A közösség ügyeinek intézése

A szakon alapvetően kormányzati és közigazgatási karrierre való felkészítés történik. Olyan közigazgatás-szervező szakembereket képzünk, akik elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára. A végzett hallgatók az állami és önkormányzati szektor valamennyi területén el tudnak helyezkedni. A közigazgatás-szervező alapképzés a közigazgatási feladatkörök túlnyomó többségére képesítést ad.

A hallgatók képzésük során elsősorban közigazgatási folyamatok szervezésére, fejlesztésére, hatósági jogalkalmazásra, valamint az alapvető államháztartási feladatokban való részvételre kapnak teljes körű felkészítést. Olyan elméleti, tudományos alapozó (pl. államelméleti, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) ismereteket szereznek, amelyek lehetővé teszik, hogy tanulmányaikat az NKE mesterképzésein folytathassák.

A képzés során a hallgatók a következő szakirányokon szerezhetnek oklevelet:

 • általános igazgatási szakirány
 • nemzetközi közigazgatási szakirány, amelynek célja, hogy emelt szintű nemzetközi és európai tudásanyagot adjon át, amellyel a tisztviselő a kormányzati karrierje során magas szinten tudja a feladatát ellátni
 • adóigazgatási szakirány, amely professzionális adószakértői karrierre készít fel.
 • Az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási területen belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit
 • A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
 • Intézményen kívüli gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 10 kredit

A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a közigazgatásban

 • hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket,
 • közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére,
 • a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre,
 • közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására,
 • közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére,
 • alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok és feladatkataszterek követelményeihez,
 • az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási, pénzügyi) feladatokban történő részvételre,
 • szervezetszabályozási feladat ellátására,
 • szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére,
 • személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre,
 • közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására,
 • hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint
 • a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését.

Az alapfokozat birtokában a közigazgatás-szervezők képesek:

 • érdemi munkát végezni a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél,
 • a demokratikusan választott vezetők – közhatalom gyakorlása során hozott – döntéseinek önálló végrehajtására, igazodva a társadalmi-gazdasági környezet változásaihoz,
 • a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre,
 • az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban működtetett személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására,
 • a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására,
 • az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően együttműködni és kommunikálni a lakossággal,
 • szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közigazgatást közelíteni a polgárokhoz.
 • alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek,
 • államtani alapismeretek,
 • alkotmányjogi ismeretek,
 • társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek,
 • közgazdasági ismeretek,
 • közpolitikai ismeretek,
 • közpénzügyi alapismeretek,
 • nemzetpolitika,
 • közigazgatástani ismeretek,
 • közigazgatás-szervezés,
 • rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer,
 • hadelmélet és katonai műveletek,
 • vezetés- és szervezéselmélet,
 • általános politológiai ismeretek.
 • államszervezet és a közigazgatási szervezetrendszer,
 • közfeladatok és közigazgatási funkciók,
 • közigazgatási földrajz, urbanisztika, önkormányzati ismeretek,
 • a közigazgatás működése és általános közigazgatási jog,
 • közigazgatási eljárások és hatósági eljárásjog,
 • közigazgatási feladatrendszer és szakigazgatási alapismeretek,
 • közszolgálati munkajog, közszolgálati életpályák és humánerőforrás-gazdálkodás,
 • statisztikai ismeretek,
 • polgári jogi alapismeretek,
 • államháztartási, számviteli ismeretek,
 • nemzetközi közjogi és európai uniós alapismeretek,
 • katasztrófavédelmi ismeretek,
 • közigazgatási informatika és információs rendszerismeret,
 • közigazgatási büntetőjog,
 • közszolgálati logisztika,
 • nemzetbiztonsági tanulmányok,
 • közös közszolgálati gyakorlat,
 • integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció.

Általános igazgatási szakon:

 • alapjogvédelem a közszolgálatban,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás),
 • e-közszolgálati ismeretek,
 • emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek,
 • államháztartási ellenőrzési ismeretek,
 • szociálpszichológiai ismeretek,
 • támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek.

Nemzetközi közigazgatási szakirány:

 • nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
 • Európai Unió intézményrendszere és közpolitikái,
 • magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek,
 • Európai Unió jogrendszere,
 • külügyi igazgatási ismeretek,
 • emberi és kisebbségi jogok,
 • regionális tanulmányok,
 • nemzetközi és európai uniós pénzügytani ismeretek,
 • szaknyelvi ismeretek.

Adóigazgatási szakirány:

 • adó- és vámjogi alapismeretek,
 • adóztatási ismeretek, az adóztatás intézményi struktúrája,
 • nemzetközi és EU-s adójogi, adóztatási ismeretek,
 • adóellenőrzési alapismeretek,
 • szankciórendszer, jogorvoslat, jogérvényesítés,
 • szolgáltatás az adóigazgatásban, ügyfélkapcsolati alapismeretek,
 • e-közigazgatás, e-ügyintézés az adóigazgatásban,
 • adatok, adatfelhasználás, adatbiztonság és kockázatelemzés az adóigazgatásban,
 • szaknyelvi ismeretek.

Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálati szakmai gyakorlat elvégzése.

Az általános igazgatási és adóigazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy okirat megszerzése szükséges. A nemzetközi közigazgatási szakirányon az alapfokozat megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat szükséges.