Ezen a szakon a közterületi rendőrjárőröket irányító rendőrtisztektől a büntetés-végrehajtás alsó és középvezetőin keresztül a migrációs szakemberek felkészítéséig széles skálán folyik a képzés. A hallgatók megismerkedhetnek a rendészeti és a migrációs igazgatásban alkalmazott elvekkel, eljárásokkal és eszközökkel.

A rendészeti igazgatási szak szakirányai (kivéve a biztonsági, a büntetés-végrehajtási, valamint a migrációs szakirányt) 2018-tól kezdve csak a levelező munkarenden kerül meghirdetésre. A képzésekre a rendvédelmi szervek hivatásos állományából lehet jelentkezni. A rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába készülő polgári pályázóknak a rendészeti alapképzési szak szakirányai biztosítanak lehetőségeket.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 30 kredit
 • A szakirányokhoz rendelhető minimális kreditérték: 42 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 108 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 • Migrációs szakirány (civil képzés)A migrációs szakirány a migráció története, elmélete és kutatása mellett, a külföldiekkel összefüggő idegenrendészeti és menekültügyi hatósági tevékenységre készít fel. Az itt megszerzett tudás megfelelő alapot kínál arra, hogy a hallgatók az oklevél megszerzését követően a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal munkatársaként migrációs ügyintézői feladatokat lássanak el.
 • Büntetés-végrehajtási szakirányA büntetés-végrehajtási szervezet legfontosabb feladata a törvényben meghatározott és a bíróság által kiszabott büntetések, intézkedések foganatosítása.A szakirányon a hallgatói állomány gyakorlati és elméleti képzés keretében kapja meg mindazon speciális szolgálati, jogi, őrzésvédelmi, pszichológiai, igazgatási és pedagógiai ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy büntetés-végrehajtási tisztként teljesítsenek szolgálatot. A szakirányra a nappali és a levelező munkarendben is kizárólag a büntetés-végrehajtás állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • Biztonsági szakirány (civil képzés)Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt a magánbiztonsági szolgáltatások iránti igény hazánkban és világszerte egyaránt, valamint egyre több önkormányzati rendészet jött létre. A magánbiztonsági vállalkozások és önkormányzati rendészeti szervek érdemben támogatják a rendőrségnek a közrend és közbiztonság megteremtésére irányuló munkáját. A hallgatók a biztonsági szakirányon választhatják a magánnyomozó és elektronikus információbiztonsági, illetve az önkormányzati rendészeti specializációt is. A végzős hallgatók jó eséllyel pályázhatnak magánbiztonsági cégekhez, önkormányzati rendészeti szervekhez, nemzetbiztonsági szolgálatokhoz, vagy kezdhetnek meg személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet.
 • Határrendészeti szakirány A rendőrségen belül 2008-tól önálló határrendészeti szolgálat látja el az államhatár őrzését, a határforgalom ellenőrzését, a határrend fenntartását és az illegális migráció elleni fellépés feladatát. Mindez azért is nagy felelősség, mert Magyarország az EU schengeni külső határokkal rendelkező tagállamaként nemcsak az ország, hanem egyben a térség határainak ellenőrzéséért is felelős.
  Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • Igazgatásrendészeti szakirány Az igazgatásrendészet területén a rendőrségnél polgári (civil) ruhás szolgálat keretében az itt dolgozók olyan feladatokat látnak el, mint például a szabálysértési eljárások lefolytatása, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezése, fegyverengedélyezési eljárás lefolytatása vagy a polgári célú robbanóanyagok és pirotechnikai termékek engedélyezése. A hallgatók a képzés során szabálysértési, idegenrendészeti és menekültügyi ismeretekre tesznek szert.
  Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • Közlekedésrendészeti szakirány Magyarországon a baleset-megelőzés törvényből fakadóan állami feladat, amely szervezett formában a rendőrség irányítása mellett, egyes állami szervek és társadalmi szervezetek együttműködésével valósul meg. A közlekedésrendészet területén dolgozók részt vesznek a forgalomszervezésben a forgalomirányításban, a forgalom-ellenőrzésben, a közlekedési balesetek helyszíni szemléjében és vizsgálatában, de feladatuk a közlekedési szabályszegőkkel szembeni fellépés, illetve szankcionálás is.
  Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • Közrendvédelmi szakirány A rendőrség közrendvédelmi szerveinek fő feladata a közrendet sértő személyekkel szembeni nyílt rendőri fellépés, illetve szankcionálás. A közrendvédelem területéhez tartozik például a járőr- és őrszolgálat, a körzeti megbízotti szolgálat, a rendezvénybiztosítás vagy a csapaterős tevékenység.
  Levelező munkarendű képzés, amelyre kizárólag a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • Vám- és jövedéki igazgatási szakirány Az itt végzett hallgatók elsősorban olyan speciális vámpolitikai, vámeljárásjogi, kereskedelmi vámtarifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokkal kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, amelyekkel el tudják látni Magyarország európai uniós tagságából eredő, a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatalra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat. Többek között megismerik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységét, az ellenőrzést végző szervezeti egységek felépítését, szolgálati rendjét, működését, irányítását, és gyakorlati tapasztalatokat szereznek a különböző szakmai tevékenységekkel kapcsolatban.
  Levelező munkarendű képzés, amelyre csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A képzés célja olyan rendészeti igazgatásszervezők képzése, akik rendvédelmi szerveknél, a migrációs feladatkört ellátó szerveknél és a civil biztonsági szférában irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, továbbá alkalmasak vezetői, irányítói feladatok ellátására, a rendvédelmi szerveknél beosztott parancsnoki feladatok ellátására, valamint a rendészeti, illetve a migrációs igazgatásban hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására.

