A bűnügyi igazgatási szak 2018-tól kezdve csak a levelező munkarenden kerül meghirdetésre. A képzésekre csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományából lehet jelentkezni. A polgári pályázók számára a 8 féléves bűnügyi alapképzési szak nyújt ilyen jellegű képzést.

A bűnügyi igazgatási képzés a katonai, közigazgatási, rendészeti képzési terület alapszakja. A végzettek bűncselekmények nyomozói munkáját végzik, beleértve a nyomozások szervezését, az adatgyűjtés, a felderítés és bizonyítás megtervezését és a mindehhez szükséges irányítási tevékenységeket. Az alapszakon szerzett ismeretek jelentős része tehát a nyomozási eljárásokra vonatkozik, de a jelölteknek emellett szükségük van alapos kriminalisztikai ismeretekre is, hisz munkájuk a bűncselekményekkel, bűnelkövetéssel kapcsolatos. Természetesen a tevékenységükre, működési területükre vonatkozó jogszabályok ismerete is elengedhetetlen a munkához. Meg kell felelniük mindazon egészségügyi, pszichikai, fizikai, kondicionális elvárásoknak, amely a rendvédelmi szerveknél ellátandó szolgálathoz szükségesek. A szakirányokat alapvetően az különbözteti meg egymástól, hogy a bűnügyi nyomozás mely területre terjed ki.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
 • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 33 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 108 kredit Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 • A bűnügyi nyomozói szakirány esetében a kriminalisztikai ismeretek dominálnak, hiszen az itt végzettek bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és bizonyításával foglalkoznak. Ehhez szükséges a bűnügyi szolgálati és más rendőri szolgálatok, valamint a bűnüldözési feladatok teljesítéséhez bevonható társ-rendvédelmi szervek és társadalmi erők közötti együttműködés lehetőségeiben való tájékozottság. A szakképesítés birtokában, néhány éves gyakorlati tapasztalatot szerzett tisztek vezetői beosztásba kerülnek, ahol felderítő- vagy nyomozócsoportok munkáját irányítják, illetve egy-egy szakterületen felelősek lesznek a bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatok ellátásáért. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • A bűnügyi hírszerző szakirányon folyó képzés célja olyan bűnügyi szakemberek képzése, akik ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó szabályozókat. Birtokában vannak azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteknek – különösen a humán információszerzés területén –, amelyek alkalmazásával képesek a büntetőeljárások megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére. A képzésre csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományában bűnügyi szakterületen dolgozók jelentkezhetnek.
 • A gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett hallgatók olyan rendvédelmi szakemberek lesznek, akik képesek az egyes gazdasági bűncselekmények felismerésére, azok jogi minősítésére, illetve önálló felderítésére. Fontos, hogy a végzettek rendelkezzenek az eredményes megelőzéshez, felderítéshez szükséges széles körű közgazdasági, pénzügyi és számviteli, valamint jogi és kriminalisztikai ismeretekkel. Feladatuk jogalkalmazóként az igazság szolgálatába szegődni a társ-rendvédelmi szervek, társadalmi erők segítségével, a gazdasági bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében. Munkájuk speciális bűnügyi nyomozói tevékenységnek tekinthető. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • A pénzügyi nyomozó szakirányt választók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó (például jövedéki, adójogi, vámtarifa-) ismereteket szereznek. Ezek a szakemberek teljesítik a Magyarország EU-társulási szerződéséből a magyar vámigazgatásra háruló nemzetközi elvárások szerinti feladatokat. A végzettek kellő tárgyi tudással rendelkeznek a bűnüldöző munka feladataihoz, és az állam vámpolitikai érdekeit sértő cselekmények gyanúja esetén a megelőzés, felderítés, illetve az elkövető felelősségre vonása érdekében hathatós intézkedéseket tudnak tenni. Az alapszakon végzettektől elvárt, hogy rendelkezzenek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal, valamint a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondícionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrségi, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekre, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 • a bűnügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munkát tud végezni;
 • a bűnügyi hírszerző szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteknek – különösen a humán információszerzés területén -, amelyek alkalmazásával képes a büntető eljárások megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére;
 • a gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati, valamint pénzügyi és gazdasági jogi ismereteknek, amelyek alkalmazásával a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkát tud végezni;
 • a pénzügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális jövedéki, adójogi, gazdaságvédelmi, valamint vám és vámeljárás jogi, Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai (NCTS, CDPS, Robotzsaru, TADLEK rendszerek) ismereteknek, illetve bűnügyi szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával képes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények vizsgálatára.

