A „jó kormányzás” alakítása

A képzés a kormányzati karrier magasabb szintjeire készít fel. A hallgatók az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett jártasságot szereznek a közmenedzsment különböző területein is. Megismerkednek a közigazgatási kommunikáció szervezésével, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenzióival és működési gyakorlatával. Olyan témákban is mélyebb ismeretekre tehetnek szert, mint például a költségvetési jog és az államháztartás működése, a közszolgálati ágazati rendszerek működése, közigazgatási szervezetfejlesztés és irányítás, az infokommunikációs rendszerek és adatbázisok működtetése. A hazai jogrendszerben való jártasságuk mellett nemzetközi joggal kapcsolatos tanulmányokat is folytathatnak, megismerve az Európai Unió és a magyar közpolitika, közjog kapcsolatát. Mindezen tudás birtokában képesek lesznek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, valamint szakirányú területeken speciális feladatok elvégzésére, továbbá a kormányzati szintű döntések előkészítésére.
A szakon végzett hallgatóink elhelyezkedési aránya megközelíti a 100%-ot. A közigazgatási mesterszakot kiemelten ajánljuk az NKE közigazgatási és nemzetközi igazgatási alapképzésen végzetteknek, valamint a társadalomtudományi és politika tudományi alapképzettséggel rendelkezőknek. A mesterképzéssel párhuzamosan lehetőség van szakirányú továbbképzése elvégzésre is, így a mester diploma mellé egy extra szakképesítést is szerezhetnek a hallgatók.

A képzés során a hallgatók három szakirány közül választhatnak:
• közigazgatás-tudományi szakirány, amely elsősorban egyetemi és kutatói karrierre készít fel
• közigazgatási vezető szakirány, a vezetői tehetséggondozás programja, amelynek során stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismereteket, szervezetirányítást és vezetői készségeket sajátítanak el a tanulók
• európai és nemzetközi közigazgatási szakirány, amelynek célja, hogy a tisztviselő kormányzati karrierje során a különböző kiemelt feladatkörökben magas szintű nemzetközi és európai tudásanyaggal rendelkezzen.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező és közigazgatás-szervező alapképzési szak, a közigazgatás-szervező alapképzési szak, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak.
A bemenethez a meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a közigazgatási, rendészeti és katonai, továbbá az államtudományi képzési terület alapképzési szakjai.
A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:
• társadalomtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
• állam- és jogtudományi ismeretek (maximum 10 kredit),
• általános (köz)igazgatási ismeretek,
• közpolitikai ismeretek (maximum 10 kredit),
• szakigazgatási ismeretek (maximum 10 kredit),
• pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek (maximum 10 kredit),
• közszolgálati és munkajogi ismeretek (maximum 10 kredit),
• menedzsment ismeretek,
• nemzetközi és európai uniós ismeretek (maximum 10 kredit),
• kommunikációs ismeretek (maximum 10 kredit),
• informatikai alapismeretek (maximum 10 kredit),
• vezetési ismeretek (maximum 10 kredit).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

• Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15–25 kredit
• A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–60 kredit
• A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányhoz) rendelhető kreditek száma: 30–35 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit
• A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit
• A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30% a szakmai gyakorlatot is figyelembe véve

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
• a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait,
• a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét,
• a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát,
• a kormányzati rendszereket,
• a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát,
• a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait,
• a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét,
• a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit,
• a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és működését,
• a közigazgatás feletti kontrollrendszereket, részleteiben a közigazgatási bíráskodás modelljeit és hazai működését,
• a közigazgatási szervezetfejlesztés és szervezetirányítás eszközeit,
• a hatékony információ- és kommunikációmenedzsment, valamint az emberi erőforrás-menedzsment eszközeit.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
• stratégiai gondolkodásra, az állami és közigazgatási működés jelenségeinek elemzésére,
• közigazgatási és kormányzati döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására, döntési javaslatok kidolgozásához szükséges probléma- és megoldáselemzésre,
• irányítói, vezetői, HR szakértői és egyéb végrehajtói feladatkörök ellátására,
• modern szervezési és kommunikációs technikák alkalmazására,
• szervezeti folyamatok és rendszerek tervezésére,
• konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására,
• informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,
• közszolgáltató szervezetek működési elveinek és rendszerének áttekintésére, elemzésére,
• jogalkotási, jogalkalmazási, valamint igazgatási feladatok ellátására vagy annak megszervezésére,
• közszolgálati személyzeti fejlesztési feladatok irányítására és végrehajtására,
• költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak szervezésére és ellenőrzésére,
• nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
• az Európai Unió szerveinél igazgatási feladatok ellátására.

Az alapképzésben megszerzett ismereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:
• közigazgatás-elméleti és közigazgatási jogdogmatikai ismeretek,
• közigazgatás-tudomány alapjai,
• állam- és jogelméleti ismeretek,
• nemzetközi közjogi kapcsolatokra vonatkozó ismeretek,
• közpolitikai döntéselmélet és jogalkotástani ismeretek,
• összehasonlító közpolitika és közjog.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei:
• összehasonlító közigazgatás,
• költségvetési jogi és államháztartási ismeretek,
• gazdasági közigazgatási ismeretek,
• civil jogi ismeretek a közigazgatásban,
• közigazgatási menedzsment ismeretek,
• közszolgálati kommunikációs és infokommunikációs ismeretek,
• hazai és nemzetközi támogatás-menedzsment ismeretek,
• közszolgálati emberi erőforrás-menedzsment ismeretek, közszolgálati etika és integritás,
• közigazgatási informatikai ismeretek, ideértve a kibervédelmi ismereteket is,
• nemzetközi és európai uniós ismeretek.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:

Közigazgatás-tudományi szakirány
• az állam társadalomelmélete,
• közpolitikai elemzés,
• alkotmányelméleti ismeretek,
• alkotmánybíráskodás, közjogi bíráskodás,
• hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet,
• állami pénzügyek elmélete,
• kutatáselméleti és kutatás-módszertani ismeretek,
• publikációs és szerkesztési ismeretek,
• szaknyelvi ismeretek.

Közigazgatási vezető szakirány
• stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismeretek,
• döntéselmélet és vezetés-elméleti ismeretek,
• vezetői kommunikáció,
• vezetői készségek fejlesztése, vezetői személyiségfejlesztés,
• ágazatirányítás,
• szervezetirányítás, erőforrás-gazdálkodás,
• pénzügyi kormányzási ismeretek,
• szaknyelvi ismeretek

Európai és nemzetközi közigazgatási szakirány
• a közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,
• az európai uniós közigazgatási tér fejlődése,
• európai uniós jogharmonizációs ismeretek,
• az európai uniós döntéshozatal, nemzeti és európai uniós kapcsolatok,
• nemzetközi biztonságpolitika,
• az emberi jogok nemzetközi védelme,
• gazdasági integrációs tanulmányok,
• szaknyelvi ismeretek.

6 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, okirat vagy legalább középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges