Tisztelt Jelentkező!

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint az alkalmasság-vizsgálatnak a honvéd tisztjelöltek vonatkozásában nem képezi részét a fizikai felmérés, a felvételi eljárásban kizárólag az egészségügyi és pszichikai alkalmasság-vizsgálatra kerül sor. A felvételre vonatkozó nyelvi követelményektől valamennyi katonai alapképzési szak esetében eltekintünk.

Amennyiben a jelentkező teljesíti a felvételre, a szolgálati viszony létesítésre jogszabályban előírt egyéb feltételeket, akkor – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 24. §-ában meghatározottaktól eltérően – a jelentkező fizikai alkalmasság-vizsgálat hiányában is felvehető, valamint a jelentkezővel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1a) bekezdésében foglaltaktól eltérően szolgálati viszony létesíthető. A fizikai alkalmassági-vizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül kell végrehajtani.

Az egészségügyi és pszichikai alkalmasság-vizsgálaton alkalmatlannak minősített jelentkezővel honvéd tisztjelölti szolgálati jogviszony vagy hallgatói jogviszony nem létesíthető.

A felvételi eljárás során a pályaalkalmassági orientációs beszélgetésre nem kerül sor. A beszélgetés helyett egy motivációs levelet kell benyújtani.

A motivációs levél tartalmazza a következőket:

  • mi indította el (mi motiválta) a honvédtiszti hivatás irányába?
  • mit tud a választott pályáról?
  • milyen terület(ek) érdekli(k)?
  • mely tulajdonságai lennének fontosak a katonai szolgálat során?
  • melyek a hosszabb távú tervei, életstratégiája?
  • melyek azok a katonai értékek, amelyeket a motivációja szempontjából fontosnak tart?

Formai követelmények: Arial 12-es betűnagyság, szimpla sorköz, maximum két oldal terjedelem.

A motivációs leveleket a dékán által kijelölt bizottság bírálja el.

Kérjük, hogy a motivációs levelet 2020. június 15-ig küldje meg az alábbi e-mail címre: hhk.felveteli@uni-nke.hu

 

Köszönöm, hogy minket választott és a felvételi eljáráshoz sok sikert kívánok!

Dr. Pohl Árpád dandártábornok

dékán