia és felelősség:

 1. tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel;
 2. alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja;
 3. a gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik;
 4. felelősséggel gyakorolja fegyelmi jogkörét;
 5. munkájában felelősségvállalás, őszinteség, önfegyelem és igazmondás jellemzi;
 6. felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is;
 7. felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során;
 8. önállóan végzi munkáját, ismereteit magabiztosan, kreatívan alkalmazza, folyamatos önellenőrzés mellett.

Tudás:

 1. magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket;
 2. ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát;
 3. tisztában van a körözési tevékenység eszközeivel, alapvető módszereivel;
 4. behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

Képesség:

 1. képes a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munka végzésére;
 2. képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására;
 3. alkalmas a készenléti (forró nyomon üldözés) bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre;
 4. alkalmas a vizsgálati (vádelőkészítő) munka végzésére;
 5. alkalmas a nyomozati cselekmények (kihallgatás, házkutatás, lefoglalás, motozás, bizonyítási kísérlet stb.) végrehajtására;
 6. képes beosztott vezetőként az állomány munkájának irányítására;
 7. képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

Attitűd:

 1. jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Autonómia és felelősség:

 1. felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt;
 2. törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

Tudás:

 1. magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket;
 2. tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel;
 3. mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

Képesség:

 1. képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére;
 2. képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére;
 3. képes a bűncselekmények megelőzésre, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére;
 4. képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

Attitűd:

 1. jellemzi a probléma felismerés és problémamegoldás.

Autonómia és felelősség:

 1. felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt;
 2. törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

Tudás:

 1. mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket;
 2. alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képesség:

 1. képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre;
 2. képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére;
 3. képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére;
 4. alkalmas ideiglenes szervezet munkájának vezetésére különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre;
 5. képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

Attitűd:

 1. jellemzi a probléma felismerés és problémamegoldás.

Autonómia és felelősség:

 1. felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt;
 2. törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

Tudás:

 1. ismeri az adó- és vámhatóság bűnügyi szakmai ágának tevékenységéhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat, eljárásokat;
 2. elsajátította az adó- és vámhatóság bűnügyi szakmai ágának tevékenységéhez kapcsolódó alapvető elméleteket, jellemzőket, tisztában van a bűnügyi szakmai ág működésével, struktúrájával, kapcsolatrendszerével;
 3. ismeri az adó- és vámhatóság bűnügyi szakterületének alapvető szakmai és jogi terminológiáját;
 4. ismeri az adó- és vámhatóság bűnügyi szakterületének munkájához kapcsolódó más szakmai területek tevékenységének alapvető jellemzőit.

Képesség:

 1. a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában képes alkalmazni a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, mely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére;
 2. képes a munkakörében meghatározott feladatokat tervezni, szervezni, a feladatok végrehajtása során következtetéseket, javaslatokat megfogalmazni;
 3. képes a fogalmi szempontból szakszerűen megfogalmazott javaslatait szóban és írásban a szakmai kommunikáció szabályainak megfelelően prezentálni;
 4. képes együttműködni más szakterületek képviselőivel.

Attitűd:

 1. nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban;
 2. fontosnak tartja az adó- és vámhatóság bűnügyi szakterülete gondolkodás- és szemléletmódjának hiteles közvetítését;
 3. fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

Autonómia és felelősség:

 1. általános felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a részére meghatározott feladatokat;
 2. felelősséget visel a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén;
 3. önállóan és felelősséggel vesz részt az adó- és vámhatóság bűnügyi szakmai ágának tevékenységével kapcsolatos szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában;
 4. projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

