Képzés mindazoknak, akik érdeklődnek a külügyek és a nemzetközi kérdések iránt. A szak tantervét a Külgazdasági és Külügyminisztériummal egyeztetve, a gyakorlati igényekre tekintettel alakítottuk ki, és a szak oktatási és szakmai gyakorlati elemeit a minisztériummal szoros együttműködésben valósítjuk meg. A diplomáciai pályára felkészítő, gyakorlatorientált képzés tematikája igazodik a külügyi igazgatás követelményeihez. Meghatározó szerepet játszik a szak struktúrájában a gazdaságdiplomácia, és hangsúlyosan szerepelnek benne külgazdasági témák, emiatt a hazánkban elérhető hasonló jellegű képzésekhez viszonyítva egyedülálló felkészítést kínál. A szak nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok, valamint Európa-tanulmányok specializációt tartalmaz. A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak versenyképes ismeretek és készségek megszerzésére ad lehetőséget, így azok számára is vonzó lehet, akik nem a közszolgálatban, hanem tudományos pályán vagy versenyszférában, nemzetközi területen képzelik el a jövőjüket.

Szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

Választható specializációk:

 • nemzetközi gazdasági kapcsolatok,
 • regionális és civilizációs tanulmányok,
 • Európa-tanulmányok.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit;
 • Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-75 kredit;
 • Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit;
 • Szabadon választható tárgyakhoz rendelt kreditek minimális értéke: 6 kredit;
 • Diplomamunkához rendelt kreditérték: 8 kredit;
 • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább: 20%.

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti -, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 • nemzetközi kapcsolatok elméleteit,
 • globális gazdasági folyamatokat és elméleti reflexióját,
 • nemzetközi kapcsolatok történeti, jogi, politikai vonatkozásait,
 • az Európai Unió politikáit, illetve jogi, intézményi, gazdasági rendszerét,
 • magyar külpolitika történetét, jelenét,
 • nemzetközi rendszer és a civilizációk viszonyát taglaló elméleteket,
 • regionális és civilizációs tanulmányokat,
 • a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit,
 • szakmai-etikai normákat.
 • a nemzetközi tanulmányok szakterületein önálló elemző munka elvégzésére,
 • a nemzetközi, illetve európai integrációs folyamatok megértésére, előrejelzésére és formálására,
 • nemzetközi gazdasági, politikai jogi szakterületeken döntések előkészítésére és döntések meghozatalára,
 • szakmai-tudományos vitákban való részvételre,
 • integrált ismeretek széles körű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés területén,
 • nemzetközi kapcsolatok építésére,
 • szakterületükön tárgyalások lefolytatására idegen nyelven,
 • diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, újságíróként, illetve az államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként feladatok ellátására.

A nemzetközi politikaelmélet, külpolitikai döntéshozatal, nemzetközi kapcsolatok jogi, történeti, gazdasági aspektusai, magyar külpolitika története, differenciált ismeretek.

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakirányon

 • Fejlődésgazdaságtan
 • Statisztikai elemzés és előrejelzés
 • A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
 • Gazdaságpolitika
 • Nemzetközi menedzsment
 • A kínai gazdaság

Európa-tanulmányok szakirányon

 • Tagállami Európa-politikák
 • Európa narratívák és identitás
 • Az EU aktuális kérdései
 • Európai uniós tárgyalástechnika és szimulációs gyakorlat
 • Közpénzügyek az Európai Unióban
 • EPSO vizsgafelkészítő

Regionális és civilizációs tanulmányok szakirányon

 • Kína-tanulmányok
 • Közel-Kelet és mediterrán tanulmányok
 • Kelet- és Közép-Európa I.
 • Amerika-tanulmányok
 • Balkán-tanulmányok

A szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve és a hallgató szakmai előtanulmányai határozzák meg.
A szakmai gyakorlat időtartama 8 hét.

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak esetében nincs előírt nyelvi bemeneti feltétel.

A mesterfokozat megszerzéséhet legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú és egy középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia
 • jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
 • gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan,
 • politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
 • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A bemenethez teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.

A meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; a gazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekhez tartozó alapképzési szakok.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, pszichológia,
 • jogi-igazgatási ismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
 • gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
 • politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
 • történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges információk elérhetőek a Kar honlapján.