A szak célja a közszféra nemzetközi munkatársainak képzése. Az itt tanulók olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyekkel alkalmassá válnak a közszolgálati intézményrendszer nemzetközi kapcsolataiban, különösen az Európai Unió és az európai országok igazgatási szerveivel való együttműködésben nemzetközi ügyintézői, szervezői és kapcsolattartói, a nemzetközi szervezetekben pedig menedzseri feladatok hatékony ellátására. A szakon végzett hallgatók folytathatják tanulmányaikat a NETK mesterképzési szakjain, többek között a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakon; lehetőség nyílik specializációra az NKE szakirányú továbbképzésein, vagy elhelyezkedhetnek az ágazati minisztériumok és háttérintézményeik nemzetközi kapcsolattartással és tervezéssel foglalkozó szervezeti egységeinél.
A szak –kreditbeszámítással– belépést enged az Államtudományi és Közigazgatási Kar államtudományi mesterképzésébe is, amely állami vezetői pályára készít fel és doktori címet ad.

Szakképzettség: nemzetközi közszolgálati menedzser

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 12 kredit

 • a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését,
 • a magyar államszervezet és közigazgatási szervezetrendszer felépítését, feladatait,
 • a nemzetközi közösség közjogi rendszerét, forrásait, elveit, alapvető dokumentumait,
 • az Európai Unió intézményrendszerének történetét, szervezetét, működését, hatásköreit,
 • az Európai Unió jogrendszerének forrásait, elveit, a jogalkotás és a jogérvényesítés folyamatát,
 • az Európai Unió szakpolitikáinak lényegét,
 • a nemzetközi biztonságpolitika intézményeit, prioritásait,
 • a nemzetközi szervezetek és államok kapcsolatrendszerét,
 • a magyar külpolitika rendszerváltás utáni történetét, a magyar diplomácia prioritásait, és a magyar külszolgálat működését,
 • a magyar és a régiós külgazdasági kapcsolatrendszert, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok főbb folyamatait,
 • a nemzetközi tárgyalások, a hivatalos kommunikáció és protokoll jellemzőit a közszolgálatban,
 • más kulturális és politikai régiók karakterét (alapvető országismeret), és interkulturális ismereteket,
 • a közszolgálati életpályák jellemzőit,
 • a magyar államháztartás és költségvetés rendszerét,
 • a közigazgatás információs rendszereit, az állami adatvagyon működését,
 • a közszolgálati szervek együttműködésének gyakorlati kérdéseit,
 • a közigazgatási, közszolgálati szaknyelvet.

 • nemzetközi partnerkapcsolatokból, tagságokból, egyéb szervezeti kapcsolatokból következő kötelességek, feladatok, folyamatok értelmezésére, ezek beépítésére a közszolgálati szervezet döntési folyamataiba,
 • a nemzetközi kapcsolat kezelésében a munkakörből következő feladatok megfelelő képviseletére, a mandátum értelmezésére, a kapcsolat előnyeinek és kockázatainak felismerésére,
 • kormányzati, ágazati és szervezeti szintű stratégiák értelmezésére és végrehajtói szintű érvényesítésére,
 • közigazgatási feladatellátás szervezésére és végrehajtására,
 • hatékony közszolgálati kommunikációra, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására,
 • érdemi feladatellátásra a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,
 • a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,
 • az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,
 • a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,
 • az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően együttműködni és kommunikálni a lakossággal,
 • alapozó ismeretek birtokában nemzetközi közszolgálati mestertanulmányok folytatására.

 • államtani alapismeretek,
 • alkotmányjogi ismeretek,
 • alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,
 • államszervezet, közigazgatási szervezetrendszer,
 • nemzetközi biztonságpolitika,
 • közszolgálati életpályák,
 • államháztartási, költségvetési gazdálkodás,
 • társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,
 • közös közszolgálati gyakorlat,
 • közgazdasági ismeretek,
 • közpénzügyi alapismeretek,
 • rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,
 • hadelmélet és katonai műveletek,
 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • általános politológiai ismeretek.

 • közpolitikai ismeretek,
 • közigazgatástani és szervezési ismeretek,
 • nemzetközi közjogi alapismeretek,
 • az Európai Unió intézményrendszere, az európai integráció története,
 • az Európai Unió jogrendszere és közpolitikái,
 • nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
 • magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,
 • külgazdasági ismeretek, nemzetközi gazdasági kapcsolatok,
 • nemzetközi tárgyalás, kommunikáció, protokoll a közszolgálatban,
 • közigazgatási informatika és információs rendszerismeret.

 • közpolitika-elemzés, statisztika,
 • szociális ellátórendszerek és szakpolitikák,
 • nemzetpolitika
 • regionális tanulmányok
 • nemzetközi üzleti jog alapjai
 • pályázatírási és közbeszerzési alapismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek.

Az oklevél megszerzésének feltétele 10 hét szakmai gyakorlat elvégzése.

A kar által meghirdetett alapképzési szakra egy idegen nyelvből állami vagy államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezők jelentkezhetnek.

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy angol nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges.