Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

Nyolc féléves nappali és levelező munkarendű képzés

Alapképzés 2016-12-05T15:56:26+00:00

A Magyar Honvédség számára olyan, harcászati szintű katonai logisztikai vezetők (honvédtisztek) képzése történik a szakon, akik a megszerzett általános- és speciális katonai ismeretek birtokában képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére, harcászati szintű logisztikai támogatási (anyagellátási, közlekedési és fenntartási) folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogatási- és háborús műveletekben egyaránt. Mindezeken túl kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, a továbbképző tanfolyamok ismeretanyagával kiegészítve a képzés második ciklusban történő folytatásához. A képzés egésze felkészít a közszolgálati életpályára.
Szakképzettség: katonai logisztikai vezető

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:

Hadtáp
Ezen a specializáción végezetten képesek az általános- és specifikus katonai ismereteik és gyakorlati készségeik birtokában az ellátó szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésér, továbbá a katonai gazdálkodás, a hadtápanyag-ellátás tervezésére, szervezésére, vezetésére.

Katonai Közlekedési
A katonai közlekedés szakirányon végezettek képesek az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a katonai közlekedési, mozgatási, szállítási feladatok tervezésére, szervezésére és vezetésére. A szállító szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére.

Haditechnikai
Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott specializációnak megfelelő alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban a haditechnikai biztosítás szakirányú feladatai végrehajtásának tervezésére, szervezésére, irányítására, ellenőrzésére képesít ez a szakirány.

Katonai pénzügyi specializáció
Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott specializációnak megfelelő katonai pénzügyi vezető beosztásokban – nemzeti és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő, katasztrófa-elhárítási, béketámogató és háborús műveletekben egyaránt – a különböző gazdasági folyamatok tervezésére, a katonai pénzügy biztosítás számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési és ellenőrzési feladatainak önálló elvégzésére.

• Alapozó ismeretek 90 kredit;
• Szakmai törzsanyag 85-103 kredit;
• Differenciált szakmai anyag 46-60 kredit

Közszolgálati ismeretek, (rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, alkotmányjog, állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati életpályák, közszolgálati gyakorlat, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és működés, általános politológia, általános szociológia, vezetés- és szervezéselmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és államháztartástan, katonai vezetői alapismeretek, természettudományi- és társadalomtudományi alapismeretek (az ismeretkörök tartalmazzák a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát.

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 61-73 kredit
• Mechanika, anyagtudomány, békefenntartói alapismeretek, logisztikai támogatás, anyagmozgatás-raktározás szervezése, katonai szállítások alapjai, műszaki alapismeretek, logisztikai szaktechnikai eszközök, védelemgazdaságtan, döntés-előkészítési módszerek; statisztika.
Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 24-30 kredit
• hadtáp specializáción 28 kredit : államháztartási számvitel, katonai pénzügyek, katonai ellátás-szolgáltatásmenedzsment, szakági ellenőrzés-elemzés, hadtáp szakharcászat;
• katonai közlekedési specializáción 29 kredit: katonai közlekedési üzemtan, közlekedési hálózatok, közlekedési technika, közlekedési folyamatok szabályozási rendszere, katonai szállító járművek;
• haditechnikai specializáción 29 kredit: hő- és áramlástani rendszerek, gépelemek, haditechnikai eszközök anyagismerete, műszaki kommunikáció, műhelytechnológiák, karbantartás és javítás szervezése;
• katonai pénzügyi specializáción 27 kredit: költségvetési számvitel, államháztartási és katonai pénzügyi ismeretek, pénzügyi-gazdasági elemzés.

• hadtáp specializáción 28 kredit : hadtáp szaktechnikai eszközök, hadtápanyag ismeretek, üzemanyag ellátás, ruházati ellátás, élelmezési ellátás, humán- és térképanyag ellátás, katonai logisztikai informatikai modulok, ellátó alegységek vezetése;
• katonai közlekedési specializáción 29 kredit : közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása, katonai szállításszervezés, csapatgazdálkodás, szállító alegység vezetése, katonai közlekedési informatika;
• haditechnikai specializáció 29 kredit : páncélos- és gépjármű-technikai modulon: katonai műveletek páncélos és gépjármű-technikai biztosítása, javító szakalegységek vezetése, rendszerbentartás, belsőégésű motorok, járművek szerkezete; fegyverzettechnikai modulon: katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása, fegyverzettechnikai eszközök rendszerbentartása, fegyverzettechnikai rendszerek, szakalegységek vezetése;
• katonai pénzügyi specializáción 27 kredit : katonai pénzügyi ellátás, pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, katonai pénzügyi informatika, adózás, a készenléti feladatok pénzügyi biztosítása, katonai illetmények és járandóságok.

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel (három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, valamint angol nyelvből államilag elismert B2 szintű
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik). További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvédtisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére. A jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

Az első évfolyamra felvett honvédtisztjelölt hallgatók három hónapos (kötelezően bentlakásos) alapkiképzésen vesznek részt Szentendrén, az Altiszti Akadémián. Ennek során közelebbről megismerhetik a katonai hivatás szépségeit és nehézségeit. A tisztjelölt hallgatók a Honvédelmi Minisztérium (HM) által biztosított egyenruhát viselik, és az előírt alaki és formai követelmények szerint élnek. Az alapkiképzés sikeres teljesítését követően a honvédtisztjelöltek az MH Ludovika Zászlóalj kötelékében vesznek részt a katonai laktanyai életben és folytatják tanulmányaikat.

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlatot, a csapatok mindenkori leterheltségének függvényében, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokával együttműködésben, a specializációért felelős tanszék vezetője szervezi meg a szakfelelős által jóváhagyott feladatlap alapján. A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézeti és csapatbázison levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal.

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.

Szakdolgozat kredit: 10 kredit

 

HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR
KATONAI ÜZEMELTETÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
Nyolc féléves nappali munkarendű képzés

A szakon olyan szakemberek képzése a cél, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra haditechnikai, és más szaktechnikai eszközeinek üzemeltetésére, az üzemfenntartás vezetésére, valamint az új haditechnikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére, illetve alkalmazására. A választott specializációtól függően képesek alegységparancsnoki- és szaktiszti beosztásokban honi területeken béke-, és minősített időszakban, külföldön többnemzeti béketámogató-, és háborús műveletekben haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, szervezésére, és irányítására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakképzettség: katonai üzemeltető

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:
• katonai repülőműszaki (képzési hely: Szolnok, HHK Katonai Repülő Intézet)
• repülésirányító (képzési hely: Szolnok, HHK Katonai Repülő Intézet)
• híradó (képzési hely: Budapest, HHK Katonai Üzemeltető Intézet)
• katonai informatika (képzési hely: Budapest, HHK Katonai Üzemeltető Intézet)
• rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés (képzési hely: Budapest,
HHK Katonai Üzemeltető Intézet)

• Alapozó ismeretek: 91 kredit;
• Szakmai törzsanyag: 63 kredit;
• Differenciált szakmai ismeretek (szakdolgozattal együtt): 50 kredit;
• Szakdolgozat védés: 10 kredit;
• Szabadon választható tárgyak 12 kredit;

Az első évfolyamra felvett honvédtisztjelölt hallgatók három hónapos (kötelezően bentlakásos) alapkiképzésen vesznek részt Szentendrén, az Altiszti Akadémián. Ennek során közelebbről megismerhetik a katonai hivatás szépségeit és nehézségeit. A tisztjelölt hallgatók a Honvédelmi Minisztérium (HM) által biztosított egyenruhát viselik, és az előírt alaki és formai követelmények szerint élnek. Az alapkiképzés sikeres teljesítését követően a honvédtisztjelöltek az MH Ludovika Zászlóalj kötelékében vesznek részt a katonai laktanyai életben és folytatják tanulmányaikat.

Villamos áramkörök és hálózatok, informatikai ismeretek, szenzortechnikai ismeretek, mechatronikai ismeretek, telekommunikációs ismeretek, repülési ismeretek, rádióelektronikai felderítő- és elektronikai hadviselés ismeretek, rendszertechnika, rendszerüzemeltetés, szakharcászat, szakági rendszerek, típusismeret.

A híradó, a katonai informatika, a katonai repülőműszaki, a repülésirányító, a rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializációkon a kompetenciák kialakításához szükséges ismeretkörök.

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel (három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, valamint angol nyelvből államilag elismert B2 szintű
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik). További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvédtisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére. A jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlatot, a csapatok mindenkori leterheltségének függvényében, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokával együttműködésben, a specializációért felelős tanszék vezetője szervezi meg a szakfelelős által jóváhagyott feladatlap alapján. A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézeti és csapatbázison levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal.

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.

HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR
KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK
Nyolc féléves nappali munkarendű képzés

A katonai vezetői alapképzés célja, hogy olyan felsőfokú végzettségű katonai vezetőket (parancsnokok) adjon a Magyar Honvédség számára, akik képesek a megszerzett általános katonai, differenciált szakmai és vezetői ismeretek birtokában alegységeket irányítani, az alapfokozat birtokában a honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő első tiszti beosztások betöltésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek – a szakmai át- és továbbképző tanfolyamokra is alapozva – a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Szakképzettség: katonai vezetői

A képzés során a hallgatók az alábbi specializációk közül választhatnak:
• lövész
• harckocsizó
• felderítő
• tüzér
• műszaki
• légvédelmi rakéta
• vegyivédelmi

• Alapozó ismeretek 90 kredit;
• Szakmai törzsanyag 90 kredit;
• Differenciált szakmai anyag 60 kredit

Az első évfolyamra felvett honvédtisztjelölt hallgatók három hónapos (kötelezően bentlakásos) alapkiképzésen vesznek részt Szentendrén, az Altiszti Akadémián. Ennek során közelebbről megismerhetik a katonai hivatás szépségeit és nehézségeit. A tisztjelölt hallgatók a Honvédelmi Minisztérium (HM) által biztosított egyenruhát viselik, és az előírt alaki és formai követelmények szerint élnek. Az alapkiképzés sikeres teljesítését követően a honvédtisztjelöltek az MH Ludovika Zászlóalj kötelékében vesznek részt a katonai laktanyai életben és folytatják tanulmányaikat.

Általános és katonai vezetéstudományi, hadtudományi alapismeretek, térinformatika, katonai térképészeti ismeretek, a nemzeti katonai értékrend, hagyományok és az egyetemes és magyar hadtörténelem, valamint az összfegyvernemi és fegyvernemi harcászat alapismeretei, haditechnika, katonapedagógia, hadijog, logisztikai ismeretek, testnevelés.

A megrendelő által meghatározott szakterületi, fegyvernemi (lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta és vegyivédelmi, stb.) ismeretkörök.

A honvédtiszti alapképzésekre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 25. életévét még be nem töltött, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel (három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, valamint angol nyelvből államilag elismert B2 szintű
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik). További feltétel, hogy a hallgató hozzájárul nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvédtisztjelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvédtiszti alapképzés idejére. A jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt.

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlatot, a csapatok mindenkori leterheltségének függvényében, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokával együttműködésben, a specializációért felelős tanszék vezetője szervezi meg a szakfelelős által jóváhagyott feladatlap alapján. A csapatgyakorlat a képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézeti és csapatbázison levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal.

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges.