1. Mivel foglalkozik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat?

Egyetemi szinten a Hallgatói Önkormányzat elsődleges célja és kiemelkedő fontosságú feladata az érdekképviselet. Az egyetem minden fontos döntéshozó és véleményező testületének – mint például a Szenátus és a Kari Tanács, valamint a hallgatók ügyeivel foglalkozó bizottságok (Hallgatói Tanulmányi-, Vizsga- és Szociális Ügyek Bizottsága, Hallgatói Jogorvoslati Bizottság) – munkájában mind aktív részt vállalnak a hallgatói képviselők, hogy a döntések a hallgatói érdekek és jogok maximális figyelembevételével szülessenek.

2. Hogyan néz ki az EHÖK szervezeti felépítése?

Egyetemünkön a hallgatói képviselet két szinten szerveződik. Az első szint a kari Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) szintje. Egyetemünkön négy kar működik, így négy kari HÖK létezik. A második szint az egyetemi képviselet. A négy kari HÖK képviselői maguk közül választják meg azokat, akik már egyetemi szinten, mind a négy kar képviseletében járnak el. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely három-három kari képviselőből, valamint az elnökből áll. Az EHÖK élén található az elnök, az ő munkáját segítik a kari HÖK elnöki posztokat is betöltő alelnökök, a titkár valamint a referensek. A kari önkormányzatok változatosak. Minden karnak megvannak a maga sajátosságai, amelyek értelemszerűen más-más kérdésekhez, problémákhoz, de ugyanígy lehetőségekhez vezetnek. Pontosan emiatt, a kari önkormányzatok belső szervezete úgy került kialakításra a hagyományok figyelembevételével, hogy az ott tanuló hallgatótársainknak a legtöbb segítséget tudja nyújtani.

3. Melyek a kari Hallgatói Önkormányzatok legfontosabb feladatai?

Minden felsőfokú intézmény rendelkezik hallgatói önkormányzattal, amely tagjai érdekképviseleti tevékenységük során megoldást találnak a hallgatókat érintő problémákra; hidat képeznek a hallgatók és az egyetemi oktatók között, valamint az egyetem és a kar vezetőségével együtt a döntéshozó szervekben (pl. Kari Tanács, Szenátus) képviselik a hallgatók érdekeit. A hivatalos ügyek intézése mellett a HÖK feladata a közösségépítő programok szervezése is, amelynek elsődleges célja a hallgatók egyetemi éveinek felejthetetlenné tétele.
A HÖK a hallgatókat képviseli, közülük kerülnek ki tagjai és végig a hallgatóság érdekeit tartják szem előtt. A képviselőket a hallgatóság választja meg, bárki indulhat közülük, és azt választhatják meg, akit leginkább alkalmasnak találnak a feladatra.

4. Milyen bizottságok működnek a kari Hallgatói Önkormányzatok mellett, illetve milyen kérdésekkel foglalkoznak?

A bizottsági tagok és a választmány együtt szoros közösséget alkotnak. A bizottságok segítségével bonyolítja le a HÖK a kollégiumi felvételt, a támogatások és ösztöndíjak odaítélését, a rendezvények szervezését, valamint általuk folyamatos kapcsolatban állnak a Tanulmányi Osztállyal.

 

● HÖK Diákjóléti Bizottság

A Diákjóléti Bizottság (DJB) elsődleges feladata a rendszeres szociális támogatás, az alaptámogatás elbírálása, illetve a tanulmányi ösztöndíj forrásainak felosztása. A bizottság tagjai részt vesznek a szakmai gyakorlaton való részvételi támogatás és a külföldi részképzés támogatás pályázatának elosztásában, valamint tartják a kapcsolatot a kari Gazdasági Igazgatósággal és a Pénzügyi – Számviteli Irodával annak érdekében, hogy a hallgatók minél hamarabb készhez kapják a támogatást, biztosítva így az egyetemi életük zavartalan működését.

● HÖK Kollégiumi Bizottság

A Kollégiumi Bizottság (KB) felügyeli a pályáztatást, elkészíti a szobabeosztásokat és igyekszik programokkal színesíteni a hétköznapokat, továbbá célja a kollégisták mindennapjainak megkönnyítése. A Kollégiumi Bizottság együttműködik a kollégium vezetőségével.

● HÖK Tanulmányi Bizottság

A Tanulmányi Bizottság (TB) felel a hallgatók tanulmányaival és az oktatással kapcsolatos ügyek intézéséért és segítéséért. Kapcsolatot tart az oktatók és a hallgatók között, hogy az esetlegesen fellépő problémát a lehető leggyorsabban orvosolják. Folyamatosan együttműködik a Tanulmányi Osztállyal. Becsatornázza a hallgatói véleményeket a karon folyó képzésekbe, a mintatantervek kialakításában pedig jelentős véleményező szereppel bír.

● HÖK Külkapcsolati Bizottság

A Külkapcsolati Bizottság (KKB) elsődleges feladata, hogy a hallgatók számára a külföldi tanulási lehetőségeket elérhetővé tegye, segítse a karon működő Nemzetközi Iroda tevékenységét, és mindemellett kulturális és szabadidős programokat, külföldi kirándulásokat szervezzen. A bizottság célja, hogy nemzetköziséget, multikulturális pillanatokat csempésszen a hallgatók mindennapjaiba. Emellett szorosan együttműködik az egyetem Erasmus Student Network szervezetével is, ezáltal közelebb hozva a hallgatókat az itt tanuló külföldi cserediákokhoz.

● HÖK Rendezvényszervező és Kommunikációs Bizottság

Rendezvényszervező Bizottság: Feladata a kari, esetleg egyetemi események megszervezése és lebonyolítás, valamint az ehhez szükséges pályázatok, cégek támogatásának megszerzése.
Kommunikációs Bizottság: Célja, hogy a hallgatók első kézből értesüljenek minden Egyetemmel kapcsolatos információról, eseményről.

● HÖK PR Bizottság

A PR stáb elsődleges feladata a hallgatók és a Hallgatói Önkormányzat közötti kapcsolattartás. Ennek eszköze a célcsoporttal történő folyamatos kommunikáció, a hallgatói vélemények gyűjtése, igényeinek felmérése (online és offline kérdőív segítségével), a HÖK szervezet és bizottságok tevékenységének átlátható és hiteles kommunikálása a hallgatók felé, valamint egy teljesen új arculat megteremtése. Célja a HÖK felé történő hallgatói bizalom megalapozása annak érdekében, hogy a szervezet az igényeknek megfelelően tudjon működni.