• Az NKE három alkalommal is tart központi nyílt napot a felvételit megelőző időszakban. A pályaválasztás előtt állókat november 24-én és 25-én, valamint január 27-én 10 órától várják a Ludovika Campuson. A központi nyílt napok elsődleges házigazdái az Államtudományi és Közigazgatási, a Rendészettudományi, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok karok, de a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK), a Víztudományi Kar (VTK), valamint a Katasztrófavédelmi Intézet is bemutatkozik az eseményeken. A VTK és a HHK saját otthonában is várja majd a látogatókat. A VTK november 22-én és január 24-én Baján, a HHK a Katasztrófavédelmi Intézettel kiegészülve pedig január 26-án a Hungária krt.-i campusán fogadja a képzések iránt érdeklődőket.

Igen, az NKE is részt vesz a kiállításon, ennek időpontja 2018. január 18-20.

Hivatalosan szak, szakirány vagy munkarend váltására van lehetőség és csak két lezárt félévet követően lehetséges. Kizárólag azonos képzési szintre és a képzési idő alatt egyszer engedélyezhető. További feltétele, hogy a rendes felvételi eljárásban, amiben felvételizett a hallgató, a másik kar által támasztott kritériumoknak és pontszám követelményeknek is meg kell felelni. Szak, szakirány, munkarend váltására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor.

Erre van lehetőség, amennyiben megüresednek a támogatott férőhelyek. Megüresedett támogatott hallgatói létszámkeretre az átsorolását kérő önköltséges hallgatók közül az vehető át, aki az utolsó két bejelentkezett féléve átlagában legalább 18 kreditet szerzett, teljesítette a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 45. § (1) bekezdésében meghatározott tanulmányi átlagot (min:3,00-ás súlyozott tanulmányi átlag) és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató.

Részletesen a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 45.§-a szabályozza: http://uni-nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2015_-xi_-7-tol-1.original.pdf
(Emellett a hallgató csak akkor vehető át, ha esetében teljesülnek a támogatott képzés speciális felvételi feltételeit meghatározó jogszabályban megállapított, az adott támogatott képzésre történő felvétel feltételéül előírt kritériumok.)

A felvételi eljárás során az utólagos dokumentáció Oktatási Hivatal által a Felvételi Tájékoztatóban előírt végső időpontjáig kell meglennie a nyelvvizsgának. Ez általában minden évben július első felére esik és nagyon fontos, hogy addigra a keményfedeles bizonyítványnak kell meglennie, nem elegendő csupán az igazolás a nyelvvizsga letételéről.

Az egyetem egyes képzéseire a felvételi jogszabályokban előírt általános dokumentáción (így pl. érettségi, többletpontokat igazoló dokumentumok) kívül speciális jogszabály alapján előír további dokumentációt a jelentkező részére.

Az RTK képzései esetében a speciális dokumentumokról itt lehet információt szerezni: http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli

A HHK képzései estében a speciális dokumentumokról itt lehet információt szerezni: http://hhk.uni-nke.hu/oktatas/felvetelizoknek-2016/katonai-alapkepzes

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar által hirdetett közigazgatás-szervező alapképzés, mesterképzés, levelező munkarendű közszolgálati ösztöndíjas képzések esetében csatolni az alábbiakat szükséges:

 • az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott képzés esetén a kormányablak ügyintézői tanfolyam elvégzéséről szóló igazolást, valamint a munkáltatói támogató nyilatkozatot az egyetem szerzi be, azt a jelentkezőnek a felsőoktatási jelentkezési kérelemhez csatolnia nem kell;
 • az 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzés esetén a munkáltatói támogató nyilatkozatot és a miniszteri támogató nyilatkozat iránti kérelmet a jelentkezőnek a Kari Tanulmányi Osztály részére kell benyújtania (1118 Budapest, Ménesi út 5., I. em. 119.) egy eredeti, aláírt példányban papír alapon és elektronikusan (martonne.csepregi.aniko@uni-nke.hu) 2017. május 31-ig. A borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyaként meg kell jelölni: “Miniszteri támogató nyilatkozat iránti kérelem a felsőoktatási felvételi eljárásban”.
 • A miniszteri támogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:
  • a munkáltató támogató nyilatkozatát eredeti aláírt példányban,
  • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint elkészített önéletrajzot (az annak 7. pontjában megjelölt mellékletekkel), valamint
  • motivációs levelet.
 • A kérelemnek tartalmaznia kell a jelentkező felvételi azonosítóját. Az egyetem a miniszteri támogatás iránti kérelmet továbbítja a miniszter részére. A miniszter támogatása esetén a támogató nyilatkozatot továbbítja az egyetem részére.
 • Amennyiben a jelentkező a miniszteri támogatás iránti kérelem benyújtását követően a felvételi eljárásban pontra, többletpontra jogosító dokumentumot szerez, azt – az elektronikus felvételi rendszerbe történő feltöltés mellett – haladéktalanul, de legkésőbb az Oktatási Hivatal által előírt végső dokumentációs határidőig továbbítania kell a kari Tanulmányi Osztály részére is egy példányban papír alapon és elektronikusan. A borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyaként meg kell jelölni: “Kiegészítés miniszteri támogató nyilatkozat iránti kérelemhez a felsőoktatási felvételi eljárásban”. Egyéb kiegészítő dokumentum benyújtására a jelentkezőnek nincs lehetősége 2017. május 31-ét követően.

A kettős állampolgárság nem kizáró ok, de az egyiknek mindenképpen magyarnak kell lennie.

Az érettségi vizsga Magyarországon történő átszámítását az Oktatási Hivatal végzi.

A nyelvvizsgáért járó plusz pontokat az alapszakos jelentkezés esetén mindenképpen megkapja a jelentkező. Ezek alapján annak ellenére, hogy egyben bemeneti feltétel is a nyelvvizsga a plusz pontot az alapszakos jelentkezés esetén a felvételi eljárásban meg kell kapnia.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar által hirdetett valamennyi alapképzésen, a Rendészettudományi Kar által nappali munkarendben – nem hivatásos jogviszonyban állók részére – hirdetett képzéseken, valamint az Államtudományi és Közigazgatási Kar által hirdetett államtudományi osztatlan mesterképzésen.

Az intézményi felvételi eljárási díjakat 2018-tól eltörölte az NKE.

Az alkalmassági vizsga pontos időpontjáról a tanulmányi osztály kollégái küldenek pontos tájékoztatást.

A hallgatói jogviszony létesítésének előfeltétele a büntetlen előélet. Amennyiben a felvett státuszú jelentkező a beiratkozásakor ezt három hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági bizonyítvánnyal nem igazolja, az egyetemre nem iratkozhat be, hallgatói jogviszonyt nem létesíthet. Tehát az erkölcsi bizonyítványt a sikeres felvételt követő beiratkozás alkalmával kell elhoznia, és bemutatnia a felvett státuszú jelentkezőnek.

A rendészeti képzés nappali munkarendben történő alapképzésére a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét be nem töltött – a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai esetében 30 évesnél nem idősebb –, cselekvőképes, magyar állampolgársággal és magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy vehető fel.
Ugyanez a felvételi korhatár érvényes a HHK honvédtiszti alapképzéseire is.

Önmagában nem kizáró ok sem a szemüveg, sem pedig a kontaktlencse katasztrófavédelem szakon, viszont létezik egy 0,3-as nyers látóélességi határ, mely fölött már nem alkalmas a jelentkező. Ennek szűrését a lakóhely szerinti illetékes Rendőr Főkapitányság egészségügyi szolgálata végzi.