A szakon olyan szakemberek képzése a cél, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra haditechnikai, és más szaktechnikai eszközeinek üzemeltetésére, az üzemfenntartás vezetésére, valamint az új haditechnikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére, illetve alkalmazására. A választott specializációtól függően képesek alegységparancsnoki- és szaktiszti beosztásokban honi területeken béke-, és minősített időszakban, külföldön többnemzeti béketámogató-, és háborús műveletekben haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére, és irányítására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakképzettség: katonai üzemeltető

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

  • katonai repülőműszaki (képzési hely: Szolnok, HHK Katonai Repülő Intézet)
  • híradó (képzési hely: Budapest, HHK Katonai Üzemeltető Intézet)
  • katonai informatika (képzési hely: Budapest, HHK Katonai Üzemeltető Intézet)
  • rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés (képzési hely: Budapest, HHK Katonai Üzemeltető Intézet)

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

  • Alapozó ismeretek: 91 kredit;
  • Szakmai törzsanyag: 63 kredit;
  • Differenciált szakmai ismeretek (szakdolgozattal együtt): 50 kredit;
  • Szakdolgozat védés: 10 kredit;
  • Szabadon választható tárgyak 12 kredit;

Az első évfolyamra felvett honvédtisztjelölt hallgatók három hónapos (kötelezően bentlakásos) alapkiképzésen vesznek részt Szentendrén, az Altiszti Akadémián. Ennek során közelebbről megismerhetik a katonai hivatás szépségeit és nehézségeit. A tisztjelölt hallgatók a Honvédelmi Minisztérium (HM) által biztosított egyenruhát viselik, és az előírt alaki és formai követelmények szerint élnek. Az alapkiképzés sikeres teljesítését követően a honvédtisztjelöltek az MH Ludovika Zászlóalj kötelékében vesznek részt a katonai laktanyai életben és folytatják tanulmányaikat.

Villamos áramkörök és hálózatok, informatikai ismeretek, szenzortechnikai ismeretek, mechatronikai ismeretek, telekommunikációs ismeretek, repülési ismeretek, rádióelektronikai felderítő- és elektronikai hadviselés ismeretek, rendszertechnika, rendszerüzemeltetés, szakharcászat, szakági rendszerek, típusismeret.

A híradó, a katonai informatika, a katonai repülőműszaki, a repülésirányító, a rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializációkon a kompetenciák kialakításához szükséges ismeretkörök.

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel (három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, valamint angol nyelvből államilag elismert B2 szintű
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik). További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvédtisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére. A jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlatot, a csapatok mindenkori leterheltségének függvényében, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokával együttműködésben, a specializációért felelős tanszék vezetője szervezi meg a szakfelelős által jóváhagyott feladatlap alapján. A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézeti és csapatbázison levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal.

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.