A Magyar Honvédség számára olyan, harcászati szintű katonai logisztikai vezetők (honvédtisztek) képzése történik a szakon, akik a megszerzett általános- és speciális katonai ismeretek birtokában képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére, harcászati szintű logisztikai támogatási (anyagellátási, közlekedési és fenntartási) folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogatási- és háborús műveletekben egyaránt. Mindezeken túl kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, a továbbképző tanfolyamok ismeretanyagával kiegészítve a képzés második ciklusban történő folytatásához. A képzés egésze felkészít a közszolgálati életpályára.

Szakképzettség: katonai logisztikai vezető

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

 • Hadtáp
  Ezen a specializáción végezetten képesek az általános- és specifikus katonai ismereteik és gyakorlati készségeik birtokában az ellátó szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésér, továbbá a katonai gazdálkodás, a hadtápanyag-ellátás tervezésére, szervezésére, vezetésére.
 • Katonai közlekedési
  A katonai közlekedés szakirányon végezettek képesek az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a katonai közlekedési, mozgatási, szállítási feladatok tervezésére, szervezésére és vezetésére. A szállító szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére.
 • Haditechnikai
  Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott specializációnak megfelelő alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban a haditechnikai biztosítás szakirányú feladatai végrehajtásának tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére képesít ez a szakirány.
 • Katonai pénzügyi specializáció
  Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott specializációnak megfelelő katonai pénzügyi vezető beosztásokban – nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófa-elhárítási, béketámogató és háborús műveletekben egyaránt – a különböző gazdasági folyamatok tervezésére, a katonai pénzügy biztosítás számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési és ellenőrzési feladatainak önálló elvégzésére.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 • Alapozó ismeretek 90 kredit;
 • Szakmai törzsanyag 85-103 kredit;
 • Differenciált szakmai anyag 46-60 kredit

Közszolgálati ismeretek, (rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, alkotmányjog, állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati életpályák, közszolgálati gyakorlat, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és működés, általános politológia, általános szociológia, vezetés- és szervezéselmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és államháztartástan, katonai vezetői alapismeretek, természettudományi- és társadalomtudományi alapismeretek (az ismeretkörök tartalmazzák a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát).

szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 61-73 kredit

 • Mechanika, anyagtudomány, békefenntartói alapismeretek, logisztikai támogatás, anyagmozgatás-raktározás szervezése, katonai szállítások alapjai, műszaki alapismeretek, logisztikai szaktechnikai eszközök, védelemgazdaságtan, döntés-előkészítési módszerek; statisztika.

szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 24-30 kredit

 • hadtáp specializáción: államháztartási számvitel, katonai pénzügyek, katonai ellátás-szolgáltatásmenedzsment, szakági ellenőrzés-elemzés, hadtáp szakharcászat;
 • katonai közlekedési specializáción: katonai közlekedési üzemtan, közlekedési hálózatok, közlekedési technika, közlekedési folyamatok szabályozási rendszere, katonai szállító járművek;
 • haditechnikai specializáción: hő- és áramlástani rendszerek, gépelemek, haditechnikai eszközök anyagismerete, műszaki kommunikáció, műhelytechnológiák, karbantartás és javítás szervezése;
 • katonai pénzügyi specializáción: költségvetési számvitel, államháztartási és katonai pénzügyi ismeretek, pénzügyi-gazdasági elemzés.

 • hadtáp specializáción: hadtáp szaktechnikai eszközök, hadtápanyag ismeretek, üzemanyag ellátás, ruházati ellátás, élelmezési ellátás, humán- és térképanyag ellátás, katonai logisztikai informatikai modulok, ellátó alegységek vezetése;
 • katonai közlekedési specializáción: közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása, katonai szállításszervezés, csapatgazdálkodás, szállító alegység vezetése, katonai közlekedési informatika;
 • haditechnikai specializáció: páncélos- és gépjármű-technikai modulon: katonai műveletek páncélos és gépjármű-technikai biztosítása, javító szakalegységek vezetése, rendszerbentartás, belsőégésű motorok, járművek szerkezete;fegyverzettechnikai modulon: katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása, fegyverzettechnikai eszközök rendszerbentartása, fegyverzettechnikai rendszerek, szakalegységek vezetése;
 • katonai pénzügyi specializáción: katonai pénzügyi ellátás, pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, katonai pénzügyi informatika, adózás, a készenléti feladatok pénzügyi biztosítása, katonai illetmények és járandóságok.

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel (három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, valamint angol nyelvből államilag elismert B2 szintű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik). További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvédtisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére. A jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

Az első évfolyamra felvett honvédtisztjelölt hallgatók három hónapos (kötelezően bentlakásos) alapkiképzésen vesznek részt Szentendrén, az Altiszti Akadémián. Ennek során közelebbről megismerhetik a katonai hivatás szépségeit és nehézségeit. A tisztjelölt hallgatók a Honvédelmi Minisztérium (HM) által biztosított egyenruhát viselik, és az előírt alaki és formai követelmények szerint élnek. Az alapkiképzés sikeres teljesítését követően a honvédtisztjelöltek az MH Ludovika Zászlóalj kötelékében vesznek részt a katonai laktanyai életben és folytatják tanulmányaikat.

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlatot, a csapatok mindenkori leterheltségének függvényében, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokával együttműködésben, a specializációért felelős tanszék vezetője szervezi meg a szakfelelős által jóváhagyott feladatlap alapján. A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézeti és csapatbázison levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal.

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.