Az alapszakon folyó képzés célja olyan katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi(tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a katasztrófa-, a tűzvédelmi és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó jogszabályokat, szabványokat, eljárásokat és eszközöket. Az itt tanulók megismerik a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati alkalmazásának szabályait. Elsajátítják a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítésének, működésének, munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, azok összefüggéseit és gyakorlati alkalmazásának módszereit. Az első évfolyamos nappali munkarendben tanuló hallgatók a felvételt követően öthetes alapkiképzésen vesznek részt. Ennek során elsajátítják a rendvédelmi szerveknél megkövetelt alaki szabályokat, megismerik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek működését és szervezeti kultúráját. Térítésmentes ellátás mellett a hallgatók vállalják a kötelező kollégiumi elhelyezést és bentlakást.

A képzést a Rendészettudományi Kar hirdeti meg.

A képzés során a hallgatók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

 • katasztrófavédelmi szervező, katasztrófavédelmi műveleti szakirányon
 • katasztrófavédelmi szervező, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon
 • katasztrófavédelmi szervező, iparbiztonsági szakirányon

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit;
 • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 49-53 kredit;
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit;
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit;
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték, beleértve a képzés szemináriumi gyakorlatait is: 90 kredit.

A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, általános politológia, alkotmányjog, katasztrófavédelemi igazgatás, az állam szervezete, közszolgálati életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és működés, általános szociológia; biztonsági tanulmányok; vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat.

Belügyi alapmodul, jogi és államtudományi modul (alkotmányjog, közigazgatási jog), kommunikációs modul (idegen nyelv), rendészeti humánmenedzsment (pszichológia); fizikai felkészítés modul (testnevelés), informatikai modul (szakmai informatikai rendszerek), természettudományi alapozó ismeretek (alkalmazott természettudományi ismeretek), katasztrófavédelmi jogi alapok (katasztrófavédelmi jog és igazgatás; katasztrófavédelmi felelősség rendszere, nemzetközi katasztrófavédelmi jog).

A katasztrófavédelmi műveleti szakirány
Az itt tanuló hallgatók megismerik a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, az ezt meghatározó szabályozásokat és gyakorlati megoldásokat; a katasztrófa-megelőzés, a védekezés és a helyreállítás feladatrendszerének összekapcsolódásait, ezen feladatokban közreműködő közigazgatási szervek tevékenységének összehangolását. Elsajátítják a lakosság katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésével kapcsolatos feladatokat, azok végrehajtásának gyakorlati megoldásait. Betekintést nyernek a katasztrófavédelmi és polgári védelmi hatósági tevékenységbe; a polgári védelmi szervezetek létrehozásának és a működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának szabályaiba. ezen túlmenően megismerik a katasztrófa-elhárításban és a polgári védelemben résztvevő karitatív szervezetekkel való együttműködés alapelveit.

A katasztrófavédelmi műveleti szakirányon végzettek alkalmasak:

 • a katasztrófavédelmi hatósági feladatok végzésére;
 • a polgári védelemmel kapcsolatos tervezési szervezési és koordinációs feladatok ellátására;
 • a lakosság felkészítésével, tájékoztatásával összefüggő tevékenységekre;
 • a védekezési és a helyreállítási munkák koordinálására.

A Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon oktatott szakmai ismeretek:

 • Katasztrófa-megelőzés
 • Polgári védelmi szakismeret
 • Katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszer
 • Katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek
 • Katasztrófák következményeinek felszámolása
 • Katasztrófavédelem finanszírozási rendszer
 • Tűzvédelmi szakismeret
 • Tűzvizsgálattan

Az itt tanuló hallgatók megismerik a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályokban és az azokhoz kapcsolódó irányítási és belső normatívákban foglaltakat. Elsajátítják a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és a tűzvizsgálati feladatokra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét, a tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben alkalmazható felelősségre vonások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait. Betekintést nyernek a tűzoltás, műszaki mentéssel kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív irányító feladatokba, az elsődleges katasztrófa-elhárítási beavatkozásokkal összefüggő tűzoltói tevékenységbe. Megismerik az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint a tűzvédelmi szervezetek működésére, szakmai irányítására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét, a tűzoltásban, műszaki mentésben és az elsődleges katasztrófa-elhárításban a társszervekkel történő együttműködés szabályait.

A Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon végzettek alkalmasak:

 • a tűzvédelmi hatósági tevékenységre, a tűzvizsgálatra;
 • a tűzoltási, műszaki mentési és elsődleges katasztrófa-elhárítási feladatokkal kapcsolatos beosztott vezetői feladatokra;
 • az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, tűzvédelmi szervezetek szakmai irányítására.

A Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon oktatott szakmai ismeretek:

 • Tűzmegelőzési ismeretek
 • Tűzvizsgálattan
 • Tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási ismeretek
 • Tűzoltó technikai ismeretek
 • Katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek
 • Iparbiztonsági szakismeretek
 • Tűzvédelem finanszírozási rendszere

A hallgatók megismerik a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglaltakat, azok gyakorlati alkalmazásának rendszerét. Elsajátítják a veszélyes anyagok különféle szállítási módozataival kapcsolatos jogszabályi és hatósági előírásokat, az ezekre vonatkozó hatósági eljárás rendjét, a kritikus infrastruktúrákkal összefüggő hazai és nemzetközi szabályozásokat, azok működési rendjét meghatározó biztonsági követelményrendszereket.

Az Iparbiztonsági szakirányon végzettek alkalmasak:

 • a veszélyes üzemek létesítésével, működtetésével összefüggő biztonsági feladatok ellátására;
 • a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági tevékenység végzésére;
 • a kritikus infrastruktúrák védelméből adódó feladatok ellátására.

Iparbiztonsági szakirányon oktatott szakmai ismeretek:

 • Iparbiztonságtan
 • Ipari veszélyhelyzetek felszámolása
 • Kritikus infrastruktúrák védelme
 • Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
 • Katasztrófa- és polgári védelmi szakismeret
 • Tűzvédelmi szakismeret
 • Technikai ismeretek
 • Iparbiztonság gazdasági alapjai

A szakirány a katasztrófavédelem számára képez magas szakmai kvalitással és megfelelő értelmiségi attitűddel rendelkező, felsőfokú végzettségű szakembereket. A nappali munkarendes rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban tanulnak, amelyet a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szabályoz.

A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele ösztöndíj szerződést kötő rendvédelmi szervet a jogszabályban és az ösztöndíj szerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés. A tisztjelölti és a hallgatói jogviszony csak együttesen létesíthető és a képzés időtartama alatt mindkettőnek fenn kell állnia. Valamelyik megszűnése a másik jogviszony megszűnését vonja maga után.

A tisztjelölt az ösztöndíj szerződés megkötésével vállalja, hogy rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követően, legalább a rendészeti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesít. A rendvédelmi szerv azt vállalja, hogy a tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja. A tisztjelölt a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományában, tisztjelölti szolgálati beosztásban, az előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot. Szolgálati helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozat, az un. Rendvédelmi Tagozat állományában kerül kijelölésre. A tisztjelöltek szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza.

Nappali és levelező munkarendű állami ösztöndíjjal támogatott tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon:
A katasztrófavédelem szak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány nappali munkarendben folyó alapképzésre csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjai jelentkezhetnek. A jelentkezés további feltétele, hogy a jelentkező rendelkezik alapfokú tűzoltó végzettséggel, és legalább két éves tűzvédelmi szakmai gyakorlattal. A jelentkezéshez rendelkezni kell a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.

A levelező munkarendű, önköltséges iparbiztonsági szakirányon feltételek:
A levelező munkarendben folyó képzésen különös felvételi feltétel a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és a magyarországi állandó lakóhely.

Levelező munkarendű, önköltséges katasztrófavédelmi műveleti szakirányon feltételek:
A levelező munkarendben folyó képzésen különös felvételi feltétel a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és a magyarországi állandó lakóhely.

Levelező munkarendű, állami ösztöndíjjal támogatott tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon a feltételek:
A katasztrófavédelemi alapképzési szak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány levelező munkarendben folyó képzése zártpályás, arra a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjai, valamint az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai jelentkezhetnek. A jelentkezés további feltétele, hogy a jelentkező rendelkezik alapfokú tűzoltó szakmai végzettséggel és legalább három éves tűzvédelmi szakmai gyakorlattal. A katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának a jelentkezéshez rendelkezni kell a BM OKF humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.

A szakmai gyakorlat összesen nyolc hetes gyakorlat, amelyből a szakiránynak megfelelő, a hivatásos katasztrófavédelem, illetőleg a hivatásos tűzoltóság szerveinél végzett gyakorlat négy hét a második félévet követően és két hét, külső, rendészeti, közigazgatási vagy gazdasági szervnél végzett gyakorlat a negyedik félév lezárását követően. További két hét időtartamban a hallgató által választott, a szakdolgozatra való felkészülést szolgáló szakterületen végzett tevékenység.

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.