Rendészettudományi Kar

RTK

RTK2016-12-05T10:35:51+00:00

A hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést folytató kara. Magyarországon kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (RTK) képeznek rendészeti felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket. A kar hallgatói nappali munkarendben három-, illetve négyéves alapképzési, levelező munkarendben hároméves alapképzési, valamint két éves mesterképzési szakokon, emellett szakirányú továbbképzési szakokon is folytathatnak tanulmányokat. Az itt végzettek iránt hosszútávon is prognosztizálható a kereslet, hiszen folyamatos a megrendelői igény a rendészeti ágazat szervei, így különösen a rendőrség, a Büntetés- végrehajtási Szervezet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a magánbiztonsági, és az önkormányzati rendészeti szféra részéről egyaránt.

A nappali munkarendes képzések túlnyomó többsége az érettségi és a középfokú nyelvvizsga birtokában pályázható. Egy-két szakirány esetében azonban csak a rendvédelmi szervek hivatásos állományából lehet jelentkezni. Erről célszerű az egyetem weboldalán tájékozódni. A nappali képzések többsége szigorú fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz kötött. A vizsgálat negatív kimenetele jó tanulmányi eredmények elérése esetén sem teszik lehetővé a rendészeti képzésre történő felvételt. Az egyetemre történő biztos bejutás érdekében azt javasoljuk a jelentkezőknek, hogy olyan képzéseket is jelöljenek meg, amelyekhez nem kapcsolódnak alkalmassági vizsgálatok. A választáshoz az NKE többi karának kínálata nyújt segítséget, amelyek a közszolgálat számos területére nyújtanak felkészítést. A levelező munkarendes képzések többségében a rendvédelmi szervek hivatásos állományában dolgozók számára vannak fenntartva. Néhány szakirány azonban civilek számára is elérhető. Az intézmény jelenleg a Farkasvölgyi úton működik a főváros XII. kerületében, de a 2017/2018. tanévtől az RTK is a Ludovika Campuson nyer elhelyezést a Józsefvárosban.

A nyolc féléves képzések is – hasonlóan a hat félévesekhez – a rendvédelmi szervek hivatásos tiszti beosztásaira készítenek fel. A különbség leginkább a felkészítés ütemében jelenik meg. A hat féléves képzések esetében a hallgató ugyan egy évvel korábban szerez oklevelet, de ennek az az ára, hogy naponta, átlagosan hét-nyolc órája van. Ebből következően kevesebb idő jut az önálló tanulásra, a szórakozásra, a hallgatói létből származó egyéb lehetőségek igénybevételére. A nyolc féléves képzések esetében a hosszabb képzési idő lehetővé teszi a napi, átlag hat órás terhelést. A hallgatóknak több lehetőségük van a gyakorlati ismereteik, vezetői készségeik elmélyítésére, a tudományos kutatásra, tapasztalataik növelésére és a sporttevékenységre.
A felvételi esélyek növelése érdekében azt javasoljuk, hogy a kiválasztott szakterületnél mind a hat, mind a nyolc féléves képzését jelöljék meg a jelentkezni szándékozók.

A jogállás kérdése az miatt fontos, mert a hallgatói jogviszonyon belül a különböző jogállásokhoz eltérő jogok, juttatások és kötelezettségek tartoznak. A Rendészettudományi Karon valamennyi, az egyetemen megtalálható jogállásban tanulhatnak hallgatók. A jogállást nem a hallgató választja, hanem az ahhoz a szakhoz, szakirányhoz és a munkarendhez kapcsolódik, amelyre a hallgató felvételt nyert.

A nappali munkarendes képzésekben az alábbi szakok hallgatói tanulnak ilyen jogállásban: Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányai. Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi nyomozó szakirányai. Rendészeti igazgatási alapképzési szak határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányai. Rendészeti alapképzési szak határrendészeti rendőr, igazgatásrendészeti rendőr, közlekedésrendészeti rendőr, közrendvédelmi rendőr, vám- és pénzügyőri szakirányai. Katasztrófavédelem alapképzési szak iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti szakirányai.
A tisztjelölti jogviszonyt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (továbbiakban rendvédelmi szerv) hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 285-289. §§ és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet szabályozza. A rendvédelmi szerv és a hallgató közötti jogokat és kötelezettségeket a hallgatói jogviszony létesítésekor megkötött ösztöndíjszerződés tartalmazza.
A tisztjelölt tisztjelölti szolgálati jogviszonyban teljesít szolgálatot. A tisztjelölt elsődleges szolgálati kötelezettsége a rendvédelmi szervnél a tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő szolgálatteljesítésre való felkészülés.
A tisztjelölti és a hallgatói jogviszony csak együttesen létesíthető és a képzés időtartama alatt mindkettőnek fenn kell állnia. Valamelyik megszűnése a másik jogviszony megszűnését vonja maga után.
A tisztjelölt az ösztöndíj szerződés megkötésével vállalja, hogy rendészeti tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, és hivatásos állományba vételét követően, legalább a rendészeti alapképzés kétszeresének megfelelő időtartamban a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesít. A rendvédelmi szerv azt vállalja, hogy a tisztjelölt rendészeti tanulmányait támogatja, ezek befejezését követően hivatásos állományba veszi, és a végzettségének megfelelő szolgálati beosztásban foglalkoztatja.
A tisztjelölt a vele ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szerv rendelkezési állományában, tisztjelölti szolgálati beosztásban, az előmenetelének megfelelő tisztjelölti rendfokozati jelzéssel teljesít szolgálatot. Szolgálati helye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hallgatói Tagozat (a továbbiakban: Rendvédelmi Tagozat) állományában kerül kijelölésre. A tisztjelöltek szolgálati feladatait a Rendvédelmi Tagozat szolgálati szabályzata tartalmazza.

