A biztonság- és védelempolitikai mesterképzés alapvető célja az, hogy olyan megalapozott és elmélyített elméleti tudással rendelkező szakembereket képezzen, akik ismereteik birtokában képesek legyenek Magyarország biztonsági és védelmi politikájának megtervezésére és megalkotására. Munkájuk során a védelmi szervezetekben, a központi és a helyi védelmi közigazgatásban szerepet játszó intézményekben tevékenykednek és működtetik ezeket. Képesek a nemzetközi követelményeket is figyelembe venni (NATO, EU), hiszen ismerik, és készség szintjén birtokolják az idegen nyelven történő érintkezés elvárt, hivatalos formáit. A képzés során elsajátítják a veszélyforrások és kockázatok helyes elemzői és értékelési metódusait illetve alkalmassá válnak a döntéshozatali folyamatban való aktív részvételre.

A képzettség magába foglalja a biztonsági és védelmi rendszerek stratégiai tervezését és szervezeteinek hatékony működtetését, a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódást, az ismeretek folyamatos fejlesztését, különböző szakmai feladatok meghatározását az apparátus számára és komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkalmazását. A szakmai ismeretek körébe egyebek mellett a védelmi szervezetek szociológiai kérdései, a katonadiplomácia, a nemzetközi és hadijog, a hadművelet elmélete, a biztonságelméletek, az EU biztonság- és védelempolitikája, valamint a NATO-tanulmányok tartoznak bele.
A mesterfokozat megszerzéséhez a hallgatóknak a szakmai törzsanyag mellett társadalomtudományi alapozó ismereteket is el kell sajátítaniuk a politikatörténet, a hadügy, a pszichológia, a kommunikáció és a térképészet területéről.

Szakképzettség: okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 15-30 kredit
 • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 40-50 kredit
 • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték a diplomamunkával együtt: 45-60 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
 • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit
 • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%
 • biztonságelméletek,
 • biztonsági és védelmi rendszer stratégiai tervezése, értékelése, elemzése,
 • védelmi szervezetek működése,
 • biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali folyamat ismerete,
 • döntési alternatívák kidolgozásához szükséges ismeretek.
 • a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására,
 • az elméleti biztonság- és védelempolitikai ismeretek elemző alkalmazására,
 • a biztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
 • részvételre a biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal folyamataiban,
 • kellő gyakorlat megszerzése után irányító, vezető beosztások betöltésére a védelmi igazgatás központi, illetve regionális intézményeiben,
 • feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára,
 • a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra, ismereteik folyamatos fejlesztésére.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:

 • védelmi szervezetek szociológiai kérdései, katonadiplomácia, nemzetközi és hadijog, hadművelet elmélete, biztonságelméletek, az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, hadászat, nemzetközi biztonsági intézmények, NATO-tanulmányok.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:

 • koalíciós és nemzeti stratégiák, a 21. század biztonsági kihívásai, nemzetközi politikai gazdaságtan, védelmi tervezés, válságkörzetek kutatása;

A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.

A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakra történő felvételhez vagy angol nyelvből szerzett felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy angolból és egy másik idegen nyelvből szerzett, államilag elismert B2 komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megléte szükséges.

Kimeneti követelmény az államilag elismert angol felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány és egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • alapozó ismeretek (15 kredit): politikatudományi ismeretek, nemzetközi jogi és közjogi ismeretek
 • szakmai ismeretek (45 kredit): nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi intézményekre vonatkozó ismeretek, stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak.

A mesterképzésre való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • alapozó ismeretek (15 kredit): politikatudományi ismeretek, nemzetközi jogi és közjogi ismeretek
 • szakmai ismeretek (45 kredit): nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi intézményekre vonatkozó ismeretek, stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.