Rendészettudományi Kar

RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Hat féléves nappali és levelező munkarendű képzés

Rendészeti igazgatási alapképzési szak 2017-01-04T14:28:13+00:00

A rendészeti igazgatási alapszakon diplomázók rendészeti igazgatásszervező szakképzettséget szereznek az alábbi szakirányok valamelyikén: biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási. A végzettek jellemzően közrendvédelmi szerveknél látnak el vezetői, irányítói feladatokat. Meg kell felelniük mindazon egészségügyi, pszichikai, fizikai, kondicionális elvárásoknak, amely a rendvédelmi szerveknél ellátandó szolgálathoz szükségesek. A szakirányokat alapvetően az különbözteti meg egymástól, hogy a hallgatók tanulmányaik folytatása során melyik rendvédelmi szerv, vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a civil biztonsági szféra melyik szolgálati ágában végzendő tevékenységre nyernek felkészítést.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 30 kredit
 • A szakirányokhoz rendelhető minimális kreditérték: 42 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 108 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

 • A biztonsági szakirányon végzettek elsősorban a civil személy- és vagyonvédelmi vállalkozások keretében, a természetvédelmi őrség szervezeteinél, a fegyveres biztonsági őrség, illetve a közterület-felügyelet egyes beosztásaiban helyezkedhetnek el. A végzettség nem készít fel a rendészeti szervek hivatásos állományában ellátandó feladatokra.
 • A büntetés-végrehajtási szakirány végzettjei előtt olyan speciális szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok állnak, mint a jogerős büntetésüket töltők őrzése, nevelése, átnevelése, a büntetés letöltése után a társadalomba való zökkenőmentes visszatérésük segítése. A szakirányra kizárólag a Büntetés-végrehajtás állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • A határrendészeti szakirány a rendőrség számára képez olyan szakembereket, akik speciális határrendészeti ismeretekkel rendelkeznek. A rendőrség szervezeti keretében folyó határellenőrzési, határőrizeti, bűnügyi felderítő, határrendészeti igazgatási, idegenrendészeti, menekültügyi, közrendvédelmi feladatok elvégzésére készíti fel hallgatóit. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • Az igazgatásrendészeti szakirányon végzett rendészeti igazgatásszervezők átfogó igazgatásrendészeti ismeretekkel rendelkeznek, és hatósági jogkör gyakorlása során képesek a szabálysértési, az idegenrendészeti, menekültügyi és más rendészeti eljárások önálló végzésére. Közreműködnek a szabálysértések megelőzésében, felderítésében. Tevékenységi területükhöz tartozik a lőfegyvertartással kapcsolatos engedélyek kiadása. Felügyelik a polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználását, a pirotechnikai anyagokkal kapcsolatos ügyeket. Személy- és vagyonvédelmi területen engedélyezési és ellenőrzési feladatokat látnak el. A szakmát vonzóvá teszi, hogy a munka része a lakossággal, illetve a külföldi állampolgárokkal történő napi közvetlen kapcsolattartás, problémáik megoldásának segítése. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • A közlekedésrendészeti szakirány képzési célja a forgalomszervezéshez, a forgalomirányításhoz, forgalom-ellenőrzéshez, baleseti helyszíneléshez és a baleset-megelőzéshez szükséges tudás elsajátítása. A végzettek feladata a társ-rendvédelmi szervekkel, a társadalmi erőkkel, a civil szervezetekkel együttműködve és segítségükkel a közlekedési morál kialakítása. Munkájuk során megkülönböztetett figyelmet fordítanak a szabálysértők kiszűrésére a közlekedési balesetek megelőzése érdekében. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • A közrendvédelmi szakirányon végzett hallgatót a közrendvédelmi és rendőri csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére, valamint a különleges helyzetek kezelésére készítik fel. Működési területének közrendje, közlekedésbiztonsága, közbiztonsága fenntartása és javítása érdekében képes a lakossággal, valamint más állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel való kapcsolatok kialakítására és fenntartására. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a rendőrség hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.
 • A migrációs szakirány a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára képez olyan szakembereket, akik képesek a hatáskörükbe utalt hatósági feladatok önálló végzésére és idegenrendészeti eljárások lefolytatására, felkészülnek az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi hazai és nemzetközi jogszabályok, eljárási elvek alkalmazására. A végzettség nem készít fel a rendészeti szervek hivatásos állományában ellátandó feladatokra.
 • A vám- és jövedéki igazgatási szakirányon végzett rendészeti igazgatásszervező ismeri a speciális vámpolitikai, vám- és vámeljárásjogi, kereskedelmi-vámtarifa-, valamint jövedéki adójogi szabályokat. Feladata a különböző vámolási kategóriába tartozó árukkal kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések felderítése, pénzügyőri feladatok ellátása, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlása. A levelező munkarendben folyó képzésre csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományában dolgozók jelentkezhetnek.