• törvényben meghatározott összegű ösztöndíjra;
• tanszertámogatásra;
• költségtérítésre és szociális juttatásokra;
• ruházati ellátásra;
• az első tanévben és a kötelező bentlakásos időszakokban térítésmentes kollégiumi elhelyezésre és élelmezési ellátásra;
• A képzés második tanévétől a tisztjelölt a szorgalmi időszak munkanapjain térítésmentes ebéd igénybevételére jogosult természetbeni ellátásként.

• 6 hónapos rendészeti alapfelkészítésen részt venni, ezt követően Tisztjelölt vizsgát és a hivatásos állomány számára előírt esküt tenni;
• az első évben és a későbbiekben elrendelt kötelező bentlakásos időszakban életvitelszerűen az Egyetem kollégiumában tartózkodni;
• a Rendvédelmi Tagozat Szolgálati Szabályzatában meghatározott szolgálati feladatokat végrehajtani, különösen:
o részt venni a Rendvédelmi Tagozat által szervezett tanórákon kívüli rendészeti felkészítésben,
o díszelgési és kegyeleti feladatokat ellátni,
o őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot ellátni,
o alegységparancsnoki feladatokat ellátni,
o szakmai gyakorlatokat teljesíteni,
o különleges jogrendben, valamint a katasztrófák megelőzése érdekében elrendelt közreműködés idején egyéb rendészeti feladat ellátására, valamint
o a rendészetért felelős miniszter által elrendelt feladatokat ellátni.
• az Egyetem területén és a szolgálati feladatok végrehajtása során formaruhát viselni
• a tanórarendben foglaltak szerint a tanórákon részt venni.
Az alapfelkészítést tartalmazó hat hónap idejére a rendvédelmi szerv próbaidőt határoz meg. A próbaidő alatt a tisztjelölti jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő alatt meg kell szüntetni a tisztjelölti jogviszonyát annak, aki a rendészeti alapfelkészítést önhibájából nem teljesíti.
Aki az alapfelkészítést egészségügyi, mentális okokból nem tudja teljesíteni, vagy időközben rájön, hogy nem a rendészeti képzés érdekli, az a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat keretei között, valamint a szabad kapacitások függvényében kérheti átvételét az Egyetem más, nem rendészeti és katonai képzést folytató alapszakjaira.

Nappali munkarendes képzés rendészeti igazgatási szak migrációs szakirány.
A hallgatóval a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) ösztöndíjszerződést köt, amelyben vállalja, hogy a hallgató tanulmányait támogatja és a tanulmányok befejezését követően a számára a végzettségének megfelelő beosztást biztosít valamelyik szervénél. Az alap ösztöndíj 9800 Ft valamennyi ösztöndíjas hallgatónak jár. Az ösztöndíj másik része az elért tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján biztosított az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának megfelelően.
A hallgató vállalja, hogy a képzési idő alatt oklevelet szerez és a végzést követően a képzési időnek megfelelő időtartamban a BÁH-nál dolgozik.

Nappali munkarend rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgató.
Az egyetem közszolgálati ösztöndíjjal támogatott idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig biztosítja a Hallgató közszolgálati ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (ösztöndíj). A tanulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának megfelelően hallgató ösztöndíjban részesülhet.
A Kar levelező munkarendes képzéseire felvételt nyert polgári, tehát nem hivatásos állományú hallgató, aki önköltség fizetésére nem kötelezett. Tanulmányait térítés nélkül folytathatja, az Egyetem részéről más juttatásban nem részesül.
A közszolgálati ösztöndíjas hallgatónak visszafizetési kötelezettsége van, ha nem szerzi meg a képzési idő másfélszerese alatt az oklevelet, vagy az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál nem létesít és nem tart fel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. A részletes jogokat és kötelezettségeket a beiratkozáskor kötött közszolgálati ösztöndíjszerződés tartalmazza.

Nappali munkarendes képzések bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző, bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő, rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelem alapképzési szak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányai.
Levelező képzések esetében egy két kivétellel szinte ez a jogállás az általános.
Az alábbi szakok, szakirányok esetén a levelező munkarendes képzésre a felvétel feltétele a hivatásos állományviszony megléte: Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányai. Rendészeti igazgatási alapképzési szak büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányai,
Katasztrófavédelem alapképzési szak tűzvédelmi- és mentésirányítási szakiránya
Rendészeti vezető mesterképzési szak esetében feltétel a tiszti rendfokozat is.
Kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakiránya.
Ezen kívül olyan képzéseken is tanulhat kettős jogállású hallgató, ahol a felvételnek nem feltétele a hivatásos állomány viszony Pl: rendészeti igazgatási szak biztonsági és migrációs szakirány.
A kettős jogállású hallgató a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat a Rendészettudományi Kar valamely képzésén. A hivatásos állományú hallgatók a Kar képzésein térítésmentes képzésben vesznek részt. Illetményüket tanulmányi idejük alatt a szolgálati helyük szerinti rendvédelmi szerv folyósítja.

Nappali munkarend rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány önköltséges képzésre felvett hallgatói. Levelező munkarend rendészeti igazgatási alapszak biztonsági szakirány, katasztrófavédelem alapszak iparbiztonsági és katasztrófavédelmi műveleti szakirányok önköltséges képzéseire felvételt nyert hallgatói.
Az önköltség a felvételi hirdetményben az adott szakirány mellett jelenik meg. Az önköltség félévente értendő. Az önköltséges hallgatók esetén a beiratkozás feltétele az önköltség első részletének meghatározott határidőig való befizetése.