Karrierképzés a közszolgálatban

A képzés a kormányzati karrier magasabb szintjeire készít fel, ezért főként már a közigazgatásban dolgozóknak ajánljuk. Várjuk a közigazgatás-tudományi doktori képzésre készülőket is. A hallgatók az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett jártasságot szereznek a közmenedzsment különböző területein is. Megismerkednek a közigazgatási kommunikáció szervezésével, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenzióival és működési gyakorlatával. Olyan témákban is mélyebb ismeretekre tehetnek szert, mint például a költségvetési jog és az államháztartás működése, a közszolgálati ágazati rendszerek működése, közigazgatási szervezetfejlesztés és -irányítás, az infokommunikációs rendszerek és adatbázisok működtetése. A hazai jogrendszerben való jártasságuk mellett nemzetközi joggal kapcsolatos tanulmányokat is folytathatnak, megismerve az Európai Unió és a magyar közpolitika, közjog kapcsolatát. Mindezen tudás birtokában képesek lesznek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, valamint szakirányú területeken speciális feladatok elvégzésére, továbbá a kormányzati szintű döntések előkészítésére.

A közigazgatási mesterszakot kiemelten ajánljuk az NKE közigazgatás-szervező és nemzetközi igazgatási alapképzésen végzetteknek, valamint a társadalomtudományi és politikatudományi alapképzettséggel rendelkezőknek. A mesterképzéssel párhuzamosan lehetőség van szakirányú továbbképzés elvégzésére is, így a mesterdiploma mellé egy extra szakképesítést is szerezhetnek a hallgatók.

A képzés során a hallgatók három szakirány közül választhatnak:

 • közigazgatás-tudományi szakirány, amely elsősorban egyetemi és kutatói karrierre készít fel
 • közigazgatási vezető szakirány, a vezetői tehetséggondozás programja, amelynek során stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismereteket, szervezetirányítást és vezetői készségeket sajátítanak el a tanulók
 • európai és nemzetközi közigazgatási szakirány, amelynek célja, hogy a tisztviselő kormányzati karrierje során a különböző kiemelt feladatkörökben magas szintű nemzetközi és európai tudásanyaggal rendelkezzen.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező és közigazgatás-szervező alapképzési szak, a közigazgatás-szervező alapképzési szak, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak.

A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a közigazgatási, rendészeti és katonai, továbbá az államtudományi képzési terület alapképzési szakjai.

A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
 • állam- és jogtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
 • általános (köz)igazgatási ismeretek,
 • közpolitikai ismeretek (maximum 10 kredit),
 • szakigazgatási ismeretek (maximum 10 kredit),
 • pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek (maximum 10 kredit),
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek (maximum 10 kredit),
 • menedzsment ismeretek,
 • nemzetközi és európai uniós ismeretek (maximum 10 kredit),
 • kommunikációs ismeretek (maximum 10 kredit),
 • informatikai alapismeretek (maximum 10 kredit),
 • vezetési ismeretek (maximum 10 kredit).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 • Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit
 • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–60 kredit
 • A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányhoz) rendelhető kreditek száma: 30–35 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
 • A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit
 • A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30% a szakmai gyakorlatot is figyelembe véve

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait,
 • a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét,
 • a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát,
 • a kormányzati rendszereket,
 • a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát,
 • a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait,
 • a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét,
 • a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit,
 • a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és működését,
 • a közigazgatás feletti kontrollrendszereket, részleteiben a közigazgatási bíráskodás modelljeit és hazai működését,
 • a közigazgatási szervezetfejlesztés és szervezetirányítás eszközeit,
 • a hatékony információ- és kommunikációmenedzsment, valamint az emberi erőforrás-menedzsment eszközeit.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • stratégiai gondolkodásra, az állami és közigazgatási működés jelenségeinek elemzésére,
 • stratégiai gondolkodásra, az állami és közigazgatási működés jelenségeinek elemzésére,
 • közigazgatási és kormányzati döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására, döntési javaslatok kidolgozásához szükséges probléma- és megoldáselemzésre,
 • irányítói, vezetői, HR szakértői és egyéb végrehajtói feladatkörök ellátására,
 • modern szervezési és kommunikációs technikák alkalmazására,
 • szervezeti folyamatok és rendszerek tervezésére,
 • konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására,
 • informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
 • közszolgáltató szervezetek működési elveinek és rendszerének áttekintésére, elemzésére,
 • jogalkotási, jogalkalmazási, valamint igazgatási feladatok ellátására vagy annak megszervezésére,
 • közszolgálati személyzeti fejlesztési feladatok irányítására és végrehajtására,
 • költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak szervezésére és ellenőrzésére,
 • nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
 • az Európai Unió szerveinél igazgatási feladatok ellátására.

Az alapképzésben megszerzett ismereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

 • közigazgatás-elméleti és közigazgatási jogdogmatikai ismeretek,
 • közigazgatás-tudomány alapjai,
 • állam- és jogelméleti ismeretek,
 • nemzetközi közjogi kapcsolatokra vonatkozó ismeretek,
 • közpolitikai döntéselmélet és jogalkotástani ismeretek,
 • összehasonlító közpolitika és közjog.
 • összehasonlító közigazgatás,
 • költségvetési jogi és államháztartási ismeretek,
 • gazdasági közigazgatási ismeretek,
 • civil jogi ismeretek a közigazgatásban,
 • közigazgatási menedzsment ismeretek,
 • közszolgálati kommunikációs és infokommunikációs ismeretek,
 • hazai és nemzetközi támogatás-menedzsment ismeretek,
 • közszolgálati emberi erőforrás-menedzsment ismeretek, közszolgálati etika és integritás,
 • közigazgatási informatikai ismeretek, ideértve a kibervédelmi ismereteket is,
 • nemzetközi és európai uniós ismeretek.

Közigazgatás-tudományi szakirány

 • az állam társadalomelmélete,
 • közpolitikai elemzés,
 • alkotmányelméleti ismeretek,
 • alkotmánybíráskodás, közjogi bíráskodás,
 • hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet,
 • állami pénzügyek elmélete,
 • kutatáselméleti és kutatás-módszertani ismeretek,
 • publikációs és szerkesztési ismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek.

Közigazgatási vezető szakirány

 • stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismeretek,
 • döntéselmélet és vezetés-elméleti ismeretek,
 • vezetői kommunikáció,
 • vezetői készségek fejlesztése, vezetői személyiségfejlesztés,
 • ágazatirányítás,
 • szervezetirányítás, erőforrás-gazdálkodás,
 • pénzügyi kormányzási ismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek

Európai és nemzetközi közigazgatási szakirány

 • a közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,
 • az európai uniós közigazgatási tér fejlődése,
 • európai uniós jogharmonizációs ismeretek,
 • az európai uniós döntéshozatal, nemzeti és európai uniós kapcsolatok,
 • nemzetközi biztonságpolitika,
 • az emberi jogok nemzetközi védelme,
 • gazdasági integrációs tanulmányok,
 • szaknyelvi ismeretek.

6 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.

A közigazgatás-tudományi szakirányon, valamint a közigazgatási vezető szakirányon a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat szükséges. Az európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon a mesterfokozat megszerzéséhez felsőfokú (C1) komplex közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat szükséges.