A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 21/A. §-a alapján a költségviselés formája szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy NKE) képzésében részt vevő lehet

  1. közszolgálati ösztöndíjas hallgató,
  2. önköltség fizetésére nem kötelezett hallgató, aki hivatásos, szerződéses vagy tisztjelölti jogviszonyban áll,
  3. önköltséges hallgató.

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni az NKE tv-ben foglalt eltérésekkel. A levelező munkarendben tanuló közszolgálati ösztöndíjas hallgatói juttatásra nem jogosult.

A közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal az egyetem köt ösztöndíjszerződést. A rendészeti képzésben részt vevő tisztjelöltekkel a rendvédelmi szerv köti meg az ösztöndíjszerződést. A rendészeti igazgatási alapképzési szak migrációs szakirányának támogatott képzésben részt vevő hallgatóival a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (januártól Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) köt ösztöndíjszerződést. A honvédtisztjelöltekkel a Magyar Honvédség köt ösztöndíjszerződést.

A közszolgálati ösztöndíjszerződés, az önköltséges képzésre felvettek esetében a hallgatói képzési szerződés aláírása a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele. Az Egyetem által kötendő szerződések szövege megtalálható az alábbi linken.
http://uni-nke.hu/hallgatoknak/szerzodesek/ismertetes-a-koltsegviseles-formairol
.

Jelentkezés és besorolás támogatott, valamint önköltséges képzésre
A felsőoktatási felvételi jelentkezés során a jelentkezőknek meg kell jelölniük, hogy milyen finanszírozási formában szeretnének felsőoktatási tanulmányokat folytatni.
Az adott meghirdetett képzésnél a finanszírozási forma oszlopban az „A” betűjeles képzést kell annak a jelentkezőnek megjelölnie, aki önköltség fizetésére nem kötelezett – hivatásos, szerződéses jogviszonyban álló, tisztjelölti – vagy közszolgálati ösztöndíjasként támogatott képzésre kíván felvételt nyerni. Annak a jelentkezőnek, aki képzése költségeinek viselését vállalja, a „K” betűjeles képzést kell megjelölnie.

  • meghatározott időn – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén – belül köteles megszerezni az adott képzésen az oklevelet;
  • köteles az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa közszolgálati ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni;
  • köteles megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a közszolgálati ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget, ha a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül nem szerzi meg az oklevelet;
  • köteles visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a közszolgálati ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztói ár-növekedés mértékével növelt – összegét a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettségek megszegése esetén.

A közszolgálati ösztöndíj a támogatott képzés költsége.

  • ,hogy a fegyveres szakok hallgatóival történő érintkezés során tiszteletben tartják a rájuk vonatkozó szabályokat;
  • meghatározott esetekben betartják az egyetem által előírt öltözködési és magatartási előírásokat.

A nappali munkarendes rendészeti képzésben részt vevő hallgatók tisztjelölti jogállásban tanulnak, amelyet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szabályoz. A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot, amelyben őt és a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervet a jogszabályban és az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. A tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.

A tisztjelölti és a hallgatói jogviszony csak együttesen létesíthető és a képzés időtartama alatt mindkettőnek fenn kell állnia. Valamelyik jogviszony megszűnése a másik jogviszony megszűnését vonja maga után.

A tisztjelölt az ösztöndíj szerződés megkötésével vállalja, hogy rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követően, legalább a rendészeti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesít. A rendvédelmi szerv azt vállalja, hogy a tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.

A tisztjelölt a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományában, tisztjelölti szolgálati beosztásban, az előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot. Szolgálati helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozat állományában kerül kijelölésre.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény értelmében a honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy annak időtartama alatt hallgatói jogviszonyban és tisztjelölti szolgálati viszonyban áll. A honvéd tisztjelölt tisztjelölti szolgálati viszonyban teljesít katonai szolgálatot, amelyben mindkét felet jogszabályban és a felek által kötött ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg. A honvédtisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a választott tiszti katonai életpályára történő felkészülés.

A honvédtisztjelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy honvédtiszti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, továbbá a honvéd tisztjelölt a hivatásos állományba vételét követően, legalább a honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban köteles a Honvédségnél szolgálatot teljesíteni. A Magyar Honvédség az ösztöndíjszerződés megkötésével arra vállal kötelezettséget, hogy a honvéd tisztjelölt honvédtiszti tanulmányait támogatja, továbbá hogy a tanulmányait eredményesen befejező honvéd tisztjelölt a Magyar Honvédség hivatásos tiszti állományába kerül felvételre.