A húszéves történetre visszatekintő szak a nemzetközi és hazai biztonságpolitika megértésére és művelésére, a védelmi szektor különböző területeinek működtetésére készíti fel hallgatóinkat. A középpontban a nemzetközi béke és biztonság katonai és nem katonai témakörei állnak. A szak törzsanyagának tárgyai között megtalálhatók a politikatudományi, jogtudományi, hadtudományi és európai integrációs ismeretek, valamint a biztonságpolitika, a nemzeti és nemzetközi biztonság és a katonai stratégia tárgykörei. Az alapszakon végzettek többek között a nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat, vagy elhelyezkedhetnek Magyarország regionális, megyei szintű vagy helyi igazgatási szerveinél, a biztonságpolitika különböző alapfeladatait ellátó munkakörökben. A képzés alapvetően nemzetvédelmi, katonai és biztonsági területeken folyik. A képzés alatt a hallgatók megtanulják, hogyan elemezzék és értékeljék a biztonságpolitikai és védelmi kérdésekben felmerülő szakmai problémákat, hogyan teremtsék meg a szervezeti feltételeket. Elsajátítják a nemzetközi szervezetek válság- és konfliktuskezelésének hatékony módszereit és a felmerülő szituációkban való szerepvállalást. Képessé válnak a védelmi tervezésre és a fegyveres erők államigazgatási, védelmi igazgatási és közigazgatási feladatainak ellátására.

Szakképzettség: nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferens

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

A képzés célja olyan speciális tudással rendelkező nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferensek képzése, akik az alapfokozat és szakképzettségük birtokában elláthatják a védelmi szektor szervezeteinek működtetését, a központi és a helyi közigazgatási intézményekben betölthetnek ilyen jellegű munkakört. A képzésnek további célja Magyarország regionális, megyei szintű, illetve helyi szervezeteinek a polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetbiztonság – részben a nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó – gyakorlati jellegű feladataira alkalmas tudással és készséggel rendelkező szakemberek kibocsátása, valamint, hogy az alapfokozattal rendelkezők kellő ismerettel rendelkezzenek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz alapszak szempontjából fontos kompetenciák:

 • a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;
 • a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern követelményei alkalmazásának képessége;
 • a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának képessége.

 • a biztonság- és védelempolitika területén jelentkező szakmai kérdések elemzésére, értékelésére;
 • a szakterületen a szervezeti feltételek megteremtésére, a szervezési feladatok ellátására;
 • a nemzetközi szervezetek konfliktus- és válságkezelő tevékenységében hatékony szerepvállalásra;
 • a szakreferensi tevékenységhez magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációra;

 • Magyarország biztonság- és védelempolitikájának megvalósulása érdekében védelmi igazgatási feladatok ellátására;
 • a polgári védelem regionális és országos szintű szervezeteiben munkakörök betöltésére;
 • a védelmi tervezés és a Magyar Honvédség államigazgatási, közigazgatási és védelmi igazgatási feladatainak végrehajtására;
 • magas szintű idegen nyelvi ismeretek birtokában Magyarország és a Magyar Honvédség nemzetközi védelmi és válságkezelő feladatainak ellátására;
 • megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben (NATO, Európai Unió) előadói feladatok végrehajtására, a biztonsági és védelmi kérdésekkel összefüggő munkakörök betöltésére.

A politikaelmélet, politikatörténet, magyar külpolitika története, jogi ismeretek, filozófia és kultúrtörténet, közgazdaságtan, szociológia, informatika, környezetvédelem, pedagógia, közkapcsolatok, földrajzi ismeretek, hadtudományi alapismeretek, hadtörténelem, haditechnikai ismeretek, katonai pszichológia, közszolgálati alapismeretek (a közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga);

A stratégia, nemzetközi kapcsolatok elmélete, fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés, békeműveletek, védelmi szervezetek – polgári védelem, nemzeti és nemzetközi biztonság, globális biztonsági kihívások, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet, nemzetközi intézmények, a környező országok katonai stratégiája, a biztonság geográfiai alapjai, diplomáciatörténet, Európa-tanulmányok, rendvédelmi ismeretek, a magyar biztonságpolitika aktuális problémái.

A hallgatók a gyakorlatot az első és a második tanév után végzik, évente átlagosan 4-5 hét (összesen 8-10 hét) időtartamban.

A kar által meghirdetett alapképzési szakra egy idegen nyelvből állami vagy államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezők jelentkezhetnek.

Az alapszintű képzés elvégzésének a feltétele legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú C típusú nyelvvizsga, amiből az egyik angol, vagy angol nyelvből államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga. A rendszeres nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó gyakorlati feladatok ellátása során fontos a stabil nyelvismeret, idegen nyelvi kommunikációs készség fenntartása.