Finanszírozási formák

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 21/A. §-a alapján a költségviselés formája szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy NKE) képzésében részt vevő lehet

  1. közszolgálati ösztöndíjas hallgató,
  2. önköltség fizetésére nem kötelezett hallgató, aki hivatásos, szerződéses vagy tisztjelölti jogviszonyban áll,
  3. önköltséges hallgató,
  4. rendészeti ösztöndíjas hallgató.

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni az NKE tv-ben foglalt eltérésekkel. A levelező munkarendben tanuló közszolgálati ösztöndíjas hallgatói juttatásra nem jogosult.

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal az egyetem köt ösztöndíjszerződést. A rendészeti képzésben részt vevő tisztjelöltekkel a rendvédelmi szerv köti meg az ösztöndíjszerződést. A rendészeti igazgatási alapképzési szak migrációs szakirányának támogatott képzésben részt vevő hallgatóival az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság köt ösztöndíjszerződést. A honvédtisztjelöltekkel a Magyar Honvédség köt ösztöndíjszerződést.

A közszolgálati ösztöndíjszerződés, az önköltséges képzésre felvettek esetében a hallgatói képzési szerződés aláírása a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele. Az Egyetem által kötendő szerződések szövege megtalálható az alábbi linken:

https://www.uni-nke.hu/oktatas/hallgatoknak/tanulmanyi-informaciok/szerzodesek/ismertetes-a-koltsegviseles-formairol

Jelentkezés és besorolás támogatott, valamint önköltséges képzésre
A felsőoktatási felvételi jelentkezés során a jelentkezőknek meg kell jelölniük, hogy milyen finanszírozási formában szeretnének felsőoktatási tanulmányokat folytatni.
Az adott meghirdetett képzésnél a finanszírozási forma oszlopban az „A” betűjeles képzést kell annak a jelentkezőnek megjelölnie, aki önköltség fizetésére nem kötelezett – hivatásos, szerződéses jogviszonyban álló, tisztjelölti – vagy közszolgálati ösztöndíjasként támogatott képzésre kíván felvételt nyerni. Annak a jelentkezőnek, aki képzése költségeinek viselését vállalja, a „K” betűjeles képzést kell megjelölnie.

  • meghatározott időn – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén – belül köteles megszerezni az adott képzésen az oklevelet;
  • köteles az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa közszolgálati ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni;
  • köteles megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a közszolgálati ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget, ha a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül nem szerzi meg az oklevelet;
  • köteles visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a közszolgálati ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztói ár-növekedés mértékével növelt – összegét a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettségek megszegése esetén.

A közszolgálati ösztöndíj a támogatott képzés költsége.

,hogy a fegyveres szakok hallgatóival történő érintkezés során tiszteletben tartják a rájuk vonatkozó szabályokat;

meghatározott esetekben betartják az egyetem által előírt öltözködési és magatartási előírásokat.

A nappali munkarendes rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban tanulnak, amelyet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szabályoz. A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervet a jogszabályban és az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. A tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.

A tisztjelölti és a hallgatói jogviszony csak együttesen létesíthető és a képzés időtartama alatt mindkettőnek fenn kell állnia. Valamelyik jogviszony megszűnése a másik jogviszony megszűnését vonja maga után.

A tisztjelölt az ösztöndíj szerződés megkötésével vállalja, hogy rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követően, legalább a rendészeti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesít. A rendvédelmi szerv azt vállalja, hogy a tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

    • A tisztjelölt a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományában, tisztjelölti szolgálati beosztásban, az előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot. Szolgálati helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendvédelmi Tagozat állományában kerül kijelölésre.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény értelmében a honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy annak időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és tisztjelölti szolgálati viszonyban áll. A honvéd tisztjelölt tisztjelölti szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet jogszabályban és a felek által kötött ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A honvédtisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a választott tiszti katonai életpályára történő felkészülés.

A honvédtisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, továbbá a honvéd tisztjelölt a hivatásos állományba vételét követően, legalább a honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesít. A honvédelmi szervezet azt vállalja, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.