 • képes a fegyveres szolgálatból adódó feladatok ellátására;
 • magas szinten képes a felderítés, a nyomozás és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében szolgálati feladatainak eredményes ellátására;
 • magabiztosan képes az egyes bűncselekmény fajták, és a bűncselekményt elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására;
 • alkalmas bűnügyi elemzések-értékelések elkészítésére, a vezetői döntések előkészítésére;
 • mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására;
 • képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására;
 • alkalmas a nyomozati munka (operatív) irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására;
 • magabiztosan képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására;
 • rutinszerűen képes az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedések végrehajtására;
 • rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel;
 • alkalmas a rendvédelmi tevékenységek végrehajtására felállított törzsek munkájában való részvételre;
 • alkalmas a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre (az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más hivatásrendekkel);
 • képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek ügyviteli, ügyfeldolgozó rendszereinek, informatikai alkalmazások használatára, valamint speciális technikai eszközök és csúcstechnológiai megoldások alkalmazására;
 • rutinszerűen és hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket;
 • ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és funkciókat a szakterületén folyó tanuláshoz, feladatainak hatékony és korszerű megoldásához;
 • képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni alkalmazói tudását;
 • tudatosan használja az IT eszközöket, ismeri alkalmazásuk előnyeit és korlátait;
 • képes ismereteinek magabiztos, kreatív, önálló alkalmazására;
 • képes önálló tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva;
 • készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére, személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi;
 • képes a helyzetnek megfelelő (szükség esetén idegen nyelvű) kommunikációra;
 • magas szinten alkalmazza a szakmai szókincset magyarul és idegen nyelven is;
 • képes különböző típusú kommunikációs szituációkban adekvát viselkedésre, együttműködésre, problémák felismerésére és konfliktushelyzetek kezelésére;
 • értő módon képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza azokat;
 • anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei lehetővé teszik számára a más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködést;
 • képes a munkaköréhez kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, jegyzőkönyvek, feljegyzések és emlékeztetők önálló elkészítésére, okmányok kitöltésére, a munkaköréhez kapcsolódó események szervezésére, technikai előkészítésére;
 • érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit; átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket; nyitott a problémák kutatáson alapuló megoldása iránt;
 • képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására;
 • képes a munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok, előterjesztések elkészítésére, javaslatok megfogalmazására;
 • képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel;
 • képes feladatai összehangolására, súlyozására, és azok sorrendiségének kialakítására;
 • képes a személyes szakmai kompetenciák és kompetenciahatárok felismerésére és alkalmazására;
 • képes az elvárt fizikai állapot fenntartására, képes a szükséges intézkedéstaktikai és önvédelmi ismeretek alkalmazására.

társadalomtudományok (közgazdaságtudományok, állam- és jogtudományok, szociológiai tudományok, hadtudományok) 3–13 kredit

 • bölcsészettudományok (nyelvtudományok, filozófiai tudományok, nevelés- és sporttudományok, pszichológiai tudományok, média- és kommunikációs tudományok) 6–19 kredit
 • rendészettudományi ismeretek: 28–36 kredit
 • bűnügyi tudományok (büntetőjog, büntetőeljárás-jog, kriminalisztikai ismeretek, kriminológiai ismeretek) 39–49 kredit
 • műszaki tudományok (informatikai tudományok) 6–9 kredit

Differenciált szakmai ismeretek:
Szakirányok ismeretkörei 60–96 kredit

bűnüldözési szakirány:

 • bűnüldözési ismeretek;
 • értékelő-elemező ismeretek;
 • speciális bűnügyi ismeretek (bűnügyi szolgálati ismeretek tantárgy)

bűnügyi felderítő szakirány:

 • hírszerzéssel, felderítéssel kapcsolatos ismeretek;
 • nemzetbiztonsági ismeretek;
 • titkos ügykezeléssel kapcsolatos ismeretek;

gazdasági nyomozó szakirány:

 • pénzügyi, számviteli ismeretek;
 • közgazdasági ismeretek;
 • gazdaságvédelmi ismeretek;

adó- és pénzügyi nyomozó szakirány:

 • adóztatási ismeretek;
 • vám- és jövedéki ismeretek;
 • külkereskedelmi ismeretek

Tanévenként 4 hét teljesítése kritériumkövetelmény.

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.

Felvételi feltételek

Szak megnevezése

Nappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Bűnügyi (adó- és pénzügyi nyomozó)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományába képez.

Levelező munkarendben
nem indul

Bűnügyi (bűnügyi felderítő)

(8 féléves)

 • a rendvédelmi szervek hivatásos állományból pályázható
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés
 • 3 év bűnügyi területen szerzett gyakorlat
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata

Jogállás: kettős jogállású

Levelező munkarendben
nem indul

Bűnügyi (bűnüldözési)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

Levelező munkarendben
nem indul

Bűnügyi (gazdasági nyomozó)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

Levelező munkarendben
nem indul

 

Csatolandó dokumentumok

Szak megnevezéseNappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Bűnügyi (adó- és pénzügyi nyomozó)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez, vállalja a tisztjelölti jogviszony létrehozását és fenntartását, valamint tudomásul veszi, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából

Levelező munkarendben
nem indul

Bűnügyi (bűnügyi felderítő)

(8 féléves)

 • hivatásos szolgálati jogviszonyt igazoló, szolgálati időt, bűnügyi szakterületen eltöltött időt tartalmazó munkáltatói igazolás
 • nemzetbiztonsági ellenőrzöttségről szóló igazolás
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata

Levelező munkarendben
nem indul

Bűnügyi (bűnüldözési)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez, vállalja a tisztjelölti jogviszony létrehozását és  fenntartását, valamint tudomásul veszi, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából

Levelező munkarendben
nem indul

Bűnügyi (gazdasági nyomozó)

(8 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez, vállalja a tisztjelölti jogviszony létrehozását és  fenntartását, valamint tudomásul veszi, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából

Levelező munkarendben
nem indul