Ösztöndíjak

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíjat azok a legalább egy lezárt félévvel rendelkező közszolgálati ösztöndíjas – nappali munkarendben tanuló –  rendelkező hallgatók kaphatnak, akik

 • adott félévben legalább 24 kreditet teljesítettek
 • a korrigált kredit-, illetve ösztöndíj-indexük legalább 3,51

A hallgatóknak semmilyen adminisztratív feladatuk nincsen az ösztöndíj igénylésekor.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik

 • közszolgálati ösztöndíjasok
 • teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben vesznek részt
 • tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek az intézményben
 • az utolsó két aktív féléve során legalább 55 kreditet teljesítettek
 • a két félév átlagában legalább 4,31 és tanulmányi félévenként legalább 4,00 tanulmányi átlageredményt értek el (egyszerű tanulmányi átlagként számolva)
 • nincs elmaradt kötelező és kötelezően választható tantárgyuk
 • kimagasló szakmai és közösségi munkát végeznek
 • ellenük nincs folyamatban lévő fegyelmi eljárás, vagy érvényes fegyelmi büntetés

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjról szóló pályázatot a Kar Dékánja írja ki, a hallgatóknak pedig 15 nap áll a rendelkezésükre a pályázatok benyújtásához.

A kiemelt tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból, amennyiben a folyósítás idején teljesíti a tanulmányi ösztöndíj feltételeit. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgató egyidejűleg nem részesülhet kiemelt tanulmányi ösztöndíjban is.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj jogcímen a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett, a tanterv szerint teljesített meglévő tárgyait, illetve következő félévben folytatja tanulmányait. Ösztöndíjat kap a hazai felsőoktatásban résztvevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő. Ezt az ösztöndíjat teljes tanévre lehet elnyerni. Az ösztöndíj elnyerésének további feltételeit és az elbírálás szempontrendszerét a pályázati felhívás tartalmazza.

Az Egyetemi szakmai ösztöndíjra azok a végzős tisztjelöltek, illetve nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemi éveik során kimagasló szakmai és tudományos tevékenységet végeztek, amellyel az Egyetem vagy valamelyik kar, karhoz nem tartozó intézet jó hírnevét öregbítették. Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Egyetemi szakmai ösztöndíjban az önköltséges képzésben részt vevő hallgató is részesülhet.

Hallgatói tudományos ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az a tisztjelölt, illetve nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgató, aki kiemelkedő tudományos tevékenységet végez.

Közösségi ösztöndíjak

Közéleti ösztöndíjra az Egyetem bármely, teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatója pályázhat, aki kiemelt közösségi tevékenységet végez. Közéleti ösztöndíjban az önköltséges képzésben részt vevő hallgató is részesülhet. Az ösztöndíj havonta, a rendelkezésre álló keret összegéig adható.

Szakkollégiumi ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, aki a Kollégiumi Szabályzat mellékletében meghatározott egyetemi szakkollégium tagja (továbbiakban: szakkollégista). Az ösztöndíj odaítélésének feltétele, hogy a szakkollégista a szakkollégium keretei között aktív tudományos és tanulmányi szervező munkát végezzen, továbbá a szakkollégium vezetője a szakkollégistát az ösztöndíj elnyerésére javasolja, és a pályázatában foglaltakat aláírásával igazolja.

Tudományos diákköri ösztöndíjban az Egyetem azon hallgatója részesülhet, akinek aktív tudományos diákköri munkáját a Tudományos Diákköri titkárok javaslata alapján a kari TDK vezető oktatója és a kari tudományos diákkörökért felelős dékánhelyettes elismeri.

Tudományos diákköri ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 1. valamely kari TDK regisztrált, aktív tagja,
 2. Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT) ügyrendjében meghatározott kötelezettségeinek eleget tett.

A Pro Juventute ösztöndíj olyan végzős tisztjelöltek, illetve nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas hallgatók számára alapított díj, akik egyetemi éveik során kimagasló közösségi, illetve szakmai tevékenységet végeztek, s amellyel az Egyetem vagy valamelyik kar, illetve karhoz nem tartozó intézet jó hírnevét öregbítették. Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Pro Juventute ösztöndíjban az önköltséges képzésben részt vevő hallgató is részesülhet.

Az Egyetemi közösségi díjra azok a nem kettős jogállású közszolgálati ösztöndíjas végzős hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemi éveik során kimagasló közösségi tevékenységet végeztek, amellyel az Egyetem vagy valamelyik kar, illetve karhoz nem tartozó intézet jó hírnevét öregbítették. Az ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet. Egyetemi közösségi díjban önköltséges képzésben részt vevő hallgató is részesülhet.

Szociális alapú ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján – az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás.

Az a nappali munkarendben tanuló hallgató, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a pályázat beadásának időpontjában érvényes mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 160 százalékát, kérheti a rendszeres szociális ösztöndíj megállapítását pályázat útján.
Az ösztöndíjra minden félévben újra kell pályázni. A sikeres pályázat feltétele valamennyi szükséges igazolás csatolása.

A pályázathoz minden esetben csatolni kell:

  • a Járási Hivatal/ Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatala által kiállított EREDETI és három hónapnál nem régebbi igazolást – vagy ezzel megegyező tartalmú, jegyző által kiállított okiratot – arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve.
  • Az eltartók jövedelmének a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által történő eredeti igazolását (köztisztviselői, kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszony esetén nem szükséges csak a munkáltatói igazolás).
  • A szülő(k)/eltartó(k) munkáltatója által kiállított eredeti hivatalos igazolást, amely tartalmazza, hogy a szülő/eltartó mióta dolgozik az adott helyen, és tételesen, havi bontásban fel kell tüntetni rajta az utolsó 3 hónapban a szülő/eltartó nettó jövedelmét.

A további szükséges igazolások listáját a hallgatói térítési és juttatási szabályzat tartalmazza, amely megtalálható a https://www.uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer oldalon.

A pályázatokat minden félév elején a meghirdetett időpontokban a Diákjóléti Bizottságnak kell leadni.

A tisztjelölti jogviszonyban álló hallgatók juttatásit speciális jogszabályok határozzák meg.

231. § (1) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a honvéd tisztjelölt havonta ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj a 8. mellékletben meghatározottak szerint alapösztöndíjból, alapösztöndíj-kiegészítésből, a tanulmányi pótlékból, valamint miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint egyéb pótlékokból áll. Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíj elemekre meghatározott szorzószámok és a honvédelmi illetményalap szorzataként kell kiszámolni. Tört időszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés, tanulmányi pótlék összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni. Az ösztöndíjra az illetményfolyósítás, és a visszatartás szabályait megfelelően alkalmazni kell.

… (3) A honvéd tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.

Fontos, hogy ezen juttatásokat nem az egyetem biztosítja!

288. § … (2) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a tisztjelölt havonta ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj a 11. mellékletben meghatározottak szerint alapösztöndíjból, alapösztöndíj-kiegészítésből, a tanulmányi pótlékból, valamint egyéb pótlékokból áll.

(3) Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíjelemekre megállapított szorzószámok és a rendvédelmi illetményalap szorzataként kell kiszámolni. Tört időszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés, a tanulmányi pótlék összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni. Az ösztöndíjra az illetményfolyósítás és a visszatartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az egyes ösztöndíjelemek megállapítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kialakított rendben történik, amelyről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem illetékes szerve havonta tájékoztatja az állományilletékes rendvédelmi szervet. A tájékoztatás és adatszolgáltatás rendjét az együttműködési megállapításban kell rögzíteni.

… (6) A tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kollégiumi elhelyezésre, térítésmentes élelmezési, ruházati ellátásra, tanszertámogatásra, ezen túlmenően egyes költségtérítésre és szociális juttatásokra jogosult.

(7) A tisztjelölt pénzbeli járandóságait a rendvédelmi szerv havonta egy összegben a tisztjelölt által megnevezett fizetési számlára átutalja.