 • a bűnügyi igazgatás alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására;
 • a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében szolgálati feladatainak eredményes ellátására;
 • bűncselekményfajták elkövetési formáival, eszközeivel, módjaival kapcsolatban megszerzett ismeretek birtokában az elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására;
 • a nyomozási cselekményekre és intézkedésekre vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására;
 • krimináltechnikai eszközök alkalmazására;
 • az elvárt normáknak megfelelő szintű nemzetközi együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre;
 • a rendőrségi ügyviteli, ügyfeldolgozó szoftverek, informatikai eszközök használatára;
 • a bűnüldözéshez szükséges adatgyűjtés megszervezésére és az adatok felhasználására;

 • felderítő és vizsgálati munka végzésére;
 • a bűnügyi igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és végzésére.

 • rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer,
 • hadelmélet és katonai műveletek,
 • biztonsági tanulmányok,
 • alkotmányjog,
 • az állam szervezete,
 • katasztrófavédelmi igazgatás,
 • közszolgálati életpályák,
 • nemzetbiztonsági tanulmányok,
 • közigazgatási funkciók működése,
 • általános politológia,
 • általános szociológia,
 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • közszolgálati logisztika,
 • közpénzügyek és államháztartástan,
 • közös közszolgálati gyakorlat.

 • belügyi alapmodul,
 • bűnügyi ismeretek modul (kriminológia, kriminalisztika),
 • jogtudományi ismeretek modul (büntetőjog, büntetőeljárás jog, emberi jog, közigazgatási jog, idegen jog, polgári jog),
 • rendészeti különös ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális képességek, önvédelmi ismeretek),informatikai modul (informatika, robotzsaru),
 • nemzetközi és EU jogi modul,
 • humánmenedzsment modul,
 • kommunikációs modul (rendészeti kommunikáció, szakmai idegen nyelv).

Differenciált szakmai ismeretek: 33-37 kredit

 • bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök

Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Jelentkezési feltételek

Szak megnevezéseNappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Bűnügyi igazgatási (bűnügyi hírszerző)

(6 féléves)

Nappali munkarendben nem indul

 • a rendvédelmi szervek hivatásos állományból pályázható
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés
 • 3 év bűnügyi területen szerzett gyakorlat
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata

Jogállás: kettős jogállású

Bűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó)

(6 féléves)

Nappali munkarendben nem indul

 • a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Bűnügyi igazgatási (gazdaságvédelmi nyomozó)

(6 féléves)

Nappali munkarendben nem indul

 • a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Bűnügyi igazgatási (pénzügyi nyomozó)

(6 féléves)

Nappali munkarendben nem indul
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományából pályázható
 • legalább 3 éves szolgálati idő
 • a szolgálati időből legalább 2 év bűnügyi/nyomozati/szabálysértési/rendészeti szakterületen töltött el
 • alapfokú szaktanfolyami végzettség
 • vezetői támogató javaslat

Jogállás: kettős jogállású

 

Csatolandó dokumentumok

Szak megnevezéseNappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Bűnügyi igazgatási (bűnügyi hírszerző)

(6 féléves)

Nappali munkarendben nem indul

 • hivatásos szolgálati jogviszonyt igazoló, szolgálati időt, bűnügyi szakterületen eltöltött időt tartalmazó munkáltatói igazolás
 • nemzetbiztonsági ellenőrzöttségről szóló igazolás
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata
Bűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó)

(6 féléves)

Nappali munkarendben nem indul

 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját tartalmazó munkáltatói igazolás
 • rendőr szakképzettségről (OKJ rendőr végzettség) szóló bizonyítvány fénymásolata
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata
Bűnügyi igazgatási (gazdaságvédelmi nyomozó)

(6 féléves)

Nappali munkarendben nem indul

 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját tartalmazó munkáltatói igazolás
 • rendőr szakképzettségről (OKJ rendőr végzettség) szóló bizonyítvány fénymásolata
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozata
Bűnügyi igazgatási (pénzügyi nyomozó)

(6 féléves)

Nappali munkarendben nem indul
 • szolgálati hely által kiállított, hivatásos szolgálati viszony kezdő időpontját, valamint a feltételekben meghatározott területeken eltöltött szolgálati időt tartalmazó munkáltatói igazolás
 • az előírt szaktanfolyami végzettségről szóló bizonyítvány fénymásolata
 • vezetői támogató javaslat