 • a büntetés-végrehajtási szakirányon végzettek birtokában vannak azoknak a büntetés-végrehajtási jogi, biztonsági, pedagógiai és más szakismereteknek, melyek alkalmazásával képessé válnak speciális szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok ellátására;
 • a határrendészeti szakirányon végzettek képesek a rendőrség határrendészeti szolgálati ágának a helyi és területi szerveinél szakmai munkakörök betöltésére, és azokban az integrált határellenőrzési, határrendészeti igazgatási és más szakmai feladatok ellátására;
 • az igazgatásrendészeti szakirányon végzettek átfogó igazgatásrendészeti ismeretekkel rendelkeznek és képesek a szabálysértési, az idegenrendészeti, menekültügyi és más rendészeti eljárások önálló végzésére;
 • a közlekedésrendészeti szakirányon végzettek képesek a speciális közlekedési jogi, forgalomellenőrzési, irányítási és szervezési ismeretek alkalmazására, valamint közlekedési balesetek helyszíni szemléjének és vizsgálatának lefolytatására és ezen tevékenységek irányítására, valamint közlekedésrendészeti vezetői beosztások ellátására;
 • a közrendvédelmi szakirányon végzettek képesek a közrendvédelem általános elveinek, valamint a szakterület erőinek és eszközeinek alkalmazására, továbbá beosztott parancsnokként a rendőri csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére, a különleges helyzetek kezelésére;
 • a migrációs szakirányon végzettek ismerik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi hazai és nemzetközi jogszabályokat, eljárási elveket, képesek a hatáskörébe utalt hatósági feladatok önálló végzésére és idegenrendészeti eljárások lefolytatására;
 • a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon végzettek ismerik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám szakmai ága hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges szabályokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét és működését, ezáltal képesek a munkakörében meghatározott feladatok önálló végzésére.
 • A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, probléma felismerés problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel.

 • a közigazgatási rendszerszemlélet ismeretében rendészetigazgatási és migrációs igazgatási tevékenység ellátására a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre;
 • a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás alapfogalmainak és alapelveinek gyakorlati alkalmazására;
 • a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, civil biztonsági szféra felépítésének, működésének és munkamódszereinek ismeretében szolgálati, illetve hatósági jogalkalmazói feladatainak eredményes ellátására;
 • a humánerőforrás-gazdálkodás és a gazdálkodás alapelveinek gyakorlati megvalósítására;
 • a hazai és a nemzetközi rendészeti és migrációs együttműködésben való részvételre;
 • az informatikai alkalmazások (ügyviteli, ügyfeldolgozó) és a speciális technikai eszközök alkalmazására;
 • a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, valamint és a civil biztonsági szervezetek speciális szakmai, erkölcsi elvárásainak és fizikai követelményeinek teljesítésére;

 • a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás területén hatósági jogalkalmazói és szolgáltatói tevékenység ellátására;
 • rendészeti igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és végzésére, helyi és azonos jogállású szervek rendészeti szolgálati tevékenységének és működésének vezetésére;
 • a civil biztonsági szervezetek tevékenységének megszervezésére, irányítására, középvezetői, illetve a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően felsőbb vezetői munkakörök betöltésére;
 • a migrációs feladatkört ellátó szerveknél megfelelő szakmai tapasztalat és gyakorlat megszerzését követően vezetői munkakörök betöltésére.

 • rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer,
 • hadelmélet és katonai műveletek,
 • biztonsági tanulmányok,
 • alkotmányjog,
 • az állam szervezete,
 • katasztrófavédelmi igazgatás,
 • közszolgálati életpályák,
 • nemzetbiztonsági tanulmányok,
 • közigazgatási funkciók működése,
 • általános politológia,
 • általános szociológia,
 • vezetés- és szervezés elmélet,
 • közszolgálati logisztika,
 • közpénzügyek és államháztartástan,
 • közös közszolgálati gyakorlat.

 • bűnügyi ismeretek modul (kriminalisztika, kriminológia),
 • jogtudományi ismeretek modul (büntetőeljárási jog, büntetőjog, közigazgatási jog, idegenjog, polgári jog),
 • rendészeti különös ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális képességek, önvédelmi ismeretek),
 • rendészeti igazgatási modul,
 • informatikai modul (informatika, robotzsaru),
 • szakigazgatási modul (igazgatásrendészeti-, közlekedésrendészeti-, közrendvédelmi-, határrendészeti- rendőri ismeretek),
 • nemzetközi és EU jogi modul,
 • humánmenedzsment modul (pszichológia),
 • kommunikációs modul (rendészeti kommunikáció, szakmai idegen nyelv).

 • belügyi alapmodul,
 • biztonsági,
 • büntetés-végrehajtási,
 • határrendészeti,
 • igazgatásrendészeti,
 • közlekedésrendészeti,
 • közrendvédelmi,
 • migrációs,
 • vám- és jövedéki igazgatási szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.

Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

Felvételi feltételek

Szak megnevezéseNappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Rendészeti igazgatási (biztonsági)

(támogatott)

(6 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: közszolgálati ösztöndíjas

Magánbiztonsági vállalkozásoknak, önkormányzati rendészeti szervek számára képez.

Levelező munkarendben
nem indul

Rendészeti igazgatási (biztonsági)

(önköltséges)

(6 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: önköltséges

Magánbiztonsági vállalkozásoknak, önkormányzati rendészeti szervek számára képez.

 • biztonsági őri, vagy azzal egyenértékű OKJ-s végzettség

Jogállása: önköltséges

Rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási)

(6 félév)

 • csak a büntetés-végrehajtás hivatásos állományából pályázható
 • 1 év szolgálati idő
 • büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsga
 • BVOP országos parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

 • csak a büntetés-végrehajtás állományából pályázható
 • 1 év szolgálati idő
 • büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsga

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (határrendészeti)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul

 • csak a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (igazgatásrendészeti)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul

 • csak a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (közlekedésrendészeti)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul

 • csak a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (közrendvédelmi)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul

 • csak a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (migrációs)

(6 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga

Jogállás: rendészeti ösztöndíjas

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal számára képez.

 • legalább 1 éves közszolgálati jogviszony vagy OKJ-s migrációs végzettség

Jogállás: közszolgálati ösztöndíjas

Rendészeti igazgatási (vám- és jövedéki igazgatási)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul
 • csak a NAV hivatásos állományából pályázható
 • legalább 3 éves szolgálati idő
 • alapfokú szaktanfolyami végzettség
 • vezetői támogató javaslat

Jogállás: kettős jogállású

 

Csatolandó dokumentumok

Szak megnevezéseNappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Rendészeti igazgatási (biztonsági)

(támogatott és önköltséges is)

(6 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • I. fokú munkaköri alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

 

 • biztonsági őri, vagy azzal egyenértékű OKJ-s végzettség fénymásolata
Rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási)

(6 félév)

 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját tartalmazó munkáltatói igazolás
 • szaktanfolyami vizsga fénymásolata
 • BVOP országos parancsnok támogató nyilatkozat
 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját tartalmazó munkáltatói igazolás
 • szaktanfolyami vizsga fénymásolata
Rendészeti igazgatási (határrendészeti)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul
 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját tartalmazó munkáltatói igazolás
 • rendőr szakképzettségről (OKJ rendőr végzettség) szóló bizonyítvány fénymásolata
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata
Rendészeti igazgatási (igazgatásrendészeti)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul
 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját tartalmazó munkáltatói igazolás
 • rendőr szakképzettségről (OKJ rendőr végzettség) szóló bizonyítvány fénymásolata
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata
Rendészeti igazgatási (közlekedésrendészeti)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul
 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját tartalmazó munkáltatói igazolás
 • rendőr szakképzettségről (OKJ rendőr végzettség) szóló bizonyítvány fénymásolata
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata
Rendészeti igazgatási (közrendvédelmi)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul
 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját tartalmazó munkáltatói igazolás
 • rendőr szakképzettségről (OKJ rendőr végzettség) szóló bizonyítvány fénymásolata
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata
Rendészeti igazgatási (migrációs)

(6 féléves)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát igazoló okirat fénymásolata
 • nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a képzés befejezése után az ország bármely területén elhelyezhetik munkavégzés céljából
 • munkáltatói igazolás a legalább 1 éves közszolgálati jogviszony igazolására vagy
 • OKJ migrációs bizonyítvány fénymásolat
Rendészeti igazgatási (vám- és jövedéki igazgatási)

(6 féléves)

Nappali munkarendben
nem indul
 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját, valamint a feltételekben meghatározott területeken eltöltött szolgálati időt tartalmazó munkáltatói igazolás
 • az előírt szaktanfolyami végzettségről szóló bizonyítvány fénymásolata
 • vezetői támogató javaslat