A képzés elsősorban azoknak szól, akik a nemzetközi közigazgatási térben kívánnak érvényesülni. A szak három féléves mesterképzés, amely a nemzetközi karrierre készülő fiatalokat és a közszolgálatban dolgozókat készíti fel nemzetközi szervezetek és az uniós intézmények, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatás, továbbá a közigazgatási szervek nemzetközi feladatainak magas színvonalú ellátására. A képzésre külföldről is jelentős számban érkeznek hallgatók. Az így létrejövő multikulturális környezet kiváló lehetőséget teremt a kommunikációs képességek fejlesztésére és a jövőbeni szakmai kapcsolatok kiépítésére. A szakon kompetenciaalapú, gyakorlatorientált oktatás folyik, amelyben a hallgatók nem csupán lexikális tudást szereznek, hanem olyan készségeket, képességeket is, amelyeket feladataik elvégzése, napi munkájuk művelése során eredményesen használhatnak.

Szakképzettség : nemzetközi közszolgálati szakértő (Expert in International Public Service)

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

 • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit
 • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-50 kredit
 • A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 24-35 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit
 • Szakmai gyakorlat: 12 kredit
 • A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 30%
 • a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait,
 • az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét,
 • a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit,
 • a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét,
 • a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit,
 • a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét,
 • a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait,
 • a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését,
 • a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit,
 • a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet.
 • a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására,
 • a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára,
 • integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken,
 • a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
 • a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre,
 • az európai és a hazai közpolitikai és kodifikációs folyamatokban való közreműködésre,
 • konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására,
 • végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására.

A már megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

 • közjogi és közigazgatási ismeretek, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok jogi, politikai és gazdasági dimenziói,
 • nemzetközi politikai gazdaságtan,
 • nemzetközi szervezetek.

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:

 • nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellek, döntéshozatali eljárások,
 • európai uniós közpolitika és közjog,
 • regionális tanulmányok, az Európai Unió globális szerepe,
 • biztonsági tanulmányok,
 • magyar külpolitika és külszolgálat,
 • diplomáciai kapcsolatok joga,
 • a rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai,
 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • protokoll és tárgyalástechnika,
 • a diplomáciában elvárt jelentéskészítő munka minőségi feltételei és gyakorlata (magyar és angol nyelven).

Differenciált szakmai ismeretek:

 • biztonságelméletek
 • biztonságpolitikai szempontból jelentős nemzetközi szervezetek
 • az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája
 • a fegyveres erő alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi jogi kérdések
 • nemzetközi és magyar válságkezelés, államépítés és nemzetközi kapcsolatok
 • migráció és biztonság
 • az európai integráció, európai szervezetek
 • az Európai Unió intézményrendszere, jogrendszere és döntéshozatali mechanizmusai
 • az európai integrációs szervezetek hatása a közigazgatásra
 • az európai uniós közigazgatási tér fejlődése (a szabadság, a biztonság és jog térsége)
 • a gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, az Euro
 • az Európai Unió mint globális szereplő.

Szabadon választható tantárgyak:

 • magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdései,
 • kisebbségi jogok és esélyegyenlőség
 • közszolgálati és civil kapcsolatok,
 • politikai erőszakformák,
 • katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése,
 • adó- és vámszervek nemzetközi együttműködése,
 • informatikai biztonság,
 • az Európai Unió gazdaságpolitikai reformja, a gazdasági válságkezelés politikai következményei,
 • a többéves költségvetési keret (MFF) és az Európai Unió éves költségvetése,
 • az Európai Unió agrár-, regionális és támogatáspolitikája,
 • európai uniós pályázati ismeretek,
 • európai uniós versenypolitika, közbeszerzés,
 • európai uniós szakpolitikák (környezetvédelmi, klíma- és energiapolitika),
 • speciális idegen nyelvi képzés (francia, német, spanyol, orosz, kínai, arab és egyéb nyelvek).
 • Továbbá a hallgatók – szabadon választott tárgyként – felvehetik a más szakirányokhoz tartozó tárgyakat is.

A mesterképzési szak harmadik szemeszterében kerül végrehajtásra a 4 hetes szakmai gyakorlat.

Az angol nyelven meghirdetett International Public Service Relations szakon a jelentkezéshez és a felvételhez angol nyelvből felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítványra vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítványra vagy okiratra van szükség.

A szaknak nincs külön idegen nyelvi kimeneti követelménye.

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • politikatudományi ismeretek,
 • nemzetközi jogi és közjogi ismeretek,
 • az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
 • stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek.

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettség.

A mesterképzésre való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • alapozó ismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, közgazdaságtan, makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, társadalomtudományi alapismeretek, pénzügyi ismeretek
 • jogtudományi ismeretek: nemzetközi jogi és közjogi ismeretek, közjogtudomány, alkotmánytan, gazdasági jog, jogtudományi ismeretek, pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek), munkajogi ismeretek
 • politikatudományi ismeretek: politikatudományi ismeretek, politikai gondolkodás, politikatörténet
 • nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek: az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek, EU-szakpolitikák, nemzetközi tanulmányok
 • biztonságpolitikai- és hadtudományi ismeretek: stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek
 • közigazgatási ismeretek: közigazgatástan, igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány- és közigazgatástörténet), általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei), szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra), közszolgálati ismeretek, közgazdasági ismeretek, közigazgatási jog

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet egyéb ismeretkörök befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről.

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvétel feltétele – ha nem a képzési kimeneti követelmények 4. pontja szerinti képzésen végzett –, hogy az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytassa, amihez be kell nyújtania a korábbi felsőfokú tanulmányait igazoló dokumentumokat (oklevél, leckekönyv teljes másolata, elismerendő tárgyak tematikája).

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges információk elérhetőek a Kar honlapján.