Okleveles közgazdászok a közszolgálatban

A gazdaságtudományi képzési területen alapított Közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szak hatékonyan támogatja a közszektor, kiemelten az államháztartás gazdálkodási és pénzügyi-számviteli területek szakember-utánpótlását.

Leendő hallgatóink az okleveles közgazdász szakképzettség birtokában képesek lesznek a közszektor intézményeiben, a központi és a helyi igazgatásban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító szervezetekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására. Megismerik a gazdaság szerveződési szintjeit, a költségvetési gazdálkodást, a közmenedzsmentet, a kormányzást, a társadalmi-közpolitikai problémákat és megoldási alternatíváikat, az európai integrációt, valamint az erőforrás-felhasználást érintő témaköröket.

A Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak karrierképzés, amely megfelelő mesterképzési opciót kínál a közigazgatásban dolgozók és az NKE alapképzésein végzettek számára is. A mesterszak alapját elsősorban az alapszakokon folytatott közgazdasági és közmenedzsmenthez tartozó oktatás jelenti, így a képzésre főként az államtudományi, a gazdaságtudományi és a társadalomtudományi képzési területek alapképzésein végzettséggel rendelkezőket várjuk.

A közgazdasági és közpolitikai tananyag oktatásában az Államtudományi és Közigazgatási Kar oktatói mellett a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatói is aktívan közreműködnek.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani, gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek területről 40 kredit,
 • szakspecifikus ismeretek (közszolgálati intézmények, kormányzati szintek gazdálkodása, irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, közjogi, társadalompolitikai ismeretek) területéről 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 • Alapozó ismeretek: 30 kredit,
 • Szakmai törzsanyag: 35 kredit,
 • Differenciált szakmai ismeretek: 30 kredit,
 • Szabadon választható tárgyak: 10 kredit,
 • Diplomamunka konzultáció: 15 kredit,
 • Szakmai gyakorlat: 6 hét szakmai gyakorlat (kritériumkövetelmény – 0 kredit).

Közgazdálkodás és közpolitika szakon a közgazdász

Tudása:

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a közszektor működésének leírását és megértését elősegítő, közgazdaságtani alapú, inter- és transzdiszciplináris elméletek és fogalmi keretek összefüggéseit.
 • Ismeri a közszektor gazdaságtanának fogalmait és azok összefüggéseit, a közpolitika alakításának és megvalósításának elveit és gyakorlatát, az alkotmányos társadalmi értékek és normák érvényre juttatásának (a közjót előmozdító közpolitikának) konfliktusos természetét.
 • Ismeri a többszintű kormányzás fontosabb szintjein (helyi-területi, nemzetállami, európai uniós) megvalósuló kormányzás intézményrendszerét, működését és közpolitikáit.
 • Tisztában van közcélú szervezetek szervezésére, működtetésére, irányításra vonatkozó elvekkel és módszerekkel.
 • Ismeri a gazdasági, szervezeti, politikai és az emberi erőforrások felhasználásának elveit és gyakorlati módszereit.
 • Ismeri a költségvetési gazdálkodás és közintézményi menedzsment fogalmait és azok összefüggéseit. Ismeri a gazdálkodásra ható tényezőket és e tényezők befolyásolására használatos módszereket.
 • Ismeri a komplex társadalmi-közpolitikai problémák és megoldási alternatíváik elemzéséhez alkalmazható módszertani eszköztár (különösen a sokváltozós statisztikai elemzések, döntésorientált elemzési technikák, összehasonlító esettanulmány) fontosabb elemeit.
 • Tisztában van tudásának korlátaival, az élethosszig tartó folyamatos tanulás szükségességével.

 

Képességei:

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkció ellátására, összetett gazdálkodási folyamatok tervezésére, irányítására, erőforrásokkal történő gazdálkodásra.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes magyar és idegen nyelven közgazdálkodási és közpolitikai elméleti és ténybeli források feltárására, szakterületének, a szakterület szerint releváns kapcsolódó tudományoknak a szakmai közleményeinek követésére.
 • Képes komplex társadalmi, közpolitikai problémák elemzésére, azok megoldására irányuló stratégiák kialakítására, a végrehajtás megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági szereplők számára szakmai tanácsadásra.
 • Képes a közgazdálkodási és közpolitikai elemzési, döntés-előkészítési munka során komplex statisztikai elemzési, modellezési, összehasonlító intézményi elemzési, valamint esettanulmány alapú eljárások sikeres alkalmazására.
 • Képes a hazai és az európai uniós fejlesztési politikák megvalósításában való közreműködésre, a közcélú szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására.
 • Képes a társadalmi értékek érvényre jutásának és az értékátváltásoknak föltárására, explicit bemutatására, továbbá az ellentétes érintettségből fakadó konfliktusos helyzetek megértésére és kreatív kezelésére.
 • Képes a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatás-módszertani, információtechnikai ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására.
 • Képes a közgazdasági, jogi, politikatudományi, szociológiai ismeretanyagát valóságos közpolitikai problémák és megoldások (javaslatok) elemzésében hasznosítani

Az alapozó ismeretek terén:

 • a kormányzás és a szakpolitikák rendszerére vonatkozó ismeretek
 • közpénzügyi és államháztartási ismeretek
 • közgazdaságtan
 • közpolitika-elemzési ismeretek
 • összehasonlító közszolgálati jog
 • közösségi gazdaságtan
 • kvantitatív hatáselemzés
 • matematikai alapok
 • matematikai statisztikai ismeretek

A szakmai törzsanyag terén:

 • gazdaságpolitikai ismeretek
 • a közpolitika folyamatára és intézményeire vonatkozó ismeretek
 • politika és etika
 • közszolgálatimenedzsment-ismeretek
 • adózási és adóigazgatási ismeretek
 • információmenedzsment-ismeretek a közigazgatás vonatkozásában
 • közbeszerzési ismeretek
 • kvantitatív hatáselemzési ismeretek

A differenciált szakmai ismeretek terén:

 • a versenyjogra és az állami támogatásokra vonatkozó ismeretek
 • komplex gazdasági elemzési ismeretek
 • államháztartási számviteli ismeretek
 • projektmenedzsment-ismeretek
 • vagyongazdálkodási ismeretek
 • közpénzügyi ellenőrzési és controlling-ismeretek

A közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szakon tanuló hallgató számára 6 hét szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. Szakmai gyakorlatként csak olyan szervnél eltöltött gyakorlati idő fogadható el, amely szorosan kötődik a hallgató képzéséhez.

A diploma megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.