A képzés célja olyan rendészeti igazgatásszervezők képzése, akik rendvédelmi szerveknél, a migrációs feladatkört ellátó szerveknél és a civil biztonsági szférában irányítói, vezetői feladatok ellátására alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához, továbbá alkalmasak vezetői, irányítói feladatok ellátására, a rendvédelmi szerveknél beosztott parancsnoki feladatok ellátására, valamint a rendészeti, illetve a migrációs igazgatásban hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására.

 • a büntetés-végrehajtási szakirányon végzettek birtokában vannak azoknak a büntetés-végrehajtási jogi, biztonsági, pedagógiai és más szakismereteknek, melyek alkalmazásával képessé válnak speciális szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok ellátására;
 • a határrendészeti szakirányon végzettek képesek a rendőrség határrendészeti szolgálati ágának a helyi és területi szerveinél szakmai munkakörök betöltésére, és azokban az integrált határellenőrzési, határrendészeti igazgatási és más szakmai feladatok ellátására;
 • az igazgatásrendészeti szakirányon végzettek átfogó igazgatásrendészeti ismeretekkel rendelkeznek és képesek a szabálysértési, az idegenrendészeti, menekültügyi és más rendészeti eljárások önálló végzésére;
 • a közlekedésrendészeti szakirányon végzettek képesek a speciális közlekedési jogi, forgalomellenőrzési, irányítási és szervezési ismeretek alkalmazására, valamint közlekedési balesetek helyszíni szemléjének és vizsgálatának lefolytatására és ezen tevékenységek irányítására, valamint közlekedésrendészeti vezetői beosztások ellátására;
 • a közrendvédelmi szakirányon végzettek képesek a közrendvédelem általános elveinek, valamint a szakterület erőinek és eszközeinek alkalmazására, továbbá beosztott parancsnokként a rendőri csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére, a különleges helyzetek kezelésére;
 • a migrációs szakirányon végzettek ismerik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi hazai és nemzetközi jogszabályokat, eljárási elveket, képesek a hatáskörébe utalt hatósági feladatok önálló végzésére és idegenrendészeti eljárások lefolytatására;
 • a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon végzettek ismerik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám szakmai ága hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges szabályokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét és működését, ezáltal képesek a munkakörében meghatározott feladatok önálló végzésére.
 • A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, probléma felismerés problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel.

 • a közigazgatási rendszerszemlélet ismeretében rendészetigazgatási és migrációs igazgatási tevékenység ellátására a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre;
 • a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás alapfogalmainak és alapelveinek gyakorlati alkalmazására;
 • a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, civil biztonsági szféra felépítésének, működésének és munkamódszereinek ismeretében szolgálati, illetve hatósági jogalkalmazói feladatainak eredményes ellátására;
 • a humánerőforrás-gazdálkodás és a gazdálkodás alapelveinek gyakorlati megvalósítására;
 • a hazai és a nemzetközi rendészeti és migrációs együttműködésben való részvételre;
 • az informatikai alkalmazások (ügyviteli, ügyfeldolgozó) és a speciális technikai eszközök alkalmazására;
 • a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, valamint és a civil biztonsági szervezetek speciális szakmai, erkölcsi elvárásainak és fizikai követelményeinek teljesítésére;

 • a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás területén hatósági jogalkalmazói és szolgáltatói tevékenység ellátására;
 • rendészeti igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és végzésére, helyi és azonos jogállású szervek rendészeti szolgálati tevékenységének és működésének vezetésére;
 • a civil biztonsági szervezetek tevékenységének megszervezésére, irányítására, középvezetői, illetve a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően felsőbb vezetői munkakörök betöltésére;
 • a migrációs feladatkört ellátó szerveknél megfelelő szakmai tapasztalat és gyakorlat megszerzését követően vezetői munkakörök betöltésére.

 • rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer,
 • hadelmélet és katonai műveletek,
 • biztonsági tanulmányok,
 • alkotmányjog,
 • az állam szervezete,
 • katasztrófavédelmi igazgatás,
 • közszolgálati életpályák,
 • nemzetbiztonsági tanulmányok,
 • közigazgatási funkciók működése,
 • általános politológia,
 • általános szociológia,
 • vezetés- és szervezés elmélet,
 • közszolgálati logisztika,
 • közpénzügyek és államháztartástan,
 • közös közszolgálati gyakorlat.

 • bűnügyi ismeretek modul (kriminalisztika, kriminológia),
 • jogtudományi ismeretek modul (büntetőeljárási jog, büntetőjog, közigazgatási jog, idegenjog, polgári jog),
 • rendészeti különös ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális képességek, önvédelmi ismeretek),
 • rendészeti igazgatási modul,
 • informatikai modul (informatika, robotzsaru),
 • szakigazgatási modul (igazgatásrendészeti-, közlekedésrendészeti-, közrendvédelmi-, határrendészeti- rendőri ismeretek),
 • nemzetközi és EU jogi modul,
 • humánmenedzsment modul (pszichológia),
 • kommunikációs modul (rendészeti kommunikáció, szakmai idegen nyelv).

 • belügyi alapmodul,
 • biztonsági,
 • büntetés-végrehajtási,
 • határrendészeti,
 • igazgatásrendészeti,
 • közlekedésrendészeti,
 • közrendvédelmi,
 • migrációs,
 • vám- és jövedéki igazgatási szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.

Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése.

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy ukrán, szerb-horvát, beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

Szak megnevezéseNappali munkarend

jelentkezési feltételek

Levelező munkarend

jelentkezési feltételek

Rendészeti igazgatási (biztonsági)

(támogatott és önköltséges is)

 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás:

támogatott: közszolgálati sztöndíjas

önköltséges: önköltséges

Magánbiztonsági vállalkozásoknak, önkormányzati rendészeti szervek számára képez.

 • biztonsági őri, vagy azzal egyenértékű OKJ-s végzettség

Jogállás: önköltséges

Rendészeti igazgatási (büntetés-végrehajtási)
 • csak a büntetés-végrehajtás hivatásos állományából pályázható
 • 1 év szolgálati idő
 • büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsga
 • BVOP országos parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

 • csak a büntetés-végrehajtás állományából pályázható
 • 1 év szolgálati idő
 • büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsga

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (határrendészeti)
 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

 • csak a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (igazgatásrendészeti)
 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

 • csak a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (közlekedésrendészeti)
 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

 • csak a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (közrendvédelmi)
 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
 • alkalmassági vizsgálatok

Jogállás: tisztjelölt

A Rendőrség hivatásos tiszti állományába képez.

 • csak a rendőrség hivatásos állományából pályázható
 • rendőr szakképzettség (OKJ rendőr végzettség)
 • a végzettség megszerzését követő 3 év szakmai gyakorlati idő
 • állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozat

Jogállás: kettős jogállású

Rendészeti igazgatási (migrációs)
 • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga

Jogállás: rendészeti ösztöndíjas

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára képez.

 • legalább 1 éves közszolgálati jogviszony vagy OKJ-s migrációs végzettség

Jogállás: közszolgálati ösztöndíjas

Rendészeti igazgatási (vám- és jövedéki igazgatási)nem indul
 • csak a NAV hivatásos állományából pályázható
 • legalább 3 éves szolgálati idő
 • alapfokú szaktanfolyami végzettség
 • vezetői támogató javaslat

Jogállás: kettős